loader image
Kamu İhale Kurumu Kurul Kararları

Personele Ödenecek Maaşların Yatırılacağı Banka Ve Şubenin Belirlenmesinde Takdir Yetkisi

Ekonomik Olarak En Avantajlı İkinci Teklif Belirleme Zorunluluğu Bulunmadığı

Personele Ödenecek Maaşların Yatırılacağı Banka Ve Şubenin Belirlenmesinde Takdir Yetkisi

 

KAMU İHALE KURUL KARARI
 
Toplantı No : 2016/042
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 13.07.2016
Karar No : 2016/UH.II-1792

 

Şikayetçi: 
Medya Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.  İhaleyi Yapan Daire: 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Zabıta Dairesi Başkanlığı)  Başvuru Tarih ve Sayısı: 
20.06.2016 / 36836  Başvuruya Konu İhale: 
2016/145363 İhale Kayıt Numaralı "Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ve Bağlı Birimlere Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karar: 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN Üyeler: Osman DURU, Erol  ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Medya Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Bağcılar Mahallesi 1163 Sokak Çiçek Sitesi B Blok No: 2 Bağlar/DİYARBAKIR İHALEYİ YAPAN İDARE: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı, Merkez Efendi Mah. 3819 Sokak (Nur Sokak) No: 80/B Yunusemre/MANİSA BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/145363 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Bağlı Birimlere Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 07.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Bağlı Birimlere Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medya Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 31.05.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.06.2016 tarih ve 36836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan20.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2016/1470 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinin (a) bendinde, işçi ücretlerinin idarenin belirlediği banka nezdinde açılacak hesap üzerinden yatırılacağının belirtildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre ihale kapsamında çalıştırılacak personel ile ilgili idarenin bu yönde tasarrufta bulunamayacağı, personele ödenecek maaşların hangi kurum aracılığıyla ödeneceği hususunda kısıtlama ve bağlayıcılık getiren bahse konu düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümlerine göre ticari işletmenin yönetimine müdahale anlamını taşıdığı, kamu kurumlarının kendi personeliyle ilgili olarak maaş promosyonu ihaleleri açtığı ve bu ihalelerde bankalara personel sayıları ile ilgili taahhütte bulunulduğu, bu taahhütlere firma personelinin de dahil edilmesinin hatalı bir tutum olduğu, idarelerin personel maaşlarının mevzuata uygun ödenip ödenmediğini kontrol etme hakkına sahip olduğu, hangi banka aracılığıyla ödeme yapılacağı noktasında idarenin takdir yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla Sözleşme Tasarısı’nın anılan maddesinin değiştirilmesi gerektiği, 2) İdari Şartname’nin 7.5.2’inci maddesinde belirtilen 14 adet aracın 8 tanesi için kendi malı olma koşulunun getirildiği, kendi malı olarak istenilen araç sayısının kamu yararına uygun olarak belirlenmediği, anılan düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinin de anılan sebeplerle hukuka aykırı olduğu, diğer taraftan Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinin (e) bendinde araçlar için belirtilen “dizel veya benzinli” ibaresinin teklif fiyatlarını oluştururken tereddüt yaşanmasına sebep olduğu ve ihaleye katılmalarını engellediği, 3) İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 8.3’üncü maddesinde irtibat bürosu açılacağı ve irtibat bürosunda personel çalıştırılacağının düzenlendiği, irtibat bürosunda bulundurulacak personel maliyetinin teklif fiyata dahil giderler arasında yer aldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinde bu personel ait giderin belirtilmediği, anılan personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirip geçirmeyeceğinin belirgin olmadığı, ayrıca söz konusu maliyetin yaklaşık maliyete dahil edilip edilmediğinin de belli olmadığı, bu hususların teklif fiyatlarını oluştururken tereddüt yaşanmasına sebep olduğu ve ihaleye katılmalarını engellediği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Yüklenici hak edişlerinin hazırlanmasından bir önceki aya ait; a-)İşçi ücretleri elden ödenmeyecek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin belirlediği bankada açılacak hesap üzerinden ödenecektir. Maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin, banka hesap belgesi ve banka tarafından verilecek, yetkili kişiler