Personel taşınması için araç kiralanması ihalesi İhalesi

Personel taşınması için araç kiralanması ihalesi İhalesi

Personel taşınması için araç kiralanması ihalesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.II-2852

Şikayetçi:
EFE TUR TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK İNŞ. GID. İML. PAZL. İTH. İHR. SAN. VE LTD. ŞTİ., AV.EMRE ELİTOK ŞHT.YZB.TAHİR CADDESİ OZAN İŞ MERKEZİ NO: 14/1 İhaleyi yapan idare:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğü , Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 140 23069 ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı:
18.02.2011 / 9451 Başvuruya Konu İhale:
2010/525875 İhale Kayıt Numaralı "Personel taşınması için araç kiralanması ihalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğütarafından 09.12.2010tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Taşınması İçin Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Efe Tur Tarım Hayvancılık Taşımacılık İnş. Gıd. İml. Pazl. İth. İhr. San. ve Ltd. Şti.’nin 31.01.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.02.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2011tarih ve 9451sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2011/578-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) Başvuru konusu ihaleye “23 FC 732” plakalı araç teklif edilerek, söz konusu araca ilişkin “şartnameye uygunluk belgesi” alındığı, 20.12.2010 tarihinde tebellüğ edilen kesinleşen ihale kararında ihalenin 4 üncü kısmının uhdelerinde kaldığının belirtildiği ve 28.12.2010 tarihinde sözleşmeye davet edildikleri, şartnameye uygunluk belgesi alınan “23 FC 732” plakalı aracın satılması üzerine Hazar Turizm adına kayıtlı “23 AN 972” plakalı araç için kira sözleşmesi yapılarak idareye sunulduğu ve bahse konu araç ile işe başlanıldığı, ancak idare tarafından “23 AN 972” plakalı araç yerine “23 FC 732” plakalı araçla işe devam edilmesinin istenildiği, “23 FC 732” plakalı aracın satılması nedeniyle söz konusu aracın temin edilmesinin mümkün olmadığı hususunun idareye bildirilmesi üzerine idare tarafından sözleşmeye davet yazılarının iptal edildiği, ihalenin ihale konusu işi 10 yıldır aralıksız devam ettiren ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Necmettin Bulut’un üzerinde bırakıldığı,
2) İdare tarafından piyasa araştırması yapılmadan, mevzuata aykırı olarak doğrudan temin yöntemiyle alımlar yapıldığının tespit edildiği,
İddia edilmektedir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
  1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Efe Tur. Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2011 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 28.02.2011 tarih ve 2011/UH.II-870 sayılı Kurul kararında; “Kuruma başvuru tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin, başvuru sahibi tarafından eksik olarak yatırıldığı ve söz konusu eksikliğin süresi içinde giderilmediği anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.” şeklinde gerekçe belirtilerek, “başvurunun reddine” karar verilmesi üzerine, başvuru sahibi tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde açılan davaya ilişkin olarak Mahkemenin 26.03.2012 tarih ve E:2011/755, K:2012/584 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup, ilgili karar doğrultusunda alınan 18.06.2012 tarih ve 2012/MK-186 sayılı Kurul kararı ile; “Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesinin geçilmesine” karar verilmiştir.
Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının; “Personel taşınması için araç kiralanması ihalesi” olarak belirtildiği,
Anılan şartnamenin 2.1.(b) maddesinde işin miktarı ve türünün;
“8 adet 29 kişilik midibüs ve 2 adet 43 kapasiteli otobüs ( 1. Grup: 4 adet 29 kişi kapasiteli midibüs 290 gün, 100 km/gün (her bir araç için)
2.Grup :3 adet 29 kişi kapasiteli midibüs 264 gün, 130 km/gün (her bir araç için)
3.Grup :1 adet 29 kişi kapasiteli midibüs 365 gün, 130 km/gün
4.Grup :2 adet 43 kişi kapasiteli otobüs 265 gün, 60 km/gün (her bir araç için))”şeklinde belirlendiği,
Aynı şartnamenin 20 nci maddesinde ise ihalenin kısmi teklife açık olduğunun ifade edildiği görülmüştür.
İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; ihalenin itirazen şikâyete konu 4 üncü kısmının 20.12.2010 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Efe Tur. Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin idarenin 28.12.2010 tarih ve 15738 sayılı yazısı ile sözleşmeye davet edildiği, bununla birlikte söz konusu isteklinin idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesi gereğince sözleşme imzalanmadan önce verilmesi istenen araçların kira sözleşmelerini idareye teslim etmediği, bunun üzerine idarenin 06.01.2011 tarih ve 291 sayılı yazısı ile istekliye kira sözleşmelerini teslim etmemesinin gerekçesinin sorulduğu, isteklinin cevap yazısında uygunluk belgesi alınan araçların D2 belgesi bulunduğundan kira sözleşmesi yapılamadığının belirtildiği,
