Muhtelif Boya İşleri İhalesi

Muhtelif Boya İşleri İhalesi

Muhtelif Boya İşleri İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 73
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2871

Şikayetçi
Panama İnşaat Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti., 6060 SOK. PARK APT. NO : 9 D: 1 SOĞUKKUYU İZMİR İhaleyi yapan idare:
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. LNG İşletme Müdürlüğü, Botaş Lng İşletme Müdürlüğü Pk.17 59740 TEKİRDAĞ Başvuru tarih ve sayısı:
15.06.2012 / 21852 Başvuruya Konu İhale:
2012/39382 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Boya İşleri" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. LNG İşletme Müdürlüğütarafından 18.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Muhtelif Boya İşleri” ihalesine ilişkin olarak Panama İnşaat Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2012tarih ve 21852sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2300sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Esası inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;aşırı düşük teklif fiyatı açıklamaları kapsamında 25.0421 ve 25.0031 iş kalemleri ile ilgili olarak, piyasadan alınan 1 m2 için 1,5 TL ve 1 TL işçilik fiyat teklifinin esas alındığı, Bayındırlık Bakanlığının işçilik rayiçleri kullanılmadığından ölçü biriminin saat olarak belirlenmesine gerek bulunmadığı, buna rağmen açıklamalarının analiz formatına uygun olmadığı ve asgari ücretten daha düşük işçilik ücreti esas alındığı gerekçesiyle uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında: “… 25.0421 ve 25.0031 poz numaralı kalemlere ilişkin analizde işçilik girdisi olarak Dekotek İnşaat yapı firmasından almış olunan fiyat teklifleri sunulmuştur. 25.0421 poz numaralı kalemdeki işçiliğe dair fiyat teklifini tevsik etmek amacıyla sunulan Ek-O.6 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında birim işçilik maliyeti kısmında miktar olarak ‘0,27 sa/birim’ ibaresinin yazıldığı, birim olarak neyin kastedildiğinin anlaşılmadığı, analizde de ölçü birimi ve miktarı belirtilmeden sadece 1,50 TL’lik fiyat teklifinin yazıldığı, bu haliyle analiz formatına uygun olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde 25.0421 poz numaralı kalemde de işçiliğe dair fiyat teklifini tevsik etmek amacıyla sunulan Ek-O.6 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında birim işçilik maliyeti kısmında miktar olarak ‘0,19 sa/birim’ ibaresinin yazıldığı, birim olarak neyin kastedildiğinin anlaşılmadığı, analizde de ölçü birimi ve miktarı belirtilmeden sadece 1,00 TL’lik fiyat teklifinin yazıldığı, bu haliyle analiz formatına uygun olmadığı görülmüştür.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.4 maddesindeki ‘(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen formata uygun olması gerekmektedir’ hükmü gereği istenilen analizlerin formata yapılmaması nedeniyle açıklama uygun görülmemiştir” denilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;
45.1.2.2.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.3. … teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. …
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir…
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları bulunmaktadır.
İdarece, tespit edilen sınır değerden daha düşük fiyat teklif eden isteklilerden, açıklama istenen ve yaklaşık maliyetin % 80’ini oluşturan en büyük iş kalemleri [25.04311 (25.043/1A) poz numaralı “eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması”, 25.04341 (25.043/4A) poz numaralı “eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar sürülerek iki kat ipekmat su bazlı plastik boya ile boyanması”, 25.0031 (25.003/1) poz numaralı “boyası bozulmuş ahşap imalatın iki kat sentetik boya ile boyanması” ve 25.0421 (25.042/A) poz numaralı “eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli iki kat tutkallı badana yapılması” iş kalemleri] ile açıklama istenmeyen analiz girdileri poz numaralarıyla birlikte belirtilerek, 25.04.2012 tarihli yazılarlaaşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama istenmiştir.
