Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması Ve Yemekhane İşleri İhalesi

Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması Ve Yemekhane İşleri İhalesi

Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması Ve Yemekhane İşleri İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2721

Şikayetçi:
Buğrahan Müt. İnş. Yem. Tem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., YENİ DOĞAN MAH. 2088 SOK. NO : 10/A ADANA
İhaleyi yapan idare:
Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş., İstasyon Mahallesi Yirca Yolu Mevkii 45500 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
20.06.2012 / 22382
Başvuruya Konu İhale:
2012/40157 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması Ve Yemekhane İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2368].(G025)./2012-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Soma Elektrik Üretim ve  Ticaret  A.Ş. tarafından 04.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması ve Yemekhane İşleri” ihalesine ilişkin olarak Buğrahan Müt. İnş. Yem. Tem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2012 tarih ve 22382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından en avantajlı 1 inci ve 2 nci teklif sahibi isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İhaleye ait idari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması Ve Yemekhane İşleri” düzenlemesi yer almaktadır.
4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;
İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde; “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,
..
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.
(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.
(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;
“79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,
e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)
79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir
79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)
79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.
79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir. ” açıklamalarına yer verilmiştir.
İdari şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;
25.1. Ulaşım, Sigorta, vergi, resim ve harç giderleri vb.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.
A) Teknik şartnamede cinsi ve miktarı belirtilen öğle ve akşam yemeği (266,450 Öğün) ile kumanya(54,750 Öğün)
B) Aşağıda özellikleri belirtilen personel maliyeti teklif fiyata dahildir:
B-1) Teknik şartname 6. maddesinde nitelikleri belirtilen 1 Adet Gıda Mühendisi-Veteriner hekim-Ziraat mühendisliği gıda veya süt ürünleri bölümü(asgari ücretin %200 fazlası)
2)Teknik şartname 6. maddesinde nitelikleri belirtilen 1 adet aşçıbaşı (asgari ücretin %100 fazlası)
3)Teknik şartname 6. maddesinde nitelikleri belirtilen 2 adet aşçı (asgari ücretin %50 fazlası)
4)Teknik şartname 6. maddesinde nitelikleri belirtilen 6 adet aşçı yardımcısı (asgari ücretin %25 fazlası)
5)Teknik şartname 6. maddesinde nitelikleri belirtilen 3 adet garson (asgari ücretin %25 fazlası)
6)Teknik şartname 6. maddesinde nitelikleri belirtilen 5 adet bulaşıkçı (asgari ücretin %25 fazlası)
C)Yüklenici, personeline çalıştığı gün için (26Gün/Ay) bir öğün yemeği ayni olarak, ihale için teklif ettiği bedel üzerinden, müdürlüğümüz yemekhanesinden karşılayacak olup teklif fiyata dahildir. Yemek ücretleri firmanın o ayki hakedişinden tahsil edilecektir.
D)Yüklenici personelini Soma merkezden -Santral işyerine (Tahmini gidiş-dönüş 9 Km.26 Gün/ay) trafik kanununa uygun olarak taşıyacaktır. ulaşım giderleri ayni olup teklif fiyata dahil olacaktır.
E)Teknik şartnamenin 9. maddesinde özellikleri ve miktarları belirtilen giyim malzemeleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir
F)Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde(Ulusal Bayram,Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek Dayanışma günü ve Yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma toplam 218 gündür.Teklif fiyata dahildir.
G)Teknik Şartname Madde 3.20 de açıklanan ilaçlama işi teklif fiyata dahildir.
H)Teknik Şartname Madde 3.8 de açıklanan Personel sağlık kontrolü giderleri teklif fiyata dahildir.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. % 1”açıklaması yer almaktadır.
Şikâyet konusu ihalede toplam on dokuz (19) adet teklif verildiği, söz konusu bu tekliflerden on iki (12) tanesinin geçerli teklif olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Yapılan incelemeler neticesinde, ilgili ihalede idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin, piyasa rayiçleri esas alınarak kâr dâhil toplam 1.746.395,648TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranı olarak yüzde on (% 10) oranının belirtildiği, dolayısıyla kârsız yaklaşık maliyetin (% 3 dahil) 1.592.244,468 TL olduğu,  teklifleri geçerli kabul edilen on iki (12) istekliden oniki (12) tanesinin teklif tutarının, kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif sahibi Uygar Yemekçilik Güv.  Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.üzerinde bırakıldığı görülmüştür.
