Muhtelif Pantolon,Yelek Ve Eldiven İhalesi

Muhtelif Pantolon,Yelek Ve Eldiven İhalesi

Muhtelif Pantolon,Yelek Ve Eldiven İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 75
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2872

Şikayetçi:
Bizim Konfeksiyon Tekstil Taah. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., SİNOP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO : 115/8 SİNOP İhaleyi yapan idare:
Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık Ankara Ted.Blg.Bşk (Msb), Msb Ankara Tedarık Bölge Baskanlıgı Etlık Caddesı (Eskı Garajlar Yanı) 06010 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
19.06.2012 / 22210 Başvuruya Konu İhale:
2012/38864 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Pantolon,Yelek Ve Eldiven" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık Ankara Ted. Blg. Bşk (MSB)tarafından 08.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Muhtelif Pantolon, Yelek ve Eldiven” ihalesine ilişkin olarak Bizim Konfeksiyon Tekstil Taah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince19.06.2012tarih ve 22210sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2338sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede sundukları banka referans mektubunun fotokopi olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, fotokopi olduğu belirtilen belgenin Garanti Bankası Sinop Şubesi tarafından düzenlenip, aynı bankanın Tekstilkent Şubesince onaylandığı ve asıl niteliğinde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede başvuru sahibi tarafından yalnızca 7 nci kısım “K-ANK-11/35 eldivenler” için teklif verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü uyarınca başvuru sahibinin teklif değerlendirmesine yönelik şikayet ehliyeti, teklif verdiği 7 nci kısım ile sınırlı olduğundan, inceleme 7 nci kısma ilişkin olarak yapılmıştır.

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Muhtelif Pantolon, Yelek ve Eldiven Alımı” olarak belirtilmiş, idari şartnameye ekli listede alımı yapılacak giyim malzemelerinin miktarlarına yer verilmiş, aynı şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde ise;“İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.”düzenlemesine yer verilerek teklif ekinde banka referans mektubu sunulması yeterlik kriteri olarak belirlenmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde; “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur” hükmü,

29 uncu maddesinde ise; “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan banka referans mektubu incelendiğinde; belgeyi düzenleyen her iki banka yetkilisinin de imzasının fotokopi olduğu, Garanti Bankası Tekstilkent Şubesince yapılan “aslı gibidir” onayının altında yer alan iki imzanın ise ıslak imza olduğu görülmektedir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılan istekliler tarafından belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulması gerekmektedir. Bu kuralın istisnasını ise belgelerin ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri ile internet çıktısı olarak sunulabilen teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla asıl veya noter onaylı olmayan bir banka referans mektubunun 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılabilmesi, yalnızca ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülmesi halinde mümkündür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, bir banka referans mektubunun fotokopisi banka tarafından “aslı gibidir” şeklinde kaşelense dahi 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılamayacağı, isteklilerce teklifleri kapsamında sunulsa dahi geçerli kabul edilemeyeceği açık olduğundan, başvuru sahibinin teklifinin “banka referans mektubunun fotokopi olarak sunulduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13