Oyalı Ayr. – Silopi Yolu Km: 278+000 – 333+000G / 1+200İ – 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi İhalesi

Oyalı Ayr. – Silopi Yolu Km: 278+000 – 333+000G / 1+200İ – 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi İhalesi

Oyalı Ayr. - Silopi Yolu Km: 278+000 - 333+000G / 1+200İ - 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2845

Şikayetçi:
Adabağ Yapı San. A.Ş., CEYHUN ATIF KANSU CADDESİ 1379.SOKAK NO:13/9 BALGAT / ANKARA İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe 06100 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
23.05.2012 / 19131 Başvuruya Konu İhale
2011/167114 İhale Kayıt Numaralı "Oyalı Ayr. - Silopi Yolu Km: 278+000 - 333+000G / 1+200İ - 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığıtarafından 05.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Oyalı Ayr. - Silopi Yolu Km: 278+000 - 333+000G / 1+200İ - 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Adabağ Yapı San. A.Ş.’nin 04.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.05.2012tarih ve 19131sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2002sayılı şikâyetdosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 1 ) Ekpet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bir adet sıcak karışım plentinin kendi malı olma şartını karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak daha sonra ikinci ihale komisyonu kararıyla ihalenin Ekpet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, idarenin bu konudaki açıklamasının tatmin edici olmadığı, 2 ) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Ekpet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel tebliğinin 45 inci maddesine uygun olmadığı, bitüm fiyatlarını savunması ekinde sunduğu fatura, tevsik edici internet çıktısı, proforma fatura vb. kanıtlayıcı belgelerle savunmasının mümkün olmadığı, 2. kesinleşen ihale kararında, Ekpet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer verdiği birinci iddiasına idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer verilmediği ve idarenin şikâyete verdiği cevapta da bu iddiaya ilişkin herhangi bir hususun yer almadığı belirlenmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler”başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “...İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasında; “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,
karar verilir...” hükmü,
Yer almaktadır.
Aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda yer almayan birinci iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İhaleye 15 isteklinin katıldığı, geçerli teklifler dikkate alınarak aşırı düşük sınır değerin 94.802.225,29TL olarak hesaplandığı, teklif fiyatı sınır değerin altında olan üç istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yazı ekinde açıklama istenen iş kalemleri listesi ve açıklama istenmeyen analiz girdileri tablosuna yer verildiği, Akgenç İnş. Elk. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti + Şimşekler İnş. ve Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bager Elk. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin açıklama sunduğu, Bager Elk. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun kabul edilen Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 45 inci maddesinde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde yer alan açıklama istenen iş kalemleri listesinde on iş kalemine yer verildiği, bu iş kalemlerinin OSY/09 poz nolu Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği) (Beton santralı ile), OSY/29 poz nolu Plent-miks alttemel yapılması (Kırılmış ocak taşı ile), OSY/30 poz nolu Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile), OSY/32 poz nolu 10 cm.sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine), OSY/34 poz nolu 6 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile), OSY/38 poz nolu 4 cm. sıkışmış kalınlıkta taş mastik (TMA) asfalt tabakası yapılması (Normal bitüm ve elyaf kullanılarak, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile, maksimum dane boyutu 1/2"), OSY/39 poz nolu İnşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınması, OSY/40 poz nolu Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamalarının kazılması ve taşınması, OSY/41 poz nolu Otokorkuluk rayı yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) ve OSY/42 poz nolu Otokorkuluk dikmesi yapılması ve montajı (Sigma profilden) (Ral-Rg 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) olduğu anlaşılmıştır.
Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucu;
OSY/09 poz nolu Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği) (Beton santralı ile) iş kaleminde nakliye giderine ilişkin açıklama yapılmadığı, idare analizinde yer alan “portland çimento” bileşenine açıklamada yer verilmediği,
OSY/29 poz nolu Plent-miks alttemel yapılması (Kırılmış ocak taşı ile) iş kaleminde nakliye giderine ilişkin açıklama yapılmadığı, idare analizinde yer alan “portland çimento” bileşenine açıklamada yer verilmediği, 4465/3 poz nolu plent miks alttemel ve temel karışımı hazırlanması bileşeni için öngörülen 1,13 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 3,11 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı,
OSY/30 poz nolu Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) iş kaleminde nakliye giderine ilişkin açıklama yapılmadığı, idare analizinde yer alan “portland çimento” bileşenine açıklamada yer verilmediği, 4465/3 poz nolu plent miks alttemel ve temel karışımı hazırlanması bileşeni için öngörülen 1,13 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 3,11 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı,
OSY/32 poz nolu 10 cm.sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) iş kaleminde 4440/M poz nolu büyük plent ünitesi ile karışımların hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (serme elektronik duyargalı finişerle) bileşeni için öngörülen 2,30 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 29,57 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı, 6200/A poz nolu bitümlü sıcak temel yap. (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) bileşeni için öngörülen 7,55 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 48,43 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı,
OSY/34 poz nolu 6 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) iş kaleminde 4440 poz nolu büyük plent ünitesi ile karışımların hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (serme elektronik duyargalı finişerle) bileşeni için öngörülen 2,30 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 29,85 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı,
OSY/38 poz nolu 4 cm. sıkışmış kalınlıkta taş mastik (TMA) asfalt tabakası yapılması (Normal bitüm ve elyaf kullanılarak, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile, maksimum dane boyutu 1/2") iş kaleminde 4440/S poz nolu büyük plent ünitesi ile taş mastik (TMA) asfalt karışımının hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (Serme elektronik duyargalı finişer ile) bileşeni için öngörülen 2,30 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 33,25 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı, 4436/2 poz nolu büyük plent ünitesinde polimer modifiye bitüm kullanılarak asfalt betonu kaplama ve bitümlü sıcak temel hazırlanması için gerekli ilave işler bileşeni için öngörülen 1,15 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 6,83 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı, 01.501 poz nolu erbab işçi için bir saatlik birim fiyatın 3,50 TL olarak öngörüldüğü, 2011 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bir saatlik asgari ücretin 3,72 TL olduğu, erbab işçi için öngörülen bir saatlik ücretin asgari ücretin altında olduğu,
OSY/39 poz nolu İnşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınması iş kalemi için Tüpraş (Kasım) poz numarası ile 1100 TL birim fiyat öngörüldüğü, ancak öngörülen birim fiyata ilişkin tevsik edici herhangi bir belge/bilgi sunulmadığı,
OSY/40 poz nolu Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamalarının kazılması ve taşınması iş kaleminde 03.570/2 poz nolu asfalt kazma makinesi bileşeni için öngörülen 225 TL birim fiyatın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 539,27 TL’den düşük olduğu, anılan bileşen için KGM birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı, 01.502 poz nolu erbab işçi için bir saatlik birim fiyatın 3,50 TL olarak öngörüldüğü, 2011 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bir saatlik asgari ücretin 3,72 TL olduğu, erbab işçi için öngörülen bir saatlik ücretin asgari ücretin altında olduğu, söz konusu iş kaleminde kazılan malzemenin nakli bileşenine yer verilmediği,
OSY/41 poz nolu Otokorkuluk rayı yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) ve OSY/42 poz nolu Otokorkuluk dikmesi yapılması ve montajı (Sigma profilden) (Ral-Rg 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) iş kalemlerinde 04.710/R07 3mm sac (% 5 zayiat dahil) bileşeni için öngörülen 1,04 TL birim fiyatın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 1,19 TL’den düşük olduğu, 04.263/1 poz nolu çinko (zayiat dahil) bileşeni için öngörülen 1,80 TL birim fiyatın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 3,80 TL’den düşük olduğu, 04.107/1 poz nolu likit petrol gazı bileşeni için öngörülen 2,77 TL birim fiyatın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılı kâr ve genel gider hariç birim fiyatı olan 3,59 TL’den düşük olduğu, anılan bileşenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatından daha düşük fiyat öngörülmesine rağmen söz konusu durumu tevsik edici bilgi/belge sunulmadığı, 01.502 poz nolu erbab işçi için bir saatlik birim fiyatın 3,50 TL olarak öngörüldüğü, 2011 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bir saatlik asgari ücretin 3,72 TL olduğu, erbab işçi için öngörülen bir saatlik ücretin asgari ücretin altında olduğu, söz konusu iş kaleminde kazılan malzemenin nakli bileşenine yer verilmediği,
Anlaşılmış olup, Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13