Miras bırakandan kalan ve terekeye dahil olduğu iddia olunan para

Miras bırakandan kalan ve terekeye dahil olduğu iddia olunan para

Miras bırakandan kalan ve terekeye dahil olduğu iddia olunan para

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/10451

K. 2010/13186

T. 1.12.2010

• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Ortak Miras Bırakandan Kalan ve Terekeye Dahil Para Veya Alacakta Ayni Hak Söz Konusu Olmadığı/Paranın Misli Eşyadan Sayıldığı - Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilemeyeceği )

• TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI ( Ortak Miras Bırakandan Kalan/Ortaklığın Giderilmesi - Satış Bedeli Üzerinden % 09 Nisbi Harç Alınması Gerektiği )

• TAŞINIR EŞYALARIN SATIŞI ( Ortak Miras Bırakandan Kalan/Ortaklığın Giderilmesi - Satış Bedeli Üzerinden Maktu Harç Alınması Gerektiği )

• NİSBİ HARÇ / MAKTU HARÇ ( Terekeye Dahil Olan Taşınır ve Taşımazlar/Ortaklığın Giderilmesi - Satış Bedeli Üzerinden Taşınmazlar İçin % 09 Nisbi Harç Taşınırlar İçin Maktu Harç Alınması Gerektiği )

 

ÖZET : Ortak miras bırakandan kalan ve terekeye dahil olduğu iddia olunan para veya alacakta ayni hak söz konusu olmadığından ve para misli eşyadan sayıldığından ortaklığın giderilmesine karar verilmesi doğru değildir.

Öte yandan taşınmaz malların satışı nedeniyle satış bedeli üzerinden % 09 nisbi harç ve taşınır eşyalar yönünden maktu harc alınması gerekirken, bu hususun gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, dokuz adet taşınmazın , taşınırların ve muristen intikal eden ve banka hesabında bulunan paranın ortaklığının giderilmesine ilişkindir.

Mahkemece, 9., 23., 3., 30.,40.,41.,504, 2. parsel sayılı taşınmazların satışına, 2 parsel sayılı taşınmaz yönünden davanın reddine, 06 ... ... plakalı aracın ve dava konusu diğer taşınırların satışına, muris Ş. M.'un banka hesabında bulunan paranın mirasçılık belgesine göre paylaştırılması suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mahkemece mevcut deliller takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Türk Medeni Kanunu'nun 699. maddesi paylaşma biçimi başlığını taşımakta olup bu maddeye göre paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma, kural olarak ya malın belli bir kesiminin paydaşlara aynen verilmesi ya da satılarak satış sonunda elde edilecek paranın dağıtımı şeklinde yapılır.

O halde ortak miras bırakandan kalan ve terekeye dahil olduğu iddia olunan para veya alacakta ayni hak söz konusu olmadığından ve para misli eşyadan sayıldığından ortaklığın giderilmesine karar verilmesi doğru değildir.

Öte yandan taşınmaz malların satışı nedeniyle satış bedeli üzerinden % 09 nisbi harç ve taşınır eşyalar yönünden maktu harc alınması gerekirken, bu hususun gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarda ( 2 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13