Melas Tankları Çevre Emniyet Duvarı İnşaatı (B.A Perde) İhalesi

Melas Tankları Çevre Emniyet Duvarı İnşaatı (B.A Perde) İhalesi

Melas Tankları Çevre Emniyet Duvarı İnşaatı (B.A Perde) İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3161

Şikayetçi:
Kırlangıç Yapı İnş. İzalasyon Taşımacılık Tic. Ltd. Şti., ÇAYIR MAH. CUMHURİYET BULVARI NO : 30/F NİĞDE İhaleyi yapan idare:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Besyüzevler Mah.Adana Yolu Üzerı 9.Km Seker Sokak 42310 KONYA Başvuru tarih ve sayısı:
23.07.2012 / 25737 Başvuruya Konu İhale:
2012/68279 İhale Kayıt Numaralı "Melas Tankları Çevre Emniyet Duvarı İnşaatı (B.A Perde)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 19.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Melas Tankları Çevre Emniyet Duvarı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kırlangıç Yapı İnş. İzolasyon Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin 05.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 12.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince  23.07.2012 tarih ve 25737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2792 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş oluğu tutarla ihale konusu işin yapılamayacağı, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından Melas Tankları Çevre Emniyet Duvarı İnşaatı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, piyasadan temin edilen fiyatlar esas alınarak yaklaşık maliyetin                                                                                    toplam 175.000,00 TL olarak belirlendiği, bahse konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, 19.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı,  ihale komisyonunca 8 isteklinin teklifinin geçerli bulunduğu, idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre aşırı düşük teklif sınır değerinin (135.320,67 TL) altında teklif veren Demas Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. – Kaan İnş. Turz. Seyh. Nak. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve anılan istekliden teklifi ile ilgili açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu, 02.07.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Kaan İnş. Turz. Seyh. Nak. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri listesi” ile iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu”nun belirlenmediği, ihale komisyonunca işin tamamına ait iş kalemlerinin sorgulandığı anlaşılmıştır.

İşin teknik şartnamesinde;

“A) İmalatlara ait yapım teknik şartnamesi

1)  Makine ile her cins zeminde serbest kazı yapılması: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2012 yılı ilgili poz şartlarında olmak üzere projedeki 1051.32 kotuna kadar kazılıp nakledilecektir.

2) Makine ile her cins zeminde geniş derin kazı (temel kazısı) yapılması işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2012 yılı ilgili poz no şartlarında kazılıp nakledilecektir.

3) Temel altına beton dayanım sınıfı C 10 fabrikasyon hazır beton dökülmesi  (Pompalı) işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2012 yılı ilgili poz no şartlarında yapılacaktır.

4) B. A Perde beton imalatın da beton dayanım sınıfı C 25 olan fabrikasyon hazır betonu pompa ile dökülmesi işi: Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2012 yılı ilgili poz no şartlarında yapılacaktır.

5) Ahşap kalıp yapılması B A perde imalatlarında kullanılacak ahşap düz kalıp yapım şartları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2012 yılı inşaat birim fiyatları cetvelindeki poz no: 21011 şartlarında yapılacaktır.

6) Ahşap rendeli düz kalıp imali Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2012 yılı birim fiyat poz no: 23013 şartlarında yapılacaktır.

7) Ahşap kalıp iskelesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2012 yılı inşaat birim fiyat poz no: 21054 şartlarında yapılacaktır.

8) B. A Yuvarlak inşaat demiri imali ve yerine konulması işleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2012 poz no: 23001/1 ve 23002 şartlarında yapılacaktır.

9) Lastik su tutucu konması: B.A Perdede düşey derzlerde  A 230 tipi lastik su tutucu conta konması işi: Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili poz  şartlarında yapılacaktır.

10) Tüm hafriyatlardan çıkacak malzemeler fabrika dahilindeki idarenin göstereceği depoya nakledilecektir.

11) Hafriyat boşlukları kazı malzemeleri ile doldurulup sıkıştırılacaktır.”açıklamaları yer almaktadır.

