Ramazan Ayında Muhtaç Ailelere Kuru Gıda Yardım İşi (Dağıtım Dahil) İhalesi

Ramazan Ayında Muhtaç Ailelere Kuru Gıda Yardım İşi (Dağıtım Dahil) İhalesi

Ramazan Ayında Muhtaç Ailelere Kuru Gıda Yardım İşi (Dağıtım Dahil) İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UM.II-2893

Şikayetçi:
Atak İnşaat Nakl. Turz. Teks. Maden Enerji Gıda Toplu Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KALEDERE MAHALLESİ NİKSAR CADDESİ NO:4/A ORDU İhaleyi yapan idare:
Fatsa Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Mustafa Kemal Pasa Mah. Plevne Cad. 6 52400 ORDU Başvuru tarih ve sayısı:
04.07.2012 / 23811 Başvuruya Konu İhale:
2012/67111 İhale Kayıt Numaralı "Ramazan Ayında Muhtaç Ailelere Kuru Gıda Yardım İşi (Dağıtım Dahil)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Fatsa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 15.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ramazan Ayında Muhtaç Ailelere Kuru Gıda Yardım İşi (Dağıtım Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Atak İnş. Nakl. Turz. Teks. Mad. Ener. Gıd. Topl. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.07.2012 tarih ve 23811 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2545 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; tekliflerinin sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin noter, idare veya oda onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki sicil gazetesinin imza sirkülerinin arkasında bulunduğu, idarenin gazete üzerindeki “müstenidattır tek başına kullanılamaz” ifadesine dayanarak itirazlarını reddettiği, idare işleminin iptal edilerek ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan tarafları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde;

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler… Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir…”hükmü,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin atıf yapılan dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Gazete İdaresince veya Gazete İdaresinin yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler (CD ROM) vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca, onaylanarak istek sahiplerine verilir.” açıklaması,

İhale konusu işin idari şartnamesinin 7.1 inci maddesinde ise;

“İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yazılı mevzuat düzenlemeleri uyarınca, isteklilerce Ticaret Sicil Gazetelerinin Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen suretlerinin veya ilgili Gazete sayfalarının aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulabileceği anlaşılmaktadır. Noter onaylı örneklerin sunulması halinde, belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibinin teklifi ekinde, 27.11.1996 tarih ve 4175 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu, söz konusu gazetenin üzerinde herhangi bir onayın bulunmadığı, dolayısıyla, belgenin anılan Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygun sunulmadığı anlaşıldığından, değerlendirmeye alınmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin teklif ekinde, tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirkülerini sunduğu, imza sirkülerinin dayanak kısmında; “Ünye Ticaret Sicili Memurluğunun 2617 Sicil sırasında kayıtlı olan 27.11.1996 tarihli 4175 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinin 111 ve 112. Sayfalarında Ana Sözleşmesi yayınlanan; ATAK İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM TEKSTİL MADEN ENERJİ SIDA TOPLU TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketi 04.01.2002 tarihli 5458 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinin 808. Sayfasında yayımlanan 03.12.2001 tarihli ve 07 sayılı şirket ortaklar kurulu kararından ABDULLAH TAN’ın şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile SÜRESİZ olarak temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.” ifadesine yer verildiği, sirkülerin arka sayfasında ise dayanak kısmında atıf yapılan 27.11.1996 tarihli ve 04.01.2012 tarihli Ticaret Sicili Gazetelerinin noterce onaylı ve “müstenidattır tek başına kullanılamaz” kaşeli sayfasının eklendiği görülmüştür.

27.11.1996 tarih ve 4175 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden başvuru sahibi firmanın kurucu ortaklarının Cemal Arslan ile Abdullah Tan olduğu,

04.01.2002 tarih ve 5458 sayılıTicaret Sicil Gazetesinden ise, Cemal Arslan’ın hisselerini Abdullah Tan ve İbrahim Tan’a devrederek ortaklıktan ayrıldığı, hisse devri sonucunda, Abdullah Tan’ın % 95 hisseye, İbrahim Tan’ın ise % 5 hisseye sahip ortağı olduğu, ayrıca Abdullah Tan’ın süresiz olarak müdür tayin edildiği bilgisine ulaşılmıştır.

“www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulamada ise; başvuru sahibi firmanın 04.01.2002 tarihinden sonra ticaret siciline 3 adet kaydının olduğu, 16.09.2004 tarih ve 6137 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirketin sermaye artırımına gittiği, sermaye artırımı sonrasında Abdullah Tan’ın % 95 hisseye, İbrahim Tan’ın ise % 5 hisseye sahip ortağı olduğu,

07.02.2008 tarih ve 6994 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirketin adres değişikliğini bildirdiği,

11.01.2012 tarih ve 7981 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirketin yeniden sermaye artırımına gittiği, sermaye artırımı sonrasında Abdullah Tan’ın % 95 hisseye, İbrahim Tan’ın ise % 5 hisseye sahip ortağı olduğu anlaşılmıştır.

Ticaret Sicil Gazetesinin teklif ekinde sunulmasının amacının, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumun gösterilmesi olduğu aşikârdır. Yapılan incelemede, imza sirkülerinin arka sayfasında yer alan Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfaları üzerinde noterlik mührünün, sıra numarasının ve onay tarihinin yer aldığı görülmüş olup, anılan sayfaların noterce düzenlenen imza sirkülerinin dayanağı olduğu da dikkate alındığında, “müstenidattır tek başına kullanılamaz” şerhinin Gazete sayfalarının aslına uygunluğunun noterce kabulüne halel getirmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Teklif dosyasında sunulan imza sirkülerinin müstenidatı olan Ticaret Sicil Gazetelerinden şirketin kurucularına, ortaklarına, ortaklarının ortaklık oranlarına ve şirket müdürüne ilişkin bilgilere ulaşıldığı görülmüş,  “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden ulaşılan Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgilerden ise, şirketin ortaklarında, ortaklık oranlarında ve şirket müdüründe bir değişiklik olmadığı anlaşılmış, dolayısıyla, imza sirkülerinin müstenidatı olan Ticaret Sicil Gazetelerinin mevzuat gereği edinilmesi gereken bilgilerin son durumunu gösterir nitelikte olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, ilgili mevzuat ve idari şartnamede bahse konu hususa ilişkin olarak istenen tüm bilgilere ilişkin olarak idareye sunulduğu anlaşılmış olup, ihaleye katılım ve yeterlik kriterleri olarak istenilen belgelerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarından edinilen çıktılarının dahi isteklilerce sunulmasının mümkün kılındığı göz önüne alındığında, idarece başvuru sahibi tarafından sunulan noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan “müstenidattır tek başına kullanılamaz” ifadesi nedeniyle belgenin değerlendirmeye alınmamasında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Aksi bir yaklaşımın, mevzuatta düzenlenen şekil unsurlarının amacın önüne geçmesi anlamına geleceği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13