Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6 Ocak 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27454
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2009/15692 Ekli “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 25/8/2009 tarihli ve 6390 sayılı yazısı üzerine, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait ortaöğretim ve yükseköğretim yurtlarının açılması, yönetilmesi, işletilmesi, devri, nakli, denetlenmesi, kapatılması ile öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümleri kapsar.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin (6), (9), (14) ve (16) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrasında yer alan “kitaplık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet odası” ibaresi eklenmiştir. “b) Binanın kagir, prefabrik, çelik veya betonarme olması, giriş ve servis kapılarının bulunması ve tamamının veya kontenjana yetecek bir kısmının yurda tahsis edilmiş olması gerekir.” “6) Öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık ve internet odası,” “9) Her bir öğrenci için en az ½ metrekare alanı olan, yurt yatak kapasitesinin en az 1/5′i oranında lokal/kantin/dinlenme odası,” “14) Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,” “16) İlgili mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı,” MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (l) bendinden sonra gelmek üzere (m) bendi eklenmiştir. “2) Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ve kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı,” “1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,” “h) Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge,” “m) Yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor,” MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 8- Yurt açmak veya işletmek için müracaatta bulunan gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin şartları taşımaları ve istenilen belgeleri sunmaları halinde, ilgili dosya il milli eğitim müdürlüğünce incelenir ve insan sağlığı açısından sağlık müdürlüğünden alınacak rapordan sonra yurdun açılmasına esas teşkil edecek olan sonuç raporu düzenlenir.” MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 9- Yurt açma müracaatları, sonuç raporuna göre valilikçe en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, en geç üç ay içinde yurdu faaliyete geçirir. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen yurtların açılma izin süreleri, üç aylık süre bitmeden başvurulması halinde, üç ay daha uzatılabilir. Yurt açma izin belgesi alınmadan yurda öğrenci kaydı yapılamaz. İzinsiz açılan yurtlar, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela bulunduran ve çalışmalarını bu şekilde yürüten yerler hakkında valilikçe kapatma işlemi yapılır. ” MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 11- Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kapasite değişikliği; il milli eğitim müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapora göre valiliğin izniyle yapılır. Bina değişikliklerinde sadece değişiklikten etkilenen kısımlar incelemeye tabi tutulur.” MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, yurtta kayıtlı öğrenci kalmaması halinde, kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içerisinde de yapılabilir.” MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet İstatistik Enstitüsünce” ibaresi “Türkiye İstatistik Kurumunca” olarak değiştirilmiştir. MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “n) Ziyaretçi defteri.” MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Müracaat dilekçesi, b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge ile sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten ve tek hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu,” “e) Yurt yönetimince sonradan doğruluğu teyit edilmek üzere, 18 yaşını doldurmuş olanların adli sicil beyanı.” MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 21- Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında sınavlara girmek veya bu kurumlara kayıtlarını yaptırmak, açıköğretim lisesi veya açıköğretim fakültesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak ya da yükseköğrenime hazırlayıcı dershanelere devam etmek için yurtta barınma ihtiyacı duyan öğrenciler ile Kamu Personeli Seçme Sınavı ve açıköğretim sınavlarına hazırlık dershanelerine devam edenler, yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barındırılabilir. İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yükseköğretim yurtlarında ortaöğrenim öğrencileri, ortaöğretim yurtlarında ise yükseköğrenim öğrencileri barındırılabilir. Ancak, bunun için yurdun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun hizmete uygun olması, her öğrenci grubunun aynı binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapıları ile banyo ve tuvaletlerin her öğrenci grubu için ayrı olması gerekir. Geçici olarak barındırılanların kimlik, okul veya kurum ve dershane bilgileri, yurt müdürlüğünce en geç beş gün içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.” MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yurt yönetimi personeli ve belleticiler dışındakilere nöbet görevi verilmez.” MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 26- Yurtlarda görevlendirilen personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak; a) Müdür ve müdür yardımcısı için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır. Yatak kapasitesi yüz ve daha fazla olan yurtlarda yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurucu, genel ve özel şartları taşıdığı takdirde kendi yurdunda müdürlük yapabilir. b) Belleticilik için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmen olma şartlarını taşıyanlar tercih edilir. Belleticiler, sadece ortaöğretim yurtlarında görevlendirilir ve sayıları ihtiyaca göre yurt yönetimince belirlenir. c) Yönetim memurluğu için en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır. ç) Yurtlarda öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir. d) Yemek hizmeti veren yurtlarda aşçı ve ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ile kaloriferle ısıtılan yurtlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş yurt yönetimine karşı sorumludur. Aynı tüzel veya gerçek kişiye ait birden fazla yurt olması halinde, yemek hazırlanan yurt veya kuruluş, hizmet götürülen yurt yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, bağlantılı bulunduğu diğer yurtlara da yemek hizmeti verebilir. Bu hizmetin yürütülmesinde 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uyulur. e) Yurtlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, sağlık memuru, memur, şoför, ayniyat saymanı, bekçi ile benzeri personel görevlendirilebilir. Doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, sağlık memuru, ayniyat saymanı ve teknisyen dışındaki personelin görevlendirilebilmesi için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranır. Ancak, aşçı, aşçı yardımcısı ve hizmetli unvanıyla çalıştırılacak personelin temininde güçlük çekilmesi halinde ilkokul mezunu olanlar da görevlendirilebilir. f) Yurt personelinin çalıştırılmaya başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri periyodik olarak devam eder. Yurt personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde en az bir yıl süreli ve yazılı sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Sözleşme süresi sona erenlerden göreve devamı uygun görülen personelin sözleşmeleri zamanında yenilenir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar ile sözleşmesi karşılıklı veya tek taraflı feshedilenlere, altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilemez. g) Personel hakkında disiplin hükümleri ile bu Yönetmelikte hükme bağlanmayan hususlar için sözleşmelerinde de açıkça belirtilmek kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Yurt sahibi gerçek kişinin aynı zamanda yurt müdürü olması halinde bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.” MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yurt müdürlüğüne görevlendirme; yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile gerçekleşir. Yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin görevlendirilmeleri; yurt müdürünün müracaatı, il/ilçe milli eğitim müdürlüğündeki ilgili şube müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile gerçekleşir.” MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) Yurt kitaplığının ve internet odasının amacına uygun hizmet vermesini sağlamak,” MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Yurtta sigara içmek,” MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yurtlar açılış izinlerindeki adlarını, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak binanın dışında giriş kapısı üstünde veya daha uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.” “Ortaöğrenim öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla her türlü imkan araştırılarak sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara katılmaları sağlanır. Bu tür faaliyetlerin yapılabilmesi için yurtta çok amaçlı bir salon tahsis edilebilir veya yurt imkanlarının yetersiz olması halinde mahallin diğer kurum ve kuruluşlarına ait tesislerinden yararlanmak için gerekli çalışmalar yapılır. Yurt personelinin hizmet verimliliğini artırmak, mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça seminer ve benzeri faaliyetler yürütülür. Özel öğrenci yurdu müdürlerinin göreve başladıkları tarihten itibaren en geç iki yıl içinde yurt yönetimiyle ilgili hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları gereklidir.” MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 5 inci maddesinin birinci fıkrası, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “orta öğrenim” ve “orta öğretim” ibareleri, “ortaöğrenim” ve “ortaöğretim” olarak; “yüksek öğrenim” ve “yüksek öğretim” ibareleri ise “yükseköğrenim” ve “yükseköğretim” olarak değiştirilmiştir. MADDE 19- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
3/12/2004 25659

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13