            İdare tarafından işe ait yaklaşık maliyetin;

Sıra no Poz no

İmalatın Cinsi

Miktarı

Toplam tutar

1

P1

Makine ile her cins zeminde serbest kazı yapılması

500 m3

1.750,00

2

P2

Makine ile her cins zeminde geniş ve derin kazı (döküm yeri fabrika sınırları içinde olup nakliye fiyat dahil) yapılması

1.635 m3

6.540,00

3

P3

Demirsiz (C10) betonu

30 m3

2.400,00

4

P4

C 25 Hazır beton dökülmesi (pompalı)

500 m3

47.500,00

5

P5

Ahşap düz kalıp yapılması

850 m2

11.050,00

6

P6

Rendeli düz yüzeyli ahşap kalıp yapılması

1200 m2

24.000,00

7

P7

B.A İnşaat demiri (10-12-16 mm)

25,50 ton

45.900,00

8

P8

Lastik su tutucu (A 230)

43 m

860,00

Toplam tutar

140.000,00

% 25 müteahhit kârı ve genel giderler

35.000,00

Toplam tutar

175.000,00

            Toplam 175.000,00 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu hesap cetvelinde;

Sıra no Poz no Yapılan işin cinsi

Miktar

Birim Fiyat

Karsız Fiyat

Teklif edilen fiyat

Tutar

1 Y.15.006/2B Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması

1.279,09

4,31

3,45

3,62

4.630,31

2 Y.16.055/A C-8/10 Gro beton

68,90

89,99

71,99

75,00

5.167,50

3 Y.16.058/1A C-20/25 Hazır beton

463,30

101,86

81,49

86,80

40.214,44

4 21.011 Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

810,00

18,53

14,82

15,20

12.312,00

5 21.013 Rendeli beton ve betonarme kalıbı

1.110,00

22,75

18,20

49,00

21.090,00

6 Y.23.014 İnce nervürlü betonarme kalıbı

17,65

1.935,89

1.548,71

1.595,00

28.151,75

7 Y.23.015 Kalın nervürlü betonarme kalıbı

7,43

1.920,08

1.536,06

1.586,00

11.783,98

Toplam tutar

123.349,98

Teklif edilen tutar

123.350,00

            Açıklamalarına yer verdiği görülmüştür.

İhale konusu işe ait yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren açıklama istenilmesi gereken iş kalemlerinin; P7 poz No.lu “B.A İnşaat demiri (10-12-16 mm)”, P4  poz No.lu  “C 25 Hazır beton dökülmesi (pompalı)” ve P6 poz No.lu “Rendeli düz yüzeyli ahşap kalıp yapılması” iş kalemleri olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenilmesi gereken söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan kâr ve genel giderler hâriç birim fiyatları kullanarak açıklamada bulunduğu, bununla birlikte sunulan hesap cetveli incelendiğinde, işin teknik şartnamesinde tanımlanan 1 ve 2 nolu kazı imalatlarına ilişkin idarece belirlenen toplam kazı miktarının 2.135,00 m3 ihale üzerinde isteklinin açıklamalarındaki miktarın 1.279,09 m3 olduğu, ayrıca sunulan hesap cetvelinde Teknik Şartnamenin 9 uncu sırasında yer alan “Lastik su tutucu (A 230)” imalatına yer verilmediği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde“45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Tort1        : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 = )

σ          : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = )

Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

Tort1- σ

Tort1+ σ

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

Ti         : Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}

Tort2     : Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2)

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.

C         : Tort2/YM

(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

C < 0,60 →                

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →     

C > 1,00 →                

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) = 

45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine;

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için, (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Bakanlıklar tarafından farklı nitelikteki yapım işleri için (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, ilanı veya duyurusu 30 Nisan 2011 tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere 1-31 Mart 2011 tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerek görülmesi halinde bu katsayılar, ilanı veya duyurusu ilgili yılın 30 Nisan tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere değiştirilerek o yılın 1-31 Mart tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir.

45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.

45.1.1.4. Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

…..

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.”açıklamaları yer almaktadır.

İncelenen ihalede idare tarafından yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri listesi” ile iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” belirlenmeden, işin tamamına ait iş kalemleri sorgulanmış olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren açıklama istenilmesi gereken iş kalemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan kâr ve genel gider hâriç birim fiyatları kullanarak açıklama yapmış olması nedeniyle idarece yapılan anılan Tebliğ açıklamalarına aykırı işlemler ihalenin sonucuna etkili bulunmamıştır. Bununla birlikte Kaan İnş. Turz. Seyh. Nak. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hesap cetvelinde kazı miktarının idarece belirlenen miktardan büyük oranda az olduğu, ayrıca hesap cetvelinde teknik şartnamede yer alan “Lastik su tutucu (A 230)” imalatına yer verilmediği tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamalar mevzuata uygun bulunmamıştır.

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kaan İnş. Turz. Seyh. Nak. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13