Öğrenci Taşımacılığı İhalesi

Öğrenci Taşımacılığı İhalesi

Öğrenci Taşımacılığı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 76
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2954

Şikayetçi:
S.S.2 Nolu Suşehri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi , SİVAS CADDESİ NO:21 SİVAS İhaleyi yapan idare:
Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gönüloğlu Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Ve (Aso)Binası 1.Kat SİVAS Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22832 Başvuruya Konu İhale:
2010/103444 İhale Kayıt Numaralı "Öğrenci Taşımacılığı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “2010/103444 İKN'li “Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi ve Diğer Muhtelif İhalelere” ilişkin olarak başvuru sahibi vekili tarafından 25.06.2012tarih ve 22832sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2449sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 2010 yılında gerçekleştirilen 2010/103444 İKN’li ihalenin üzerlerinde bırakıldığı ve yüklenici olarak işi tamamladıkları,  2011 yılında gerçekleştirilen ihalede ise ihaleye katılan diğer bir isteklinin şikâyeti üzerine, ihale komisyonunda bulunan şef üye ile Kooperatifleri yönetiminde bulunan bir üye arasında akrabalık bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak teminatlarının gelir kaydedildiği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği, 2010 yılında gerçekleştirilen ihalede de aynı durumun söz konusu olmasına karşın idare tarafından herhangi bir uyarı ile karşılaşmadıkları, şikâyetçi isteklinin de söz konusu ihalede başvuruda bulunmadığı, belirtilen durumun araştırılması gerektiği ve şikâyetçinin, idare görevlilerinin yönlendirmesi ile menfaat karşılığında başvuruda bulunduğu düşüncesinde oldukları, daha önce idarece aksi yönde işlem tesis edilmemiş olması ve ihaleye katılamayacak konumunda bulunduklarını bilmemeleri nedeniyle teminatlarının iade edilmesi ve yasaklama kararının kaldırılması gerektiği, yasaklanmalarına vesile teşkil eden ve kısmi teklife açık olduğu duyurulan ihale sonrasında idare tarafından gerçekleştirilen ihalede ise 4 kısmın birleştirildiği, idarenin belirtilen hususta yetkisinin bulunup bulunmadığının yapılacak araştırma ile tespit edileceği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenen görevleri arasında, ihalelerinbaşlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi sayılmış bulunmaktadır.

Anılan Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, 54 üncü maddenin sekizinci fıkrasında da, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 58 inci maddesi çerçevesinde ihalelere katılmaktan yasaklama yönünde verilecek nihai kararların ihale komisyonu tarafından verilmemesi ve Kanunun 53 üncü maddesinde Kurumun görev alanında sayılmaması nedeniyle, söz konusu kararlara karşı Kuruma başvuruda bulunulamamaktadır.

Yapılan incelemede, Kuruma sunulan dilekçe ve ekinde yer alan belgelere göre, başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen şekil şartlarını haiz olmadığı, bu kapsamda, dilekçenin, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan, tek dilekçe ile birden fazla ihaleye başvurulamayacağı kuralına aykırılık teşkil ettiği, 2010/103444 İKN'li ihale dışındaki ihalelerin İKN’lerinin, şikâyet edilen durumun farkına varıldığı tarihin, idareye yapılan şikâyetin tarihinin, varsa şikâyete ilişkin idare cevabının bildirildiği tarihin belirtilmediği ve yine varsa, şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen cevabın bir örneğinin dilekçeye eklenmediği, ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun da sunulmadığı, söz konusu eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliklerin süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.

Öte yandan, tek bir ihaleye ilişkin Kuruma başvuruda bulunulsa ve bu başvuru diğer şekil şartlarını haiz olsaydı dahi, yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin talebin incelenmesinin Kurumun görev alanında bulunmayacağı ve kısmi teklife kapalı şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgisi bulunan, sözleşmesi imzalanan işe ilişkin başvurunun da süresinde yapılmamış olacağı anlaşılmıştır.Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13