Merkez Kilimli Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı İhalesi

Merkez Kilimli Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı İhalesi

Merkez Kilimli Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 8
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2894

Şikayetçi:
Alim İnş. San. Tic. Ltd. Şti., ONTEMMUZ MAH. ALPARSLAN SOK. NO : 4 D: 7 ZONGULDAK İhaleyi yapan idare:
Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü, Kokaksu Mahallesi / Kardeşler Köyü Çaydamar Mevkii 67013 ZONGULDAK Başvuru tarih ve sayısı:
21.06.2012 / 22498 Başvuruya Konu İhale:
2012/48738 İhale Kayıt Numaralı "Merkez Kilimli Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğütarafından 27.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Merkez Kilimli Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Alim İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2012 tarih ve 22498 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2378 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

27.04.2012 tarihinde yapılan ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği, tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirilerek hesaplanan sınır değerin (44.247,48 TL) altında teklif veren 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmasının istenildiği, bu isteklilerden Yoncalı Teks. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile Yakışık İnş. Tur. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmadıkları ve bu gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Selçuk Haşimoğlu’nun aşırı düşük teklif açıklamasını sunduğu ve idarece açıklamanın yeterli kabul edilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinde; “….45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

……

45.1.13. ……..Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

……..

45.1.13.6. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

……

45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

…..Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

İdarece aşırı düşük teklif sahiplerine gönderilen 10.05.2012 tarihli yazılarla, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.3-45.1.13 üncü maddelerine uygun olarak aşırı düşük teklif açıklamalarının yapılmasının istenildiği, yazının ekinde açıklama yapılması istenilen 7 adet inşaat ve 1 adet tesisat iş kalemi ile açıklama yapılması istenilmeyen analiz girdilerinin bildirildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

Toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinin sunulduğu,

Açıklama yapılması istenilen 18.211 poz no’lu “Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması”, 21.220 poz no’lu “Rendesiz ve çatı örtüsünün altına tahta kaplaması yapılması”, 26.008/037A poz no’lu “33 x 33 cm ebadında mat yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı döşeme kaplaması yapılması”, 21.251 poz no’lu “Çam kerestesi ile yapı karkası yapılması”, 18.246/01 poz no’lu “Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile bir kat su yalıtımı yapılması” ve 26.041/MK poz no’lu “Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması” inşaat iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizlerin sunulduğu, analizlerde yer alan analiz girdilerinden işçilik ve çam kerestesi haricindeki girdilerin birim fiyatları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 yılı için belirlenmiş rayiçlerin kullanıldığı,

Çam kerestesi için teklif edilen fiyatı tevsik etmek üzere Muammer Yazıcı - Yazıcılar Kereste İnşaat Malzemeleri Ticareti’nden alınmış proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın mevzuata uygun bir şekilde SMMM tarafından “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak onaylandığı,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan tüm işçilik girdileri için (düz işçi, karo kaplama ustası, yalıtımcı ustası, dülger ustası vs.) 3,94 TL/saat ücret öngörüldüğü, söz konusu bedelin 2012 yılının ilk 6 ayı için geçerli saatlik asgari ücrete eşit olduğu,

Açıklama yapılması istenilen 1 adet tesisat iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 yılı için belirlenmiş “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatın” üzerine, kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatın belirlendiği,

Açıklama yapılması istenilecek iş kalemlerinde idarenin tespit ettiği ve başvuru sahibinin teklif ettiği miktarlar arasında düşük oranlarda farkların bulunduğu, anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde ihale dokümanı içerisinde isteklilere metrajlar verilmediğinden metrajların istekliler tarafından hesaplandığı, dolayısıyla istekliler tarafından hesaplanan metrajlar ile idarece yaklaşık maliyetin bulunması için hazırlanan metrajların bire bir aynı olmamasının olağan bir durum olduğu, isteklilerin söz konusu işin tamamını, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile teknik şartnamelerine uygun olarak, teklif edilen anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ettikleri birlikte değerlendirildiğinde, bu farkların olası hesap hatalarından kaynaklanabileceği ve göz ardı edilebileceğitespit edilmiştir.

Açıklama yapılması istenilen 23.155 poz no’lu “2,00 mm kalınlığında dkp sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması” inşaat iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu analiz ile idarece hazırlanan analizlerin birbirinden farklı olduğu, yapılan incelemede idarece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2010 yılı için belirlenmiş analiz formatının kullanıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 23.155 poz no’lu iş kaleminin revize edilerek 2012 yılı için işin poz no’sunun Y.23.155 olarak işin adının ise “2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması” olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 yılı için belirlenmiş analizin kullanıldığı görüldüğünden, söz konusu kaleme ilişkin olarak yapılan açıklamada mevzuata aykırılığın olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında herhangi bir mevzuata aykırılığın bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen birim fiyatları kullanmadığı analiz girdisi için anılan Tebliğin 45.1.13.1 inci maddesinde belirtildiği şekilde açıklama yaptığı, açıklamasını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırmadığı, dolayısıyla açıklama kapsamında açıklamanın kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırılması durumunda sunulması gereken maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.7) sunulmadığı görülmüştür. Ayrıca, yukarıda aktarılan Tebliğ maddelerinde, anılan Tebliğin 45.1.13.1 inci maddesine göre düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, 45.1.13.2 nci maddesine göre düzenlenen tutanakların meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşeleneceği ancak bu tutanakların proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyeceği ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idarenin, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebileceği düzenlenmiştir. Bu itibarla, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında maliyet/satış tespit tutanaklarının sunulmasına gerek bulunmadığı, şikâyete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının sunulmadığı ve idarece de bu tutanakların meslek mensuplarından talep edilmediği, bu itibarla ihale işlem dosyası içerisinde söz konusu tutanaklar bulunmadığı için, başvuru sahibinin Ek-O.05, Ek-O.06 ve Ek-O.07 no’lu maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun düzenlenmediği ve tutanaklardaki fiyatların gerek proforma faturadaki fiyatlarla gerekse fiyat tekliflerindeki fiyatlarla uyumlu olmadığına ilişkin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13