Samsun Bafra Alaçam Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi İhalesi

Samsun Bafra Alaçam Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi İhalesi

Samsun Bafra Alaçam Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2853

Şikayetçi:
Kad-Tem Müh. Müt. İnş. Oto. Turz. Tic. San. A.Ş., SULUSOKAK UYGURLAR APT. 33/A TOKAT İhaleyi yapan idare:
Kamulaştırma Toplulaştırma Ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Yolu 9. Km 06530 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
07.06.2012 / 21018 Başvuruya Konu İhale:
2011/101894 İhale Kayıt Numaralı "Samsun Bafra Alaçam Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığıtarafından 08.09.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Samsun Bafra Alaçam Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi” ihalesine ilişkin olarak Kad-Tem Müh. Müt. İnş. Oto. Turz. Tic. San. A.Ş.tarafından 07.06.2012 tarih ve 21018sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2012tarihli dilekçe ile doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2202sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personele ilişkin sundukları belgelerin mevzuata uygun olmasına rağmen, idarece değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir
Şikâyete konu ihalenin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Samsun-Bafra Alaçam AT ve TİGH Projesi” olduğu anlaşılmıştır.
26.01.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin, İn-San Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması üzerine, Kad-Tem Müh. Müt. İnş. Oto. Turz. Tic. A.Ş. tarafından Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin olarak alınan 19.03.2012 tarih ve 2012/UY.II-1409 sayılı kararda, ihale üzerinde bırakılan istekli olan İn-San Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği belirtilmiş, anılan karar üzerine idarece, ihale başvuru sahibi istekli olan Kad-Tem Müh. Müt. İnş. Oto. Turz. Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmıştır. Bunun üzerine, İn-San Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunularak, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Kad-Tem Müh. Müt. İnş. Oto. Turz. Tic. A.Ş.’nin anahtar teknik personele ilişkin olarak sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiş, idarece yapılan değerlendirmede, iddianın yerinde olduğu tespit edilmiş ve istekli değerlendirme dışı bırakılmıştır.
İncelenen ihalenin ilan tarihi olan 13.07.2011 tarihinde yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.
(4) Anahtar teknik personelde aranacak asgari mesleki deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle,aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.
(5) Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.
(7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
hükmü,
İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde; “
Adet Mesleki Ünvan Mesleki Özellikler
1 Ziraat Mühendisi veya Harita Mühendisi 5 yıl deneyimli
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.”düzenlemesi bulunmaktadır.
Kad-Tem Müh. Müt. İnş. Oto. Turz. Tic. A.Ş. tarafından anahtar teknik personele ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde; H. Erkan İkikat’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği bir anahtar teknik personel listesi sunulduğu, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesinde ise anılan kişinin şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğunun beyan edildiği, anılan kişiye ait özgeçmiş formunun, diplomanın ve oda kayıt belgesinin bulunduğu ve bu kişinin anahtar teknik personel beyannamesine yer verildiği görülmüştür.
Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, şirketteki görev ve/veya ortaklık süresinin, ihale ilan tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz şekilde sürdüğünün, ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi zorunludur. Bu itibarla, başvuru sahibi istekli tarafından, anahtar teknik personel olarak gösterilen ve anonim şirket yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu belirtilen kişinin, ihale ilan tarihi olan 13.07.2011 tarihinden 13.07.2010 tarihine kadar geçen sürede kesintisiz olarak yönetim kurulu üyesi olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.
İstekli tarafından sunulan teklif dosyasında, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 04.04.2011 tarih ve 405 sayılı bir belgenin yer aldığı, bu belgede, H. Erkan İkikat’ın 10.05.1999 tarihinden itibaren halen yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilmiştir. Ancak, söz konusu belgenin düzenlenme tarihi, ihale ilan tarihi olan 13.07.2011 tarihinden 3 ay 9 gün öncesine ait olup, ilan tarihinden geriye doğru kesintisiz son bir yıla ilişkin değildir. Bu nedenle, söz konusu belgenin mevzuata uygun bir belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.
İstekli tarafından sunulan teklif dosyasında yer alan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 05.09.2011 tarihinde düzenlenen “Oda Kayıt Sicil Sureti”nin “İştigal Konusu” başlıklı bölümde; “Şirketi temsil ve ilzama 12.05.2009 tarihinden itibaren …yönetim kurulu başkan yardımcısı H. Erkan İkikat … münferid imzaları ile yetkilidirler.” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu belgeden, 12.05.2009 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkan yardımcısı olan H. Erkan İkikat’ın şirketi temsile yetkili olduğu, bu temsil yetkisinin belge düzenlenme tarihi olan 05.09.2011 tarihinde de devam ettiği anlaşılmakla birlikte belgede, 13.07.2011 tarihi ile 13.07.2010 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeliğinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünün tevsik edilmediği, anlaşıldığından, yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Öte yandan başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde teklif dosyasında yer alan imza sirküsü ile eki ticaret sicil gazetelerinden, anahtar teknik personelin, ilan tarihinden geriye doğru son bir yılı kapsayacak şekilde şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunun anlaşılacağını iddia etmektedir. Söz konusu imza sirküleri, Tokat 3. Noterliği tarafından, 27.05.2009 tarihinde onaylanmış olup, ekinde 26.05.1999 tarih ve 4798 sayılı, 04.03.2009 tarih ve 726 sayılı ve 28.05.2009 tarih ve 7320 sayılı üç adet Ticaret Sicil Gazetesine yer verildiği görülmüştür. Adı geçen Ticaret Sicil Gazetelerinden, anahtar teknik personel olarak gösterilen H. Erkan İkikat’ın kurucu ortak olduğu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu anlaşılmakla birlikte, isteklinin ilan tarihi olan 13.07.2011 tarihi ile 13.07.2010 tarihleri arasında kesintisiz şekilde anahtar teknik personel olduğunu tevsik etmesi gerektiğinden, 1999 ile 2009 yıllarına ait Ticaret Sicil Gazetelerinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Zira 2009 yılından sonra anahtar teknik personelin görevinde bir kesinti olup olmadığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca anahtar teknik personelin kesintisiz çalışma süresinin, ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi mümkün olup, gazetelerin yukarıda yer verilen Yönetmelik uyarınca YMM, SMMM ve ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgeler arasında yer almadığı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. Diğer taraftan kamu ihale mevzuatında aranılan ve yeterlik kriteri olarak öngörülen belgelerin, bu mevzuata uygun sunulması sorumluluğu istekliye ait olup, teklifini bu sorumluluğa uygun hazırlamayan istekli bakımından belge tamamlatılması da mümkün bulunmamaktadır. Zira, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi belgede yer alan bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına yönelik olup, eksik belge sunulması, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiğinden, “kesintisiz” görev süresini tevsik etmeyen isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
1) Pehlivanoğlu Nak. Tur. Gıda Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Baytimur İnş. Taah. Hafriyat Nak. Müh. Hiz. Tur. El. Elektr. Gıda Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Mehmet Yaşar Karadayı için 06.03.2009 tarihinde işe girdiğini gösteren işe giriş bildirgesi ile ilan tarihinden geriye doğru son bir yıllık dönemi kapsayan süreye ilişkin olarak sigortalı hizmet listelerinin sunulduğu görülmüş olmakla birlikte bu belgelerin, ilgili adına prim ödendiğini gösteren makbuz veya dekont niteliğinde olmadığı kabul edildiğinden, bu hususun idarece araştırılması ve adı geçen kişi için ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl boyunca prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği,
2) Kazova İnş. A.Ş. – Gürol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Hamza Vedat Türkmen için ilan tarihinden geriye doğru son bir yıllık dönemi kapsayan süreye ilişkin olarak sigortalı hizmet listelerinin sunulduğu görülmüş olmakla birlikte bu belgelerin, ilgili adına prim ödendiğini gösteren makbuz veya dekont niteliğinde olmadığı kabul edildiğinden, bu hususun idarece araştırılması ve adı geçen kişi için ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl boyunca prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği,
3) Aysa Müh. İnş. Ltd. Şti. tarafından, anahtar teknik personel olarak gösterilen Mehmet Özer için ilan tarihinden geriye doğru son bir yıllık dönemi kapsayan süreye ilişkin olarak sigortalı hizmet listelerinin sunulduğu görülmüş olmakla birlikte bu belgelerin, ilgili adına prim ödendiğini gösteren makbuz veya dekont niteliğinde olmadığı kabul edildiğinden, bu hususun idarece araştırılması ve adı geçen kişi için ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl boyunca prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği,
4) İdarece ihalenin üzerinde bırakıldığı istekli olan MNG Bilg. Prog. Müh. Dan. A.Ş. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Alper Atabek ile Süleyman Kaan Tunca için Alper Atabek’in 13.03.2010; Süleyman Kaan Tunca’nın 20.02.2010 tarihinde işe girdiğini gösteren işe giriş bildirgesi ile ilan tarihinden geriye doğru son bir yıllık dönemi kapsayan süreye ilişkin olarak sigortalı hizmet listelerinin sunulduğu görülmüş olmakla birlikte bu belgelerin, ilgili adına prim ödendiğini gösteren makbuz veya dekont niteliğinde olmadığı kabul edildiğinden, bu hususun idarece araştırılması ve adı geçen kişi için ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl boyunca prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği,
Anlaşılmıştır.
Durum böyle olmakla birlikte, yukarıda anılan isteklilerle ilgili olarak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, isteklilerin teklif dosyalarında, tahakkuk fişlerinin yer aldığı, bu fişler üzerinde “internet ortamında teyidi yapılmıştır.” ifadesinin bulunduğu ve kaşelendikleri görülmüştür. İdareye bu ifadenin ne anlama geldiği ile kime ait olduğu sorulmuş, idareden gelen cevapta “tahakkuk fişleri, firmalar çağırılıp kendi huzurlarında internetten tekrar teyitleri yapılmış ve belgeler üzerine “internet ortamında teyidi yapılmıştır.” kaşesi vurulmuştur.” denilmiştir. Ancak; söz konusu tahakkuk fişleri, prim ödemelerinin yapıldığını gösteren makbuz veya dekont niteliğinde olmadığından, ödemelerin yapılıp yapılmadığının, idarece SGK ile yapılacak yazışmalar sonucunda tespit edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Pehlivanoğlu Nak. Tur. Gıda Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Baytimur İnş. Taah. Hafriyat Nak. Müh. Hiz. Tur. El. Elektr. Gıda Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kazova İnş. A.Ş. – Gürol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Aysa Müh. İnş. Ltd. Şti., MNG Bilg. Prog. Müh. Dan. A.Ş. tarafından anahtar teknik personel olarak öngörülen kişiler için prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının araştırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13