Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

Depremin Sözleşmesel Yükümlülüklere Etkisi

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3159

Şikayetçi:
Antalya Profesyonel Özel Güvenlik Ve Koruma Hiz.Tic. Ltd. Şti., TAHILPAZARI MAHALLESİ 470 SOKAK K.ERKAL İŞ MERKEZİ KAT:5 D:20 ANTALYA İhaleyi yapan idare:
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Bati Yerleskesi Çünür 32260 ISPARTA Başvuru tarih ve sayısı:
13.07.2012 / 24832 Başvuruya Konu İhale:
2012/54518 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
  Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 06.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Antalya Profesyonel Özel Güvenlik ve Koruma Hiz.Tic. Ltd. Şti.nin 29.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  13.07.2012 tarih ve 24832 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2012/2670 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.   Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim gideri ile ilgili yapmış olduğu açıklamasını ve teklifini 1,15 TL hatalı verdiği, personel taşımasına ait yapmış olduğu açıklamada Ek-O.6 formu ile açıklama yapması gerekirken Ek-O.5 formunu kullanarak açıklamada bulunduğu, söz konusu güvenlik hizmetinin yalnız kampüs alanı içinde yapılmayacağı, Teknik Şartnamenin birinci maddesinde belirtilmiş olmasına idarece değerlendirmenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.23 üncü maddesine göre yapılmasının hatalı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret esas alınarak yaklaşık maliyetin                                                                                    2.945.453,27 TL olarak hesaplandığı bahse konu ihalede34 adet ihale dokümanı satın alındığı, 06.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli bulunduğu, geçerli tekliflerin:  MN Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. (2.594.164,04 TL), Antalya Profesyonel Özel Güv. ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. (2.773.285,00 TL), Vaşa Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. (2.896.992,00 TL) ve Öztaşlar Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. (2.929.990,70 TL) olduğu, ihale komisyonu tarafından kârsız yaklaşık maliyet tutarının (2.759.899,36 TL) altında teklif veren MN Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve anılan istekliden teklifi ile ilgili ayrıntılı açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların incelenmesi sonucunda giyim için sunulan proforma faturadaki fiyatların çok düşük olması nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15 inci maddesi uyarınca meslek mensubundan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının istenildiği, proforma fatura,  fiyat teklifi ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının incelenmesi sonucunda belgelerdeki tutarların uyumlu olduğu tespit edildiğinden, anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu, ancak giyime ilişkin sunulan bedellerin ticari hayatın olağan durumu ile uyumlu olmadığı tespit edildiğinden, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15 inci maddesinin son fıkrası uyarınca proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilmesine karar verildiği,  21.06.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin MN Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.  üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde“25.1.vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Özel Güvenlik Amiri pozisyonu için Asgari Ücreten %100 fazlası.

Özel Güvenlik Şefi pozisyonu için Asgari Ücreten %25 fazlası.

Özel Güvenlik Personeli pozisyonu için asgari ücret tutarında ödeme yapılacaktır. Ulusal bayram ve tatil günlerinde İş kanununun 44 ve 47. maddeleri gereği çalışılan her gün için ayrıca ödenecek ücret; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 10 gününde özel güvenlik amiri çalışacaktır (1 X 10 gün = 10 gün), ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 12 gününde özel güvenlik şefi çalışacaktır (5 X 12 gün = 60 gün), ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 14 gününde özel güvenlik personeli çalışacaktır (120 X 14 gün = 1680 gün), hesaplanarak teklif fiyata dahil edilecektir.

İdarenin kadrolu güvenlik personeli olması nedeniyle Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde gerektiğinde kadrolu güvenlik personeli görevlendirilebilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

Çalıştırılacak personelin ulaşım hizmetleri: Doğu ve Batı Kampuslerinde ve Isparta şehir merkezinde bulunan Üniversitemize bağlı Güvenlik noktalarında görev yapacak 1 Özel Güvenlik Amiri, 5 Özel Güvenlik Şefi ve 124 Özel Güvenlik Görevlisi için ulaşım hizmeti yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Yüklenici çalıştırdığı personelin işe geliş, gidişlerini ve nöbet yerlerine getirilip götürülmesi işlemini kendine ait veya kiralayacağı servis araçlarıyla sağlayacaktır. Vardiyalardaki nöbetçilerin zamanında görev yerlerinde olmalarından firma sorumludur. Toplam personel sayısı dikkate alınarak vardiyalı çalışmaya yönelik yeter sayıda araç ile ulaşım hizmeti sağlanacaktır. Bağlı ilçelerimizde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda görevlendirilecek özel güvenlik personeli için servis hizmeti verilmeyecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (4,6 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Bu bedel nakdi olarak ödenecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyimini teknik şartnameye uygun şekilde ayni olarak karşılayacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Çalışacak personele Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır (175 kişi). Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tarife ve talimatnamesinde yer alan tutarda teminatın sağlanması zorunludur.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesine,

Teknik Şartnamenin 6.29 uncu maddesinde“Hizmetin ifası sırasında nöbet yerlerinin kontrolü amacıyla idarede her an kullanıma hazır vaziyette 3 yaşını doldurmamış şoförsüz 2 adet 4+1 kişilik klimalı hafif ticari aracı bulundurmak zorundadır. Araçların her birisinin ayda ortalama 4.000 km (Dörtbin km) yol kat edecektir. Arıza yapan araç yerine aynı şartları taşıyan yeni bir araç temin edilecektir. Araçların akaryakıt gideri, trafik sigortası gideri, her türlü bakım onarım gideri ve diğer giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdare tarafından kârsız yaklaşık maliyetin:

