Şanlıurfa İli İlçe Devlet Hastaneleri 9(Dokuz) Kısım Sonuç-Puan Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı İhalesi

Şanlıurfa İli İlçe Devlet Hastaneleri 9(Dokuz) Kısım Sonuç-Puan Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı İhalesi

Şanlıurfa İli İlçe Devlet Hastaneleri 9(Dokuz) Kısım Sonuç-Puan Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2746

Şikayetçi:
Gazi Kimya Tıbbi Alet San. Tic. Ltd. Şti. - Bay-Kim Medikal Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Alice Medikal Sosyal Hizmetler Kırtasiye Taşımacılık Petrol San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, BİNEVLER MAH. ÜNİVERSİTE BULVARI MEHMET DAL APT. NO 230/B GAZİANTEP
İhaleyi yapan idare:
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad. 63050 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
20.06.2012 / 22349
Başvuruya Konu İhale:
2012/29398 İhale Kayıt Numaralı "Şanlıurfa İli İlçe Devlet Hastaneleri 9(Dokuz) Kısım Sonuç-Puan Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
27.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06-101.03-H.[2359].(0188)./2012-145 sayılı Ön İnceleme Raporunda;
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Şanlıurfa İli İlçe Devlet Hastaneleri 9 (Dokuz) Kısım Sonuç - Puan Karşılığı  Laboratuar Hizmet  Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gazi Kimya Tıbbi Alet San. Tic. Ltd. Şti. - Bay-Kim  Medikal ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. -  Alice Medikal Sosyal Hizmetler Kırtasiye Taşımacılık Petrol San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 20.06.2012 tarih ve 22349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,
Yapılan inceleme neticesinde;
Başvurunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararının 18.05.2012 tarihinde firmalarına tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararında ihalenin 1 inci kısmı için teklif ettikleri 2’şer adet Siemens marka Dimension RXL max Klinik Analizörü fotometrik hızının 500 test olduğu iddia edilerek firmalarının anılan kısımdaki tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kararda her bir cihazlarının hızının 500 test hızına olduğuna ilişkin hiçbir kaynak gösterilmediğinden alınan kararın hukuka ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, ihale dosyasında teslim ettikleri cihazın kataloğunda cihazın toplam hızının 800 olduğunun belirtildiği, 2004 yılında değişik idarelerde sırası ile 600, 650 testin çalıştığının saptandığı, 26.04.2004 yılında Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihalede 61 dakikada 607 teste ulaşıldığının belirtildiği, bu sonucun 2004/UK.Z-553 sayılı Kurul kararı ile Kurum tarafından onaylandığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idare kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının “geçerli teklif kalmadığından” iptal edilen ihalenin 1 incı kısmına ilişkin değerlendirme dışı bırakılan tekliflerinin geçerli teklif olduğu, tekliflerinin  değerlendirmeye alınması gerektiğine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Başvuru sahibinin 20.06.2012 tarihli itirazen şikayet dilekçesi ve ekindeki bilgi belgeler ile idare tarafından gönderilen 21.06.2012 tarih ve 19590 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
Başvuru sahibi tarafından şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı tarihin 18.05.2012 olduğu, başvuru sahibinin 25.05.2012 tarihli başvurusuna ilişkin alınan 29.05.2012 tarihli kararın 31.05.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde, bildirim ve tebligat esasları hususunda yer verilen hükümde; iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacağı, tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihinin esas alınacağının belirtildiği, bahse konu ihalede idarece şikâyete ilişkin olarak alınan 29.05.2012 tarihli kararın 31.05.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilmiş olduğu anlaşıldığından (idarece Kuruma gönderilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı) anılan Kanun hükmü uyarınca idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 07.06.2012 tarihinde istekliye tebliğ edilmiş sayıldığı dolayısıyla idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde (18.06.2012 tarihi pazartesi günü mesai bitimine kadar) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.06.2012 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13