İdarece geçerli teklif olarak belirlenen tekliflerin yaklaşık maliyete oranlarının;
Uygar Yemekçilik Güv.  Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. 1-(1.147.925,00/1.746.395,648) % 66
Merkez Tabl. Gıda Tem. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kanaat Yemek Fab. İsmail KOCABAŞ İş Ortaklığı 1-(1.241.547,50/1.746.395,648) % 71
Yüksel Yem. Üre. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-(1.265.455,00 /1.746.395,648) % 72
Turkuaz Yem. Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-(1.321.847,50/1.746.395,648) % 76
Erpa Gıda Mad. Tarım Ürün. Hay. Tem. İşl. Nak. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-(1.409.484,00/1.746.395,648) % 81
ECR Et Ürün. Yem. Gıda Tur. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-(1.425.288,50/1.746.395,648) % 82
Buğrahan Müt. İnş. Yem. Tem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 1-(1.429.157,50/1.746.395,648) % 82 (Başvuru sahibi)
Bintat Hazır Yem. Servisi San. Tic. Ltd. Şti. 1-(1.451.130,50/1.746.395,648) % 83
İdil Grup Yem. İmal Dağ. Tem. Otomasyon Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Hiz. Tıbbi Sekreterlik İnş. Kırtasiye Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-(1.480.805,00/1.746.395,648) % 85
Metropoli Gıda Teks. Tem. Hay. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-(1.538.840,00/1.746.395,648) % 88
Bilintur Bilkent Tur. İnş. Yat. ve Tic. A.Ş 1-( 1.551.323,00/1.746.395,648) %88,8
Atisal İnş. Gıda Tem. Oto. Em. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1-( 1.586.728,00/1.746.395,648) %90.8
Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
İhale üzerinde bırakılan istekli Uygar Yemekçilik Güv.  Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ninteklifinin 1.147.925,00TL, ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli olan Merkez Tabl. Gıda Tem. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.– Kanaat Yemek Fab. İsmail Kocabaş İş Ortaklığının  teklifinin 1.241.547,50TL, Yüksel Yem. Üre. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.265.455,00 TL, Turkuaz Yem. Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin teklifinin 1.321.847,50 TL, Erpa Gıda Mad. Tarım Ürün. Hay. Tem. İşl. Nak. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.409.484,00 TL, ECR Et Ürün. Yem. Gıda Tur. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.425.288,50 TL, başvuru sahibi Buğrahan Müt. İnş. Yem. Tem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.429.157,50 TL, Bintat Hazır Yem. Servisi San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.451.130,50 TL, İdil Grup Yem. İmal Dağ. Tem. Otomasyon Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Hiz. Tıbbi Sekreterlik İnş. Kırtasiye Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.480.805,00 TL, Metropoli Gıda Teks. Tem. Hay. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.538.840,00 TL, Bilintur Bilkent Tur. İnş. Yat. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin 1.551.323,00 TL ve  Atisal İnş. Gıda Tem. Oto. Em. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.586.728,00 TL olduğu anlaşılmıştır.
Bu durumda idarece geçerli teklif kabul edilen isteklilerin teklif tutarlarının kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasında 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan düzenlemeye uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Uygar Yemekçilik Güv.  Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli olan Merkez Tabl. Gıda Tem. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kanaat Yemek Fab. İsmail Kocabaş İş Ortaklığının, Yüksel Yem. Üre. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Turkuaz Yem. Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. ve Tic. Lim. Şti.’nin, Erpa Gıda Mad. Tarım Ürün. Hay. Tem. İşl. Nak. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, ECR Et Ürün. Yem. Gıda Tur. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, başvuru sahibi Buğrahan Müt. İnş. Yem. Tem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin, Bintat Hazır Yem. Servisi San. Tic. Ltd. Şti.’nin, İdil Grup Yem. İmal Dağ. Tem. Otomasyon Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Hiz. Tıbbi Sekreterlik İnş. Kırtasiye Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin, Metropoli Gıda Teks. Tem. Hay. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Bilintur Bilkent Tur. İnş. Yat. ve Tic. A.Ş.’nin ve  Atisal İnş. Gıda Tem. Oto. Em. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi
KARŞI OY
İncelemeye konu ihalede;
Başvuru sahibinin “idare tarafından en avantajlı 1 inci ve 2 nci teklif sahibi isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu” yönündeki iddiasına ilişkin olarak Kurulca, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması uygulaması yapılmamasının mevzuata aykırılık taşıdığı yönünde “düzeltici işlem belirlenmesi” kararı verilmiştir.