Bu defa idare tarafından Elazığ 3 üncü Noterliği’nden konuya ilişkin bilgi talep edildiği, Elazığ 3 üncü Noterliği’nin 11.01.2011 tarihli cevap yazısında; “Efe Tur Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmanın taahhüt etmiş olduğu araçların Hazar Turizm’in D2 belgesinde kayıtlı bulunan ve zaten kiralık olan araçlar olduğu, bu yüzden de kira sözleşmesi yapılamayacağını bilgilerinize rica ederim.” ifadesine yer verildiği,
Elazığ 3 üncü Noterliği ve başvuru sahibi Efe Tur. Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bahse konu cevap yazıları üzerine 17.01.2011 tarihli ihale komisyonu kararı ile Efe Tur. Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme yapılabilmesi şartlarının ortadan kalktığı belirtilerek, 20.01.2011 tarihinde daha önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Necmettin Bulut’un sözleşmeye davet edildiği, 21.01.2011 tarihinde ise anılan istekli ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.
İncelemeye konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.(h) maddesinde; “İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale tarihinden önce taahhüt edeceği araçların İdari ve Teknik şartnameye uygun olabilmesi açısından DSİ yetkililerinden ilgili araçlara alınacak "Şartnameye Uygunluk Belgesi"nin verilmesi zorunludur.”düzenlemesi,
Aynı şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde ise;
1-İstekli ihale üzerinde kaldığı takdirde sözleşme imzalanmadan önce;
- Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesini,
-İhalede kullanacağı kendi öz malı araçlarıyla, kira sözleşmesi yaptığı araçlarda çalıştıracağı şoförlerin üç yıl deneyimli sürücü belgelerini,
-İstekliye ait olmayan araçlar için bu araçların istekli tarafından işin süresince kiralandığını gösterir noter tasdikli kira mukavelelerini,
-Araçların vergi levhalarını
vermek zorundadır.
2- Araçların ticari olması zorunludur.
3-Midibüslerin imal yılı 2003 model ve yukarısı, Otobüslerin imal yılı 1994 model ve yukarısı olacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.
Başvuru sahibinin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; teklif dosyası kapsamında 23 FC 732 (47 kişi taşıma kapasiteli), 23 AN 972 (54 kişi taşıma kapasiteli) ve 23 S 0379 (30 kişi taşıma kapasiteli) plakalı araçlar için idari şartnamenin 7.1.(h) maddesinde istenilen DSİ yetkililerince düzenlenen şartnameye uygunluk belgelerinin sunulduğu tespit edilmiştir.
Diğer yandan, Elazığ 3 üncü Noterliği tarafından idareye gönderilen 11.01.2010 tarihli yazıda, başvuru sahibinin taahhüt ettiği 23 FC 732 plakalı aracın Hazar Turizm’in D2 belgesinde (otobüsle tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türü) kayıtlı bulunduğu, bu araçların zaten kiralık olması sebebiyle yeniden kira sözleşmesi yapılamayacağının belirtildiği görülmüştür.
Bu çerçevede, idari şartnamenin 2.1.(b) maddesinde ihale konusu işte 2 adet 43 kişi kapasiteli otobüs çalıştırılması öngörülmesine karşın, başvuru sahibi tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında şartnameye uygunluk belgesi alınan otobüslerden 23 FC 732 plakalı araca ilişkin kira sözleşmesinin sunulmadığı, yalnızca 23 AN 972 plakalı 1 adet araç ile ihale konusu işin yapılabileceği taahhüdünde bulunulduğu göz önüne alındığında, idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde yer alan kriterin karşılanmadığı anlaşılmış olup, anılan isteklinin idarece sözleşmeye davet edilmemesi yerinde görülmüştür.
Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuru sahibinin söz konusu iddiasının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen birden fazla alıma yönelik olduğu anlaşılmıştır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü yer almaktadır.
Her ne kadar iddia konusu alımlar “ihale” kapsamında olmasa da, yukarıda aktarılan mevzuat hükmü gereğince, tek dilekçe ile birden fazla ihaleye yönelik başvuruda bulunulması mümkün olmadığından, bahse konu iddianın şekil yönünden reddi gerekmektedir.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde;
“ İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü bulunmaktadır.
Yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından 20.01.2011 tarihinde başvuru sahibi Efe Tur. Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ve Necmettin Bulut’a gönderilen yazılarda, ihalenin 4 üncü kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Efe Tur. Tar. Hay. Taş. İnş. Gıda İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sözleşmeye davet yazısının iptal edildiği belirtilmiş, söz konusu yazılar aynı gün ilgili istekliler tarafından elden alınmıştır. Ayrıca, idarece 21.01.2011 tarihinde Necmettin Bulut ile ihalenin 4 üncü kısmına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 41 inci maddesi uyarınca, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaması gerekirken, idare tarafından bu süre beklenilmeden sözleşme imzalanması mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, kararın (A) bölümünde yer verilen tespitler çerçevesinde, 10 günlük süre beklenilmeden sözleşme imzalanmasının ihale sonucuna etkili olmadığı görüldüğünden, bahse konu aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13