tarafından (en az İki kişi) onaylı banka listesi bir sonraki hak ediş dosyasına konulacaktır. Yüklenici maaşları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen banka şubesine yatıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzelemeden ihale kapsamında çalıştırılacak personele ücretlerinin elden ödenmeyeceği, idarenin belirlediği banka üzerinden ödeme yapılacağı, maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin, banka hesap belgesi ve banka tarafından verilecek, yetkili kişiler tarafından (en az iki kişi) onaylı banka listesinin bir sonraki hakediş dosyasına konulacağı ve bahse konu maaşların idare tarafından belirlenen banka şubesine yatırılacağı anlaşılmıştır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için  mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.   Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.   Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir. İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. Aynı zamanda, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu husus ayrıca bir tutanağa da bağlanır..…” düzenlemesi yer almaktadır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 38’inci maddesi uyarınca idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu, idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin yöntem belirlemesini engelleyen bir kısıtlama da olmadığı görülmektedir. Kaldı ki, söz konusu madde ile idarelere işveren - işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerinin ödenmesini takip, temin etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hakedişden kesilerek işçilere ödeme yapılması yetkisi de idareye verilmiştir. Sözleşme Tasarısı’nın şikâyete konu edilen maddesinde yapılan düzenleme ile ihale konusu hizmette çalıştırılacak personele ödenecek ücretin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen banka şubesine yatırılacağı hususu düzenlenmiştir. İhale mevzuatında, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 38’inci maddesi dışında yüklenicinin işçi ücretlerini ödemesine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu düzenleme, esası itibariyle yüklenicinin çalıştıracağı işçilere yapacağı ödemelerin idarece takibi ve ücret ödenmesinin temini amacına yönelik olup, Genel Şartname’nin anılan maddesinde işçi ücretlerinin ne şekilde ödeneceğini ihale dokümanında belirlenmesini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, ihale kapsamında çalışacak personele ödenecek maaşların yatırılacağı bankanın ve şubenin idare tarafından belirlenmesinin idarenin takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilebileceği ve söz konusu düzenlemenin ihalede teklif verilmesini engellemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:             İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,          Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler; a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.            İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “İhale konusu işin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar aşağıda belirtilen araçlar istekli bünyesinde bulundurulacaktır.
S.NO ARACIN CİNSİ ADEDİ KENDİ MALI OLMA DURUMU KENDİ MALI OLMAMA DURUMU
1 Minibüs M2 sınıfı (16+1) 1 1 -
2 Minibüs M1 sınıfı (8+1) 2 1 1
3 4X4 M1 sınıfı Araç 2 1 1
4 4x2 M1 sınıfı Araç 4 2 2
5 Binek Araç M1 sınıfı  4 2 2
6 Panelvan kamyonet N1 sınıfı (4+1) 1 1 -
          1 Adet M2 Sınıfı Minibüs (16+1),1 Adet M1 Sınıfı Minibüs (8+1), 1 Adet M1 Sınıfı 4X4  Araç, 2 Adet M1 Sınıfı 4X2 Araç, 2 Adet M1 Sınıfı Binek Araç ve 1 Adet N1 sınıfı Panelvan kamyonet  (4+1) isteklinin kendi malı olması şartı aranmaktadır.           Kendi Malı Olan araçların teknik özelliklerini gösteren ruhsat ile birlikte proje, teknik dokümanlarını  ve firma kıyafet katalogunu teklif dosyasında sunulması zorunludur.                         Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.           Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenlemeye İdari Şartname’nin 7.5.2’inci maddesinde de yer verildiği görülmüştür.          Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen hususların aynı zamanda ihale ilanında da bulunduğu, bu itibarla başvuru sahibinin İdari Şartname’nin anılan maddesine yönelik başvurusunun ihale dokümanının ilana yansıyan hükmüne yönelik olduğu anlaşılmıştır. Buna göre İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi ile ilgili şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin ilan tarihi olan 03.05.2016 tarihi olduğu, bu tarihi izleyen 10 gün içinde en geç 13.05.