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme, Yemek Servisi, Bulaşıkların Yıkanması ve Yemekhane Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin  piyasa rayiçleri esas alınarak toplam 1.746.395,648 TLolarak hesaplandığı;
Bahse konu ihalede, 25 adet ihale dokümanı satın alındığı, 04.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 19 istekli tarafından teklif verildiği,
İdarece teklifleri geçerli teklif olarak kabul edilen isteklilerin tekliflerinin,
İsteklinin Adı Teklif Bedeli (TL)
Uygar Yemekçilik Güv.  Turz. Tem. Taah. Tic. ve San. Lim. Şti. 1.147.925,00
Merkez Tabl. Gıda Tem. İnşaat San. ve Tic. Lim. Şti. – Kanaat Yemek Fab. İsmail KOCABAŞ Ort. Gir. 1.241.547,50
Yüksel Yem. Üre. Hiz. San. ve Tic. Lim. Şti. 1.265.455,00
Turkuaz Yem. Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. ve Tic. Lim. Şti. 1.321.847,50
Erpa Gıda Mad. Tarım Ürün. Hay. Tem. İşl. Nak. Elekt. San. ve Tic. Lim. Şti. 1.409.484,00
ECR Et Ürün. Yem. Gıda Tur. Teks. San. ve Tic. Lim. Şti. 1.425.288,50
Buğrahan Müt. İnş. Yem. Tem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 1.429.157,50
Bintat Hazır Yem. Servisi San. Tic. Ltd. Şti. 1.451.130,50
İdil Grup Yem. İmal Dağ. Tem. Otomasyon Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Hiz. Tıbbi Sekreterlik İnş. Kırtasiye Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.480.805,00
Metropoli Gıda Teks. Tem. Hay. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.538.840,00
Bilintur Bilkent Tur. İnş. Yat. ve Tic. A.Ş 1.551.323,00
Atisal İnş. Gıda Tem. Oto. Em. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.586.728,00
şeklinde verildiği, isteklilerden; birinin “Gıda Üretim İzin Belgesi tarihi geçersiz olduğu” gerekçesi ile, birinin, “Toplam ciro ortalaması teklif ettiği bedelin %25’inden az olduğu” gerekçesi ile, birinin, “2011 yılı bilançosu ve eşdeğer belgeleri olmadığı; bilanço ve gelir tablosu onaylı olduğu” gerekçesi ile ve dördünün de “Firmanın teklifi yaklaşık maliyet ve ödeneğin üzerinde olduğu için” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları sonucunda geriye 12 adet geçerli teklifin kaldığı, idarece “İhale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve sunumu hizmeti olduğu, diğer bir ifadeyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi olmadığı, hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde öngörülebilecek en fazla kar oranı olan %20’lik oranın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerine özgü olduğu; ihale komisyonu tarafından tekliflerin mukayese edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif olmadığı kanaatine varılmış ve yukarıda açıklanan hususlar ve kamu yararı da gözetilerek ihale komisyonunun herhangi bir aşırı düşük sorgulaması yapmaksızın ihaleyi sonuçlandırdığı” gerekçesine dayanılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca geçerli teklifler üzerinde aşırı düşük sorgulama yapılmadan en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.
Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının objektif kriterlerinin var olmadığı düşünülmektedir.
İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede geçerli tekliflerden dördü hariç olmak üzere diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemler mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.
Açıklanan nedenlerle;  yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif yapılmadan geçerli tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde idarece gerçekleştirilen işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurulca verilen “düzeltici işlem belirlenmesi” niteliğindeki karara katılmıyorum.
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13