Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Sonrası Hizmet Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 71
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2869

Şikayetçi:
Dolay Yemekçilik Tarım Gıda Turizm Hayvancılık Veteriner Hizmetleri Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ÇINARLI MAH. 61006 SOK. NO : 26/C ADANA İhaleyi yapan idare:
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliği, Nusratiye Mahallesi Kuva-İ Milliye Caddesi 132 33050 MERSİN Başvuru tarih ve sayısı:
20.06.2012 / 22277 Başvuruya Konu İhale
2012/53228 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Sonrası Hizmet Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Mersin Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 07.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dolay Yemekçilik Tarım Gıda Turizm Hayvancılık Veteriner Hizmetleri Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.06.2012tarih ve 22277sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2353 sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İhale konusu hizmet işinde haftalık çalışma saatlerinin tümünü idarede geçirecek personel sayısı belirlendiği halde, teklif fiyata dâhil giderler arasında işçilik giderinin belirlenebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu ve aşırı düşük tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini de imkânsız kılacağı,
2) İhale konusu hizmet işi kapsamında ilaçlama ve yemeklerin taşınması işinin de bulunduğu, dolayısıyla, iş kazaları meslek hastalıkları sigortası prim oranının, yemeklerin taşınması ile ilgili olarak en yüksek prim oranı olan % 2.5 yerine % 1 olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,
3) Hastaneye bağlı birimlere yemek taşınmasında kullanılacak araca ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamasının teklif fiyatın belirlenmesinde tereddüde sebep olacağı,
4) Ara öğünün diğer yemek çeşitleri gibi ayrı bir kalem olarak birim fiyat teklif cetvelinde düzenlenmek yerine teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ara öğünlerin diyet yemeğe dâhil olduğunun belirtilmesinin teklif fiyatın belirlenmesinde tereddüde yol açacağı,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78 inci maddesinde;
78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir…” açıklamaları bulunmaktadır.
İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde,
“2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Malzeme dahil yemek pişirme ve sonrası hizmet alımı
b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
1. Normal Yemek (355.000 porsiyon)
2. Diyet yemeği (105.000 porsiyon)
3. Normal kahvaltı (150.000 porsiyon)
4. Diyet kahvaltı (44.000 porsiyon)”
“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.
Çalıştırılacak Personel:
1 - Diyetisyen (1) bir kişi
2 - Aşçı başı (1) bir kişi
3 - Aşçı (6 altı kişi
4 - Aşçı yardımcısı (6) altı kişi
5 - Garson (38) otuz sekiz kişi
6 - Bulaşıkçı (4) dört kişi,
7 - Meydancı (3) üç kişi
8 - Şoför (1) bir kişi (Hastaneye bağlı birimlere uygun araçla yemeklerin ulaştırılması için)
İşçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yükleniciye bir bedel ödenmeyecek olup, yüklenicinin hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanma imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel ön görmeyecektir.
İşçilerin yol gideri, yüklenici Firma tarafından bir işçinin yol bedeli bir aylık geliş gidiş nakdi olarak 4,19 x 26 = 108,94 TL olarak karşılanacak.
Malzeme giderleri: Teknik şartnamede nitelik ve nicelikleri belirlenen malzemeler ve Yüklenici Firma hastane personelinin, yemek sayısı üzerinden ödeme yapılmasını teminen, hastane yemekhanelerinde elektronik kart sistemini (kartlar, bu kartlara uyarlı program, sisteme uyarlı barkot okuyucu ve turnikeler) idarenin onayı aldıktan sonra kuracaktır. Elektronik kart sisteminde teknik bir arıza olduğunda yüklenici firma arızayı en kısa sürede tamir ettirmekle yükümlüdür. Sistemin teknik bir arıza olduğu durumlarda veya kişisel kartların kaybedildiği durumlarda personel imza karşılığında yemek yiyecektir. Hasta ve refakatçilerin yedikleri yemeklerin ödemesi, servis sorumlu hemşireleri tarafından tespit edilen sayılara göre yapılacaktır.
Yüklenici firma Hastane mutfağında kullanmış olduğu Elektrik, Su, Buhar Gaz vs. masraflar yüklenicinin aylık hakedişinden kesilecektir.