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.05.2016 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla anılan Şartname maddesi ile ilgili olarak süresinde başvuru yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin 7’nci maddesine yönelik itirazının süresi içerisinde yapıldığı, dolayısıyla anılan düzenlemeye ilişkin iddianın esasının incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Teknik Şartname’nin “Güvenlik kontrol araçları” başlıklı 7’nci maddesinde “Yüklenici, görev alanlarının denetiminde 7 gün 24 saat kullanılmak üzere sözleşmenin imzalanmasına müteakip, aşağıda özellikleri belirtilen araçları tahsis edecektir.            a) 2 Adet 4X4 Binek Araç            Araç Sürücüsüz: Şoför hariç 4 kişilik, 2015 model ve üzeri, M1 Sınıfı, dizel, ABS fren sistemli, klimalı, airbag sistemli, silindir hacmi 1.461 cc ile 1.591 cc. arası, motor gücü minimum 100 maksimum 110 hp., vites kutusu minimum 5 ileri 1 geri olacaktır.            b) 4 Adet 4X2 Binek Araç Araç Sürücüsüz: Şoför hariç 4 kişilik, 2015 model ve üzeri, M1 Sınıfı, dizel, ABS fren sistemli, klimalı, airbag sistemli, silindir hacmi 1.461 cc., motor gücü minimum 80 hp maksimum 110 hp, vites kutusu minimum 5 ileri 1 geri olacaktır. c) 1 Adet Minibüs (16+1) Araç Sürücüsüz: Minibüs 2015 model ve üzeri, M2 Sınıfı, 16+1 kişi kapasiteli, silindir hacmi minimum 2.198 maksimum 2.299 cc, motor gücü en az 125 en fazla 135 hp., 6 ileri vites, dizel airbag sistemli, klima, ABS fren sistemli olacaktır. d) 2 Adet Minibüs (8+1) Araç Sürücüsüz: Minibüs 2015 model ve üzeri, M1 Sınıfı, 8+1 kişi kapasiteli, silindir hacmi minimum 1.968 maksimum 2.198 cc., motor gücü en az 115 en fazla 140 hp, 6 ileri vites, dizel, airbag sistemli, klima, ABS fren sistemli olacaktır. e) 4 Adet Binek Araç Araç Sürücüsüz: Binek Araç 2015 model ve üzeri, M1 Sınıfı, silindir minimum 1.149 cc. maksimum 1300 cc. motor gücü minimum 70 hp. Maksimum 75 hp., dizel veya benzinli, airbag sistemli, klima, ABS fren sistemli, vites kutusu minimum 5 ileri 1 geri olacaktır.   f)1 Adet Panelvan Kamyonet (4+1) Araç Sürücüsüz: Panelvan Kamyonet 2011 model ve üzeri, N1 Sınıfı, 4+1 kişi kapasiteli, silindir hacmi minimum 1.968 maksimum 2.497 cc., motor gücü en az 109 en fazla 170 hp., 6 ileri vites, dizel, airbag sistemli, klima, ABS fren sistemli olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.   Teknik Şartname’nin aktarılan maddesinde ihale kapsamında çalıştırılacak araçların teknik özelliklerinin açıklandığı anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi 4 adet binek araca ait özelliklerin açıklandığı bahse konu düzenlemenin (e) bendinde yer alan “dizel veya benzinli” ibaresi sebebiyle teklif fiyatını oluştururken tereddüt yaşadığını ve ihaleye teklif veremediğini belirtmiştir.   Söz konusu düzenleme incelendiğinde, 4 adet binek araca ilişkin olarak yukarıda aktarılan düzenlemede istenilen özelliklerin karşılanması şartıyla, isteklilere dizel veya benzinle çalışan araç sunmaları noktasında seçimlik hak verildiği, isteklilerin anılan maddede belirtilen özellikteki dizel yakıt ile veya benzin ile çalışan araç teklif edebileceğinin söz konusu düzenlemeden açıkça anlaşılabildiği, dolayısıyla anılan düzenlemede yer alan “benzinli veya dizel” ibaresinin tekliflerin oluşturulmasında tereddüt oluşturmayacağı anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.   3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:   İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Bağlı Birimlere Özel Güvenlik Hizmeti alımı” şeklinde belirtilmiş olup işin türü ve miktarı anılan Şartname’nin ekinde tablo halinde  
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Proje Müdürü(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 36
2 Öz.Güv.Şefi(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 4,00 36
3 Öz.Güv.Görevlisi(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 240,00 36
4 Öz.Güv.Görevlisi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 10,00 36
5 Öz.Güv.Görevlisi(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 15,00 36
6 Öz.Güv.Görevlisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 30,00 36
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Proje Müdürü Asgari Üc.% 50 Fazlası Fazla Mesai saat 792
2 Öz.Güv.Şefi Asgari Üc.% 30 Fazlası Fazla Mesai saat 3.168
3 Öz.Güv.Görevlisi Asg.Üc. % 25 fazlası Fazla Mesai saat 86.400
4 Öz.Güv.Görevlisi Asg.Üc. % 20 fazlası Fazla Mesai saat 3.600
5 Öz.Güv.Görevlisi Asg.Üc. % 15 fazlası Fazla Mesai saat 5.400
6 Öz.Güv.Görevlisi Asg.Üc. % 10 fazlası Fazla Mesai saat 10.800
7 Proje Müdürü Asgari Üc.% 50 Fazlası Ulusal Bayram Ve Gen.Tatil Üc. gün 47
