Muhtelif İdareler

Muhtelif İdareler

Muhtelif İdareler

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 70
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2949

Şikayetçi:
Ak-İzo Yalıtım Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş., DEMİRTAŞ ORGANİZASYON SANAYİ BÖLGESİ, REYHAN SOKAK NO:3 BURSA İhaleyi yapan idare:
muhtelif idareler, -- ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
27.06.2012 / 23017Başvuruya Konu İhale:
2012/2012 İhale Kayıt Numaralı "muhtelif ihaleler" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Muhtelif idarelertarafından yapılan ihalelere ilişkin olarak başvuru sahibince 27.06.2012 tarih ve 23017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2012/2476sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; piyasada plastik üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirketin kauçuk üretimi yapmadığı halde, bu ürünü üretip pazarladığı yönünde izlenim yaratarak aldığı bir belge ile çeşitli ihalelere katıldığı ve ilgilileri yanılttığı, belirtilen davranışın 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen yasak fiiller kapsamında olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenen görevleri arasında, ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi sayılmış bulunmaktadır.

Anılan Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden ilgililerin, Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, 54 üncü maddenin sekizinci fıkrasında da, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen şekil şartlarını haiz olmadığı, dilekçenin, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan, tek dilekçe ile birden fazla ihaleye başvurulamayacağı kuralına aykırılık teşkil ettiği, şikâyet edilen durumun farkına varıldığı tarihin, idareye yapılan şikâyetin tarihinin, varsa şikâyete ilişkin idare cevabının bildirildiği tarihin belirtilmediği ve yine varsa, şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen cevabın bir örneğinin dilekçeye eklenmediği, ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun da sunulmadığı, söz konusu eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliklerin süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSESBaşkan
Erkan  DEMİRTAŞKurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLIKurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZKurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇKurul Üyesi Mehmet  AKSOYKurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13