Yaklaşık maliyet bileşenleri

Tutar

Asgari işçilik maliyeti (% 3 sözleşme gideri dahil)

2.497.229,95

Yol gideri (% 3 sözleşme gideri dahil)

130.861,50

Giyim gideri (% 3 sözleşme gideri dahil)

102.201,75

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri

3.500,00

Devriye aracı gideri

26.106,16

Toplam

2.759.899,36

Toplam 2.759.899,36 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin:

A

B

Sıra No   İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması         Miktarı

Teklif Edilen      Birim Fiyat

Tutarı

1 Özel Güvenlik Amiri (1 kişi 11 ay) İşçi x Ay

1

11

2.425,71

26.682,81

2 Özel Güvenlik Şefi (5 kişi 11 ay) İşçi x Ay

5

11

1.593,67

87.651,85

3 Özel Güvenlik Görevlisi (169 kişi 11 ay) İşçi x Ay

169

11

1.298,37

2.413.669,83

                                                                                   I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)

2.528.004,49

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1 Özel Güvenlik Amiri (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri)

Gün

10

73,96

739,60

2 Özel Güvenlik Şefii (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri)

Gün

60

46,23

2.773,80

3 Özel Güvenlik Personel (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri)

Gün

1.680

36,98

62.126,40

4 Mali Sorumluluk Sigortası (175 Kişi 11 Aylık)

Adet

175

2,97

519,75

                                                                               II.  Ara Toplam(K.D.V. Hariç)

66.159,55

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

2.594.164,04

            Toplam 2.594.164,04 TL teklif verdiği görülmüştür.

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde: giyim için Kantaş Tekstil İş Elbiseleri & Üniforma Pazarlama’dan alınmış 38,50 TL tutarında meslek mensubunca onaylanmış proforma fatura sunduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için Fatih Ünürlü Sigorta Acenteliği’nden alınmış Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış 504,43 TL tutarında fiyat teklifi sunduğu, ulaşım gideri için Tulga Oto Elektrik - Mustafa Şenol Tulga’dan alınmış meslek mensubunca onaylanmış 88.000,00 TL tutarında proforma fatura sunduğu, teklif edilen tutardan (2.594.164,04 TL) giyim, yol ve özel güvenlik mali sorumluk sigortası bedeline ait tutarlar (giyim ve yol için % 3 sözleşme giderleri dahil 91.184,09 TL) düşüldüğünde geriye kalan tutarın (2.499.979,95 TL) asgari işçilik maliyet tutarının (2.497.229,95 TL) üzerinde olduğu, bununla birlikte, ihale komisyonu tarafından giyim için sunulan proforma faturadaki fiyatların çok düşük olması nedeniyle meslek mensubundan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının istenildiği, proforma fatura,  fiyat teklifi ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının incelenmesi sonucunda belgelerdeki tutarların uyumlu olduğu tespit edildiğinden, anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu, ancak giyime ilişkin sunulan bedellerin ticari hayatın olağan durumu ile uyumlu olmadığı tespit edildiğinden, proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.

79.4.2.10. İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.11. İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması halinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

79.4.2.13. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.17. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

……

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

…….

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

 Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

…….

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

İhale komisyonunca tesis edilen işlemler ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamalar anılan Tebliğ hükümlerine göre değerlendirildiğinde:idare tarafından nöbet yerlerinin kontrolü amacıylakullanılacak olan 2 adet araca ait akaryakıt gideri, trafik sigortası gideri, her türlü bakım onarım gideri ve diğer giderlerin yaklaşık maliyet içerisinde yer verilmiş olması anılan Tebliğin 79.4.2.23 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan; “Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasına aykırı olmakla birlikte bu durumun ihale üzerinde bırakılan istekli dışında kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklinin bulunmadığı anlaşıldığından ihalenin sonucuna etkili olmadığı, ayrıca idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinde bu giderin ayrı bir iş kalemi olarak belirlenmediği, ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyime ilişkin sunulan proforma faturaya yönelik yapılan işlemlerin anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olduğu, ancak, yol giderine ilişkin sunulan Tulga Oto Elektrik - Mustafa Şenol Tulga’dan alınmış proforma fatura incelendiğinde, proforma faturayı düzenleyen kişinin taşımacılık alanında faaliyet gösterip göstermediğinin anlaşılamadığı, oysa ki, anılan Tebliğ’in 79.4.2.5 inci maddesi uyarınca, isteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, yol giderine ait proformayı düzenleyen Tulga Oto Elektrik - Mustafa Şenol Tulga’nın taşımacılık alanında faaliyet gösterip göstermediği hususu ihale komisyonunca araştırılarak karar verilmesi gerekmektedir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasında sunmuş olduğu yol giderine ait proformayı düzenleyen Tulga Oto Elektrik - Mustafa Şenol Tulga’nın taşımacılık alanında faaliyet gösterip göstermediği hususu ihale komisyonunca araştırılarak karar verilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13