Muhtelif Yerlerde Dekoratif Aydınlatma Ve Kamera Montajı Yapım İşi” İhalesi

Muhtelif Yerlerde Dekoratif Aydınlatma Ve Kamera Montajı Yapım İşi” İhalesi

Muhtelif Yerlerde Dekoratif Aydınlatma Ve Kamera Montajı Yapım İşi" İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 44
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2748

Şikayetçi:
Gülşe Elektrik Elektronik San.Ve Tic.Ltd.Şti., BESTEKAR SOK. 18/8 KAVAKLIDERE ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Mamak Belediyesi Mamak Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Hüseyin Gazi Mah. Mamak Cad. 213 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
19.06.2012 / 22233
Başvuruya Konu İhale:
2012/51606 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Yerlerde Dekoratif Aydınlatma Ve Kamera Montajı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
26.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06-101.03-Y.[2342].(0188)/2012-143 sayılı Ön İnceleme Raporunda;
Mamak Belediyesi Mamak Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 21.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Muhtelif Yerlerde Dekoratif Aydınlatma ve Kamera Montajı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Gülşe Elektrik Elektronik San.Ve Tic.Ltd.Şti.’nin 19.06.2012 tarih ve 22233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,
Yapılan inceleme neticesinde;
Başvurunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Say Proje Taah. İnş. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının aşırı düşük teklif açıklamasının ihale mevzuatına ve ihalenin teknik ve idari şartnamesine uygun olmadığı, ilgili firmanın teklif dosyasının ve açıklamasının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde,
“…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…
…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,
karar verilir.”hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;
a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,
b) Başvuru ehliyeti,
c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,
ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,
d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,
e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,
f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,
g) İdare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,
ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,
h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,
ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,
yönlerinden sırasıyla incelenir.
(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”hükmü yer almaktadır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlatılması amacıyla 19.06.2012 tarihinde Kurumun Internet sayfasında eksiklikler yayınlanmıştır.
Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususuna ilişkin eksiklik başvuru sahibinin 19.06.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan eksiklik tamamlama dilekçesi ile on günlük itirazen şikâyet süresi içinde tamamlandığı anlaşılmıştır.
Ancak başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği (fotokopisinin eklendiği), hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13