Özel Güvenlik İhalesi

Özel Güvenlik İhalesi

Özel Güvenlik İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2816

Şikayetçi:
Temag Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., EVLİYA ÇELEBİ MAH. ELİF SOK. NO : 7/99 İSKİTLER ANKARA İhaleyi yapan idare
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi No:6 06520 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
21.06.2012 / 22534 Başvuruya Konu İhale:
2012/44164 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıtarafından 14.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 07.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2012 tarih ve 22534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2383 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin üzerinde bırakıldığı bildirilen ortak girişimin teklifinin aşırı düşük olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasının açıklamasının hayatın olağan akışına, ihale mevzuatına ve 5188 sayılı Kanuna aykırı olduğu, giyim gideri, atış eğitimi ücreti, mali mesuliyet sigorta gideri gibi giderleri verdiği teklif ile karşılamasının hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuruya konu özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinde 24 adet ihale dokümanı satın alındığı, 14.05.2012 tarihinde yapılan ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 16.05.2012 tarihli kararıyla, ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin 8.774.078,79 TL olarak belirlendiği, bu bedelin altında teklif veren Temag Güv. Kor. ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Şark Özel Güv. Ltd. Şti.- Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Pussat Güvenlik ve Güvenlik Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ve adı geçen istekliler 28.05.2012 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmesine karar verildiği görülmüştür
İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
Kurumumuz merkez ve ek hizmet binalarında çalışacak 189 Özel güvenlik elemanı: - 11 Özel Güvenlik Şefi personeli: En az Asgari ücret + (Asgari ücret X %70 ) brüt ücret ödenecektir.
- 178 Özel Güvenlik personeli: En az Asgari ücret + (Asgari ücret X %50 ) brüt ücret ödenecektir. - 10 Özel Güvenlik Şefi personeli ulusal bayram ve genel tatil günlerinde toplam 285 gün çalışacaklardır.
- 114 Özel Güvenlik personeli ulusal bayram ve genel tatil günlerinde toplam 3249 gün çalışacaklardır.
25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
-Özel güvenlik personelinin yemeği idare tarafından karşılanacaktır.
-Özel güvenlik personelinin yol giderleri yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacaktır. Verilecek yol bedeli günlük brüt 5,60 TL olarak 26 gün üzerinden ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
-Personele Teknik Şartnamenin 4.01.maddesinde belirtilen kıyafetler verilecek ve personelin giyim bedeli ayni olarak karşılanacaktır.
25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5.Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
İhale konusu hizmetin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 (Bir) dir.”
Teknik Şartnamenin 4.01 inci maddesinde;
Yazlık Kışlık
Pantolon 2 Adet 2 Adet
Gömlek 2 Adet 2 Adet
Bere-Şapka 2 Adet 2 Adet
Kazak - 2 Adet
Kravat 2 Adet 2 Adet
Mont - 2 Adet
Ayakkabı 2 Çift -
Bot - 2 Çift
Kemer 2 Adet 2 Adet
Çorap 2 Adet 2 Adet
Olmak üzere Yüklenici tarafından karşılanacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.
İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveli;
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel güvenlik elemanı ayxkişi 178,00 24,000
2 Özel güvenlik şefi ayx kişi 11,00 24,000
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Özel güvenlik elemanı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma gün 3249,000
2 Özel güvenlik şefi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma gün 285,000
3 Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ay 24,000
4 Hizmet içi eğitim atışı gideri ay 24,000
şeklindedir.
İhale dokümanı düzenlemeleri uyarınca, incelemeye konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti (giyim bedeli hariç) 8.631.669,18 TL olarak hesaplanmıştır.
İdarece yaklaşık maliyetin hazırlanmasında giyim bedeli kişi başına 23,11 TL, 189 personel için sözleşme ve genel giderler dahil toplam 4.498,82 TL olarak öngörülmüştür.
4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca; ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;
İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.
79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.
79.3. Asgari işçilik maliyeti;
i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.
79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile … hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.
79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.
79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.
79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;
a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.
79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.
79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.
(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.
(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.
Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.
Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.
İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.
İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.
79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.
79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.
79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.
79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.
Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.
Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır
79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir....” açıklaması yer almaktadır.
İhale komisyonunun 16.05.2012 tarihli ara kararıyla, ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin 8.774.078,79 TL olarak belirlendiği, bu bedelin altında teklif veren Temag Güv. Kor. ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Şark Özel Güv. Ltd. Şti.- Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Pussat Güvenlik ve Güvenlik Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ve adı geçenlere 28.05.2012 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmesine karar verildiği, ihale komisyonunun 29.05.2012 tarihli kararıyla Şark Özel Güvenlik Ltd. Şti. – Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.
1) İhale üzerinde bırakılan Şark Özel Güvenlik Ltd. Şti. – Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişimi adına Şark Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 24.05.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde;
İhale konusu işte çalışacak 178 özel güvenlik elemanı için 8.067.743,79 TL, 11 Özel Güvenlik Şefi için 563.925,39 TL öngörülmüş olup, işçilik hesaplama modülü çıktılarının sunulduğu,
Özel Güvenlik Malî Sorumluluk Sigortası bedelini tevsik amacıyla “189 Özel Güvenlik Görevlisi Personel için 24 ay süre ile” Neova Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük tarafından düzenlenen 1.131,17 TL tutarında teklifin, giyim bedelini tevsik amacıyla Karaefe İnş. Taah. Nak. Hurda Plastik Teks. Tem .San. Tic. Ltd. Şti.’den alınan 98,28 TL tutarında proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu, tutara % 3 sözleşme gideri eklenerek 101,23 TL tutara erişildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu olan “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresininyer aldığı,
Öte yandan, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “Atış eğitimi” için özel ortak Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. adına Ege Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş 15.05.2012 tarihli, “atış esnasında poligonda Atış Eğitimcisi, belgeli atış sorumlusu, poligon sorumlusu, gözetmen, sağlık personeli, ambulans hizmetleri ve ulaşım dahil” 5.670,00 TL tutarında proforma faturanın sunulduğu, anılan kalemlerin tedarikçi veya üreticiden alınan bir proforma fatura ile değil, fiyat teklifi ile belgelendirilmesi gerektiği değerlendirildiğinden aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 2 ) İhalede en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi Temag Özel Güv. Ltd. Şti.’nin sunduğu açıklamanın incelenmesinden;
İhale konusu işte çalışacak 189 personel için %3 sözleşme gideri dahil 8.631.669,18 TL öngörülmüş olup, buna ilişkin işçilik hesaplama modülü çıktılarının sunulduğu,
Giyecek” bedeli için % 3 sözleşme bedeli dahil, 53.082,62 TL öngörüldüğü, İş Dünyası – İş Elbiseleri Satı GÜMÜŞ’ten alınan 51.586,52 TL tutarında proforma faturanın ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu, proforma faturanın SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu olan ibarenin yer aldığı, Özel Güvenlik Malî Sorumluluk Sigortası bedelini tevsik amacıyla Neova Sigorta A.Ş.’den Genel Müdürlük onaylı 1.131,17 TL tutarında teklif alındığı, atış eğitimi giderinin Oyak Güvenlik Sistemleri A.Ş.’den fiyat teklifi alınarak tevsik edildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi Temag Özel Güv. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddelerine uygun bulunmuştur.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük açıklaması mevzuata uygun görülmeyen Şark Özel Güvenlik Ltd. Şti. – Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13