Prefabrik Konut Yapım İşi İhalesi

Prefabrik Konut Yapım İşi İhalesi

Prefabrik Konut Yapım İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 68
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2948

Şikayetçi:
Mey-Tem İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., 853 SOKAK NO:29/232 İZMİR İhaleyi yapan idare:
Çanakkale Biga Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:57 Biga Çanakkale 17200 ÇANAKKALE Başvuru tarih ve sayısı:
09.07.2012 / 24234 Başvuruya Konu İhale:
2012/42126 İhale Kayıt Numaralı "Prefabrik Konut Yapım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Biga İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 03.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Prefabrik Konut Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.07.2012tarih ve 24234sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2610sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların yapılacağı yerler” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; “Şikâyet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde, kesinleşen ihale kararının bildirimi ile ilgili olarak, şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih 08.06.2012, idareye şikâyet tarihi ise 12.06.2012 şeklinde beyan edilmiştir.İtirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan şikâyete ilişkin idare cevabında, şikâyet dilekçesinin 19.06.2012 tarihinde idareye ulaştığının belirtildiği görülmüştür. Yapılan inceleme kapsamında idareden talep edilen belgelere göre de, posta ile gönderilen şikâyet dilekçesinin 19.06.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 08.06.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde, en geç 18.06.2012 tarihi mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, söz konusu sürenin bitiminden sonra başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13