Personel Taşıma/Servis (Araç Kiralama) İhalesi

Personel Taşıma/Servis (Araç Kiralama) İhalesi

Personel Taşıma/Servis (Araç Kiralama) İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2727

Şikayetçi:
Sebotur Taş.Tur. Otom. Gıda Hay. Pet. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO :8/A D: 4 IŞIKKENT İZMİR
İhaleyi yapan idare:
Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Adnan Menderes Hava Limanı İçi İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
11.06.2012 / 21332
Başvuruya Konu İhale:
2012/51023 İhale Kayıt Numaralı "Personel Taşıma/Servis (Araç Kiralama)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2236].(0260)./2012-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı tarafından 21.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Taşıma/Servis (Araç Kiralama)” ihalesine ilişkin olarak Sebotur Taş. Tur. Otom. Gıda Hay. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2012 tarih ve 21332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş oldukları personel taşıma işine ilişkin sözleşme ve faturalarla birlikte sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, zira söz konusu işin tamamen sürücülü araç kiralama işi olduğu ve firmalarınca personel çalıştırılmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 21.05.2012 tarihinde birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye ilişkin 2 adet doküman satın alındığı ve iki istekli tarafından teklif sunulduğu, en düşük teklif sahibi Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Te Alabay Taş. Tur. Pet. Ür. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır.
İdarece başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararının ekinde yer alan “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” da Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin “…Sebotur firmasının teklifinin iş deneyimine ilişkin olarak sunulan sözleşme ve fatura örneklerine ek olarak sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında bulunmaması…” olarak belirtildiği görülmektedir.
İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde; “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. ”düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan şartnamenin 7.6 ncı maddesinde ise benzer iş tanımı ile ilgili olarak; “Kamu ve özel sektöre verilen her türlü personel taşıma hizmeti ve okul servis taşıma hizmeti” düzenlemesi yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde; “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.
...
(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.
(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.
(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.”hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72 nci maddesinde; “72.6.  Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla iş sahibi idareye yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
İhale dokümanında yapılan düzenlemeler kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; başvuru sahibi istekli ile Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. arasında imzalanan personel taşıma işi yapılmasına yönelik 01.12.2010 tarihli ve her sefer için 36 TL + KDV üzerinden ödeme yapılacağını  gösterir sözleşmenin ve bu sözleşmeye dayalı olarak Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  firması adına düzenlenen muhtelif tarih ve bedelli 53 adet faturanın sunulduğu belirlenmiştir.
Başvuru sahibi istekli tarafından, iş deneyimine ilişkin olarak ihale işlem dosyası kapsamında sunulan ve nitelikleri yukarıda belirtilen sözleşme incelendiğinde ise; sözleşmenin 6.24 üncü maddesinde; “Servis araçlarında çalıştırılacak personelin SGK primleri, vergi vb. mükellefiyetler ve bunlara ilişkin ödemelerin sorumluluğunun SEBOTUR’a ait olduğu ve servis şoförlerinin işvereninin SEBOTUR olduğuna” yönelik düzenlemenin yer aldığı, bunun dışında, işin araç sahipleri ile anlaşılmak suretiyle yerine getirildiği ve kendi bünyesinde personel çalıştırılmadığına ilişkin olarak tevsik edici belgenin sunulmadığı görülmektedir.
Bu durumda, başvuru sahibi Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmeye konu işin personel çalıştırılmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin çalıştırılan personele ilişkin SGK prim ödemelerini gösterir belge sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi
KARŞI OY
İncelemeye konu ihalede;
Başvuru sahibinin “iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş oldukları personel taşıma işine ilişkin sözleşme ve faturalarla birlikte sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, zira söz konusu işin tamamen sürücülü araç kiralama işi olduğu ve firmalarınca personel çalıştırılmadığı” yönündeki iddiasına ilişkin olarak Kurulca, idarece yapılan işlemlerin yerinde olduğu yönünde “itirazen şikayet başvurusunun reddi” kararı verilmiştir.
Başvuruya konu ihaleye ilişkin 2 adet doküman satın alındığı ve iki istekli tarafından teklif sunulduğu, en düşük teklif sahibi Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür, San. ve Tic. Ltd. Şti.5nin teklifinin “...Sebotur firmasının teklifinin iş deneyimine ilişkin olarak sunulan sözleşme ve fatura örneklerine ek olarak sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında bulunmaması...”gerekçesine dayanılarak değerlendirme dışı bırakılması sonrasında, ihalenin Te Alabay Taş. Tur. Pet. Ür. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırdığı anlaşılmaktadır.
İhale konusu işe ait idari şartnamenin“Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde; “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
  1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlanyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelen veya
  2. Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'in'tn gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir,” düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan şartnamenin 7.6 ncı maddesinde ise benzer iş tanımı ile ilgili olarak; "Kamu ve özel sektöre verilen her türlü personel taşıma hizmeti ve okul servis taşıma hizmeti” düzenlemesi yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde;
“(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemezBu durumdabitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noteryeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavirserbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeleriş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.
(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutan dikkate alınır: Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutan da dikkate alınır:
(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.
(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir."hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin“İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72 nci maddesinde; “72.6. Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla iş sahibi idareye yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter; YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.
İhale dokümanında yapılan düzenlemeler kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;
Başvuru sahibi istekli ile Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. arasında imzalanan personel taşıma işi yapılmasına yönelik 01.12.2010 tarihli ve her sefer için 36 TL+ KDV üzerinden ödeme yapılacağını gösterir sözleşmenin ve bu sözleşmeye dayalı olarak Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen muhtelif tarih ve bedelli 53 adet faturanın sunulduğu belirlenmiştir.
Başvuru sahibi istekli tarafından, iş deneyimine ilişkin olarak ihale işlem dosyası kapsamında sunulan ve nitelikleri yukarıda belirtilen sözleşme incelendiğinde ise; sözleşmenin 6.24 maddesinde “Servis araçlarında çalıştırılacak personelin SGK primleri, vergi vb. mükellefiyetler ve bunlara ilişkin ödemelerin sorumluluğunun SEBOTUR’a ait olduğu ve servis şoförlerinin işvereninin SEBOTUR olduğuna"yönelik düzenleme yer aldığıgörülse de, anılan madde ile işin gerçekleştirilmesi sırasında çalıştırılması gereken şoförlere yönelik ortaya çıkabilecek mali yükümlülüklere ilişkin sorumluluğun SeboturTaş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine aktarmaya yönelik bir düzenleme olduğu, bunun dışında SeboturTaş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işin araç sahipleri ile anlaşılması suretiyle yerine getirilmesini engellemeyeceği ve anılan firma tarafından personel istihdam edilmesini zorunlu kılmayacağı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan personel taşıma işi sözleşmesinde, işin gerçekleştirilmesi sırasında personel çalıştırılmasını zorunlu kılan ya da işin araç sahipleri ile anlaşılması suretiyle yerine getirilmesini engellemeye yönelik bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla da sözleşmeye konu iş kapsamında Sebotur Taş. Tur. Oto. Gıda Hayv. Pet. Ur. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde personel çalıştırılmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi istekli tarafından özel sektöre gerçekleştirilen yukarıda anılan sözleşmeye konu personel taşıması işi için ayrıca sigorta prim ödemelerini gösterir belgelerin sunulmasına gerek olmadığı sonucuna varılmış olduğundan, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve idarece gerçekleştirilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
Yukarıda aktarılan gerekçeler üzerinden;  başvuru sahibinin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyoruz.
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13