Başvuru sahibinin 06.05.2012 tarihli yazısı ve ekinde yer alan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasıihale komisyonunun 30.05.2012 tarihli kararıyla “25.0421 nolu kalemde işçilik olarak ölçü birimi ve miktarı belirtilemeden Dekotek İnşaat firmasından aldığı 1,00 TL’lik fiyat teklifini sunmuştur. Söz konusu kalemlere ilişkin birim fiyat analizlerinin malzeme girdilerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının belirlediği ölçü birimlerine uygun olarak analiz sunan isteklinin, işçilik girdilerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının belirlemiş olduğu birim olan ‘saat’i kullanmadan ve ölçü birimi ile miktarı belirtilmeden bu şekilde yaptığı analizin Bayındırlık analizlerine, ihale dosyası kapsamında sunulan analiz formatına uygun olmaması ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.9 maddesinde yer alan ‘iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı analizler ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen işçilik rayiçlerinin kullanılmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz’ hükmüne aykırı olması nedeniyle” uygun bulunmamıştır.
Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması incelendiğinde;
Açıklama istenen iş kalemlerinden,
25.0421 poz numaralı “eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli iki kat tutkallı badana yapılması” iş kaleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.042/A poz numaralı tip analizi esas alınarak yapılan analizinde, işçilik (badanacı ustası ve çırak) gideri için, ölçü birimi ve miktarı belirtilmeden Dekotek İnş. Eml. Gıda Tur. ve Halı Yık. San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifindeyer alan 1,50 TL tutarın esas alındığı, anılan fiyat teklifine esas maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaişçilik (boyacı) saatlik ücretinin 4,925 TL/sa, işçilik miktarının “0,27 sa/birim” olarak gösterildiği;
Bu durumda, işçiliğin birim ve miktarının belirtilmemiş olması; analiz ölçü biriminin m2 olduğu dikkate alınarak 1,50 TL’nin 1 m2 imalat için öngörüldüğü ve 1 m2 imalat için 0,27 saat çalışma yapılacağı kabul edilmesi halinde de, bu şekilde öngörülen çalışma süresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tip analizinde1 m2 imalat için belirlenen toplam 0,75 saat (badanacı ustası 0,25 saat ve çırak 0,50 saat) çalışma süresinden daha düşük olması nedenleriyle, poz numarası belirtilerek açıklama istenen iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizin tip analiz formatına uygun olmayacak şekilde hazırlandığı,
25.0031 poz numaralı “boyası bozulmuş ahşap imalatın iki kat sentetik boya ile boyanması” iş kaleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.003/1 poz numaralı tip analizi esas alınarak yapılan analizinde, işçilik (boyacı ustası) gideri için, ölçü birimi ve miktarı belirtilmeden Dekotek İnş. Eml. Gıda Tur. ve Halı Yık. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınan fiyat teklifindeyer alan 1,00 TL tutarın esas alındığı, anılan fiyat teklifine esas maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaişçilik (boyacı) saatlik ücretinin 4,925 TL/sa, işçilik miktarının “0,19 sa/birim” olarak gösterildiği;
Bu durumda, işçiliğin birim ve miktarının belirtilmemiş olması; analiz ölçü biriminin m2 olduğu dikkate alınarak, 1,00 TL’nin 1 m2 imalat için öngörüldüğü ve 1 m2 imalat için 0,19 saat çalışma yapılacağı kabul edilmesi halinde de, bu şekilde öngörülen çalışma süresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tip analizinde1 m2 imalat için belirlenen toplam 1,10 saat çalışma süresinden daha düşük olması nedenleriyle poz numarası belirtilerek açıklama istenen iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizin tip analiz formatına uygun olmayacak şekilde hazırlandığı,
Tespit edilmiştir.
Dolayısıyla, idarece yaklaşık maliyetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılı İnşaat ve Tesisat birim fiyatları esas alınarak belirlendiği, teklif fiyatı aşırı düşük teklif sınır değerinden daha düşük olan isteklilerden, belirlenen iş kalemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının poz numaraları belirtilerek açıklanmasının istendiği hususları da dikkate alındığında,
Açıklama istenen 4 iş kaleminden ikisine ilişkin olarak sunulan analizlerdeki işçilik gideri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tip analiz formatına aykırı olarak, birim ve miktarı belirtilmeyen, maliyet/satış tutanaklarının esas alınması halinde ise daha düşük çalışma süresi esas alınarak belirlenen, bu haliyle analiz formatına, birim fiyat tariflerine ve idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmayan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının reddedilmesi Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.8 ve 45.1.14 üncü maddelerine uygun bulunmuştur.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13