Şanlıurfa Suruç Taşbasan I. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi İhalesi

Şanlıurfa Suruç Taşbasan I. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi İhalesi

Şanlıurfa Suruç Taşbasan I. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 80
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2879

Şikayetçi:
Ziver İnşaat Taah. Mad. Turz. Paz. San. Ve Tic. A.Ş.- Acar Gis İnşaat Harita Gıda Elektronik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2152 SOKAK NO:2/20 ANKARA İhaleyi yapan idare:
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma Ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Yolu 9. Km 06530 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22871 Başvuruya Konu İhale:
2011/104934 İhale Kayıt Numaralı "Şanlıurfa Suruç Taşbasan I. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığıtarafından 12.03.2012tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüile yapılan “Şanlıurfa Suruç Taşbasan I. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22871sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2426sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle;inceleme konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 09.05.2012 tarih ve 2012/UY.III-1618 sayılı kararda tekliflerinin anahtar teknik personel olarak gösterilen Müslüm Acar'ın ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisinde kesintisiz şekilde şirket müdürlüğünü yürüttüğüne dair belge sunmadığı, Mehmet Acar'ın ise şirkette çalıştığına dair belge sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki Kamu İhale Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 2012/UY.III-1820 sayılı kararında Müslüm Acar'ın anahtar teknik personel olarak kabul edildiği, firmaları tarafından her iki ihaleye ilişkin olarak da aynı belgelerin sunulduğu, bu durumda 09.05.2012 tarih ve 2012/UY.III-1618 sayılı Kurul kararına esas inceleme kapsamında idare tarafından eksik belge gönderilmiş olduğundan bahisle Kamu İhale Kuruluna gerekli bildirimlerin yapılması, Kamu İhale Kurulu kararına esas dosyada bu belgelerin bulunduğunun ilgili idareye bildirilmesi ortak girişimlerinin mevcut dosyasında yer alan mevzuata uygun belgeler kapsamında anahtar teknik personel olarak gösterilen Müslüm Acar ve Mehmet Acar'ın yeterli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, S T Y İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hapa Müh. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 27.02.2012 tarih ve 8181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2012tarihli dilekçe ile “belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleye sunulan ön yeterlik başvurularının anahtar teknik personel olarak bildirilen şirket müdürleri Muhittin İpek ve Nurcihan İpek'in görev sürelerinin tespit edilemediği gerekçesi ile ortak girişimlerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; oysa ön yeterlik başvuru dosyası kapsamında idareye, anahtar teknik personel listesi, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi, anahtar teknik personel beyannamesi, ortaklık durum belgesi, şirket müdürlerinden Muhittin İpek ve Nurcihan İpek'i gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri, Muhittin İpek'e ait imza sirküsü, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış 07.02.2000 tarihinde Nurcihan İpek'in ve 08.05.2001 tarihinde ise Muhittin İpek'in 30 yıl süre ile müdür olduklarını gösterir belge, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış şirketin sermaye ve ortaklık yapısına ilişkin belge, HKMO'dan alınmış Nurcihan İpek ve Muhittin İpek'e ait oda kayıt belgesi ve kamuda geçen hizmet sürelerini gösterir hizmet dökümleri ve mezuniyet belgelerinin sunulduğu, anılan iki şahsın ihale ilan tarihi itibariyle şirket müdürü sıfatıyla teklif vermeleri kabul edilmişken, bu şahısların anahtar teknik personel olarak kabul edilmemesinin ve müdürlük görevinin kesintisiz olarak bir yıldır devam edip etmediğinin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.6.1 maddesinin (b) fıkrası uyarınca bilgi eksikliği kapsamında araştırılabileceği, anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin görev süreleri tespit edilebilecekken bu yapılmaksızın değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu” iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,
Söz konusu başvuru üzerine alınan 09.05.2010 tarih ve 2012/UY.III-1618 sayılı Kurul kararında; “Ziver+Acar Ortak Girişiminin anahtar teknik personel olarak gösterdiği şirket müdürü ve ortağı olan Müslüm Acar’ın ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde kesintisiz şekilde şirket müdürlüğü görevini yürüttüğüne dair beyanı içeren belgenin sunulmadığı, diğer anahtar teknik personel Mehmet Acar’ın ise şirkette çalıştığını gösteren belgenin sunulmadığı görüldüğünden, adayın yeterli kabul edilmemesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtilen 7 adayın ön yeterlik başvurularının yeterli görülme işleminin iptal edilmesi, Güney+Aysa+Ali Demirok Ortak Girişiminin, Mordoğan+Furka+Etap+Ufuk Ortak Girişiminin, HMP+Günka Ortak Girişiminin, Öz Er-Ka İnş. Turz. Elek. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Asil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin, Kayaoğlu+Ak-Yal+Birlik Ortak Girişiminin ve Emi+Özka Ortak Girişiminin yukarıda bahsedilen durumunun puanlamada dikkate alınması, ayrıca yukarıda belirtilen 18 adayın anahtar teknik personele ilişkin olarak prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığı hususunun idarece araştırılması ve elde edilecek bilgilere göre yeterlik ve puan durumlarının idarece yeniden değerlendirilmesi ayrıca, bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.hususlarına yer verilmek suretiyle başvuru sahibinin yeterli görülmediği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Kurum tarafından itirazen şikayet başvuruları kapsamında yapılacak incelemelere esas olmak üzere idarelerden ihtiyaç duyulan belgeler istenilmekte ve ilgili idarelerin ihale yetkilisince veya görevlendireceği memur tarafından hazırlanarak Kurumuza gönderilen "aslı gibidir" onaylı ve imzalı suretler üzerinden incelemeler sonuçlandırılmaktadır. İdarelerce, Kurum tarafından istenilen belgelere karşılık olarak eksik belge gönderilmesi kendi sorumluluklarında olup, istekliler tarafından idarece Kamu İhale Kurumuna eksik belge gönderildiğinden kuşku duyulması halinde ilgili idarelerin denetim birimlerine, üst mercilerine ya da yargı makamlarına başvuruda bulunulması mümkündür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanunun 57 nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin dilekçesindeki iddiaların yukarıda yer verilen 09.05.2012 tarih ve 2012/UY.III-1618 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu ve söz konusu Kurul kararında, şikâyete konu ihalede anahtar teknik personele ilişkin olarak idarece gönderilen belgeler kapsamında karar verildiği göz önünde bulundurulduğunda, başvurunun Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13