8 Öz.Güv.Şefi Asgari Üc.% 30 Fazlası Ulusal Bayram Ve Gen.Tatil Üc. gün 188
9 Öz.Güv.Görevlisi Asgari Üc.% 25 Fazlası Ulusal Bayram Ve Gen.Tatil Üc. gün 11.280
10 Öz.Güv.Görevlisi Asgari Üc.% 20 Fazlası Ulusal Bayram Ve Gen.Tatil Üc. gün 470
11 Öz.Güv.Görevlisi Asgari Üc.% 15 Fazlası Ulusal Bayram Ve Gen.Tatil Üc. gün 705
12 Öz.Güv.Görevlisi Asgari Üc.% 10 Fazlası Ulusal Bayram Ve Gen.Tatil Üc. gün 1.410
13 2 adet 4X4 Binek Araç araç/ay 72
14 4 adet 4X2 Binek Araç araç/ay 144
15 1 adet 16+1 Minibüs araç/ay 36
16 2 adet 8+1 Minibüs araç/ay 72
17 4 adet Binek Araç araç/ay 144
18 1 adet 4+1 Panelvan Kamyonet araç/ay 36
şeklinde düzenlenmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinin de yukarıda yer alan tablodaki gibi olduğu görülmüştür.   Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, aylık yemek ücreti dahil her türlü personel ücreti sayılan ödemeler ile SGK, Vergi ve buna benzer giderler dahil, personel aylık ücretleri genel tatil ve bayram çalışma ücretleri ile fazla çalışma ücretleri,giyim yardımı, tüm malzeme giderleri, iş yeri hekimi ücreti, iş güvenliği uzmanı ücreti, irtibat bürosu, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta bedeli ve buna ilişkin giderler ile her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesi,   Teknik Şartname’nin “Cezai Yükümlülükler” başlıklı 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Yüklenici İş uhdesinde kaldığı takdirde Manisa Merkezde irtibat bürosu açacaktır. İrtibat bürosunda bir adet yetkili personel olacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde irtibat büro adresi ve yetkili personelin telefon numarası idareye bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde günlük 1.000,00.TL cezai işlem hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.   İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde irtibat bürosu giderinin teklif fiyata dahil olduğu, Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise irtibat bürosunda bir adet yetkili personelin bulundurulacağı düzenlenmiştir.   İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan bahsi geçen irtibat bürosu gideri ile burada çalışacak personele ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı görülmüştür.   Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.5.1’inci maddesinde  “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunması halinde, idare bu iş kalemi/kalemleri için teklife esas alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazacaktır.” açıklaması bulunmaktadır. Söz konusu açıklamada, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Başvuruya konu ihalede irtibat bürosuna ilişkin giderlerin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil olduğunun düzenlendiği bununla birlikte birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu gider kalemine ilişkin ayrı satır açılmadığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, irtibat bürosuna ilişkin giderlerin idare tarafından işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen gider kalemi olarak değerlendirilmediği ve bu nedenle söz konusu gider kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır olarak düzenlenmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, istekliler tarafından ihale konusu işe ait mevcut ihale dokümanı ve işin özelliğini göz önünde bulundurarak tekliflerin oluşturulması gerektiği, irtibat bürosu giderlerine ilişkin olarak yapılan mevcut düzenlemenin isteklilerin teklif vermesini engelleyecek bir belirsizlik yaratmayacağı ayrıca söz konusu hususunun tekliflerin verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Anılan Tebliğ’in 78.20’nci maddesinde “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. Şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.   Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dâhil olduğu kabul edilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler içerisinde yer verilen irtibat bürosunda görev alacak olan yetkili personelin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.20’nci maddesinde yer verilen açıklama doğrultusunda toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu büroda çalışacak personelin giderlerine ilişkin açık düzenleme bulunmamasının fiyat teklifi oluşturulması aşamasında tereddüt yarattığı iddiası yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,    Oybirliği ile karar verildi.
Şinasi CANDAN Başkan V. II. Başkan
   
Osman DURU Kurul Üyesi Erol  ÖZ Kurul Üyesi Dr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul Üyesi
 
Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ Kurul Üyesi  
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz