Teklif Edilen Cihazın Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Teklif edilen cihazın teknik şartnameye aykırı olduğu iddiası

Teklif Edilen Cihazın Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Teklif Edilen Cihazın Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmadığına dair iddialar yönünden, yetki ve sorumluluğun ihale komisyonunda olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine karar verilemeyeceği,

Cihazın Teknik şartnameye uygun olmadığına yönelik iddiaların incelenmemesi halinde teknik kriter belirlemenin herhangi bir amacı olmayacağı gibi rekabeti engelleyici şekilde uygulanmasına ve eşit muamele ilkesinin ihlaline de yol açabileceği hakkında.

Ankara 25. İdare Mahkemesinin 20.02.2023 tarihli  kararı:

“Davacının 1. iddiasının değerlendirilmesi: 4734 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinde, mal veya hizmet alımı işlerinde teknik şartnamede belirlenecek kriterlerin rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı düzenlenmiştir.

Dava konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’ye bakıldığında, “Poşetleme ünitesi üzerinde yoğun tüketilen ilaçlar için en fazla 30 adet hareketli kaset yuvası olmalıdır.” şeklinde kritere yer verildiği görülmektedir. Davacı şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde, ihale üzerinde bırakılan şirketin teklif ettiği cihazda kaset yuvalarının hepsinin hareketli olduğu, tüm ilaçların paketlenmesinde kullanılabileceği bir sorun oluşturmayacağı için kurum ve kamu yararı bulunduğunun belirtildiği anlaşılmıştır. Dava konusu kurul kararında; ihale üzerinde bırakılan şirketin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmadığına dair iddialar yönünden, yetki ve sorumluluğun ihale komisyonunda olduğu gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizin 25/01/2023 tarihli ara kararı ile “Poşetleme ünitesi üzerinde yoğun tüketilen ilaçlar için en fazla 30 adet hareketli kaset yuvası olmalıdır.” şeklinde şart belirlendiği görülmekle,  bu şartın belirlenme nedenlerinin ne olduğu gerekçeleriyle birlikte açıklanarak, sistemin tüm kaset yuvalarının hareketli olması veya en fazla 30 adet kaset yuvasının hareketli olması arasında ne gibi farklılıkların bulunduğu hususunun açıklanmasının istenilmesi üzerine Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimliği’nin 27/01/2023 tarih ve 574133 sayılı cevabi yazısında özetle;  “Teknik Şartname oluşturulurken cihazı kullanacak personele kullanı kolaylığı sağlamak ve cihazın ilaç dolum işlemini daha hızlı bir şekilde yapabilmesine olanak verme adına cihaz üzerinde hareketli kaset yuvasının sınırlı tutulmasının faydalı olabileceği düşünülmüştür. Hareketli kanister yuvası işlevinin sadece çok fazla tüketilen ilaçlar için gerekli olduğu varsayılmıştır.” şeklinde açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

İhaleyi yapan idare tarafından, “Poşetleme ünitesi üzerinde yoğun tüketilen ilaçlar için en fazla 30 adet hareketli kaset yuvası olmalıdır.” şeklinde teknik kriter belirlenmesi ile teklif edilecek cihazın en fazla 30 adet kaset yuvasının hareketli olabileceği şeklinde sınırlama getirildiği, ihaleye katılacak istekliler tarafından bu sınırlamaya uygun cihaz teklif edilmesi gerektiği, aksinin kabulü halinde teknik kriter belirlemenin herhangi bir amacı olmayacağı gibi rekabeti engelleyici şekilde uygulanmasına ve eşit muamele ilkesinin ihlaline de yol açabileceği anlaşıldığından, davacının bu iddiası yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin, davacının birinci iddiası yönünden iptaline, diğer iddialar yönünden ise reddine karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13