Diğer giderler; Hastane mutfağında herhangi bir nedenle doğacak aksaklıkta (tadilat yangın, su baskını, doğal afetler ve olağan dışı durumlarda) yüklenici yemekleri başka bir yerden/mutfaktan (ilgili mevzuat dahilinde faaliyetini yürüten yerden olmak şartıyla) ihale konusu hizmeti aksatmadan yürütmekle yükümlüdür.
Çalıştırılacak personel sayısı teknik şartnamede belirtilen Toplam Resmi tatil gün sayısı 10,5 gün olarak hesaplanmıştır.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.(1)”
22.05.2012 tarihli zeyilname ile teknik şartnamenin1 inci maddesinin “Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı B bölümünde;
“Hizmetin yürütülmesi için gerekli personelin nitelikleri ve sayıları: Toplam 60 kişi.
1- Diyetisyen: 1 kişi (Tam zamanlı)
2- Aşçıbaşı: 1 kişi (Diplomalı)
3- Aşçı?: 6 kişi (Diplomalı)
4- Aşçı yardımcısı: 6 kişi (Diplomalı)
5- Garson: 38 kişi (En az ilköğretim mezunu)
6- Bulaşıkçı: 4 kişi
7- Meydancı: 3 kişi
8- Şoför: 1 kişi (Hastaneye bağlı birimlere, uygun araçla yemeklerin ulaşımı için)
Hizmetin yürütülmesi için gerekli şirket personeli, şoför hariç, haftalık çalışma saatlerinin (mesaisinin) tamamını kurumumuzda geçirecektir…
Resmi tatil günlerinde 4 aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 20 garson, 2 bulaşıkçı, 1 meydancı olmak üzere 30 personel çalıştırılacaktır.” düzenlemeleri yapılmıştır.
Birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu hizmet işi kapsamında yer alan iş kalemleri,
“1. Normal Yemek (355.000 porsiyon)
2. Diyet yemeği (105.000 porsiyon)
3. Normal kahvaltı (150.000 porsiyon)
4. Diyet kahvaltı (44.000 porsiyon)”
Şeklinde düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden, 7 değişik görevde 59 personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamında ihale konusu hizmet işi kapsamında idarede çalışacağı anlaşılmaktadır.
İdari şartnamenin 25.3 üncü maddesinde Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen 78.3 üncü maddesine uygun olarak bu personel ile ilgili giderin teklif fiyata dahil olduğuna dair düzenleme yapılmış; ancak, tutarı belirtilen yol bedelinin personel giderine dahil olduğu ve teknik şartnamede sayısı verilen personelin çalışacağı toplam tatil günü sayısı belirtilmiş olmakla birlikte, çalıştırılacak personele verilecek ücrete ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
İhale konusu malzeme dahil yemek hizmet işinin personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı olmadığı ve İş Kanunu ve genel hükümlere göre asgari ücret altında işçi çalıştırmanın mümkün olmadığı hususları dikkate alındığında, şikâyet konusu düzenlemenin bu haliyle, ihale dokümanında sayısı belirtilen personel ile ilgili giderin Kamu İhale Genel Tebliğinin öngördüğü şekilde teklif fiyata dahil giderler arasında olduğunu belirttiği ve aşırı düşük tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini engeller nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesine 1 inci iddia konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme kapsamında yukarıda yer verilmiştir.
Diğer taraftan 22.05.2012 tarihli zeyilname ile teknik şartnamenin 1 inci maddesinin “Şirket Bünyesinde Çalışan Personelin Görevi” başlıklı bölümünde,
“Diyetisyen: 1-Hastane çalışanları ve hastaların tüketimine sunulacak olan her türlü beslenme ürününün, leziz, yeterli besin değerine sahip ve sağlıklı bir şekilde tüketilmeye hazır hale getirilmesi için hastane diyetisyeninin kontrol ve denetimi altında ürünün teslim alınmasından pişirilmesine ve tüketilmesine kadar tüm aşamalarda gerekli tedbirleri almak.
2-Yemeklerin sıcak olması gerekenlerin yeme anında bu özelliğe haiz olması için tedbir almak.
3-Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şeklide yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek, hastalara ve refakatçilere çıkan yemekleri kontrol etmek ve eksiksiz olarak çıkmasını sağlamak.
4-Hastane diyetisyeninin talimatı doğrultusunda diyet yemeklerinin ve ara öğünlerinin eksiksiz ve zamanında hastalara ulaşmasını sağlamak.
5-Ambar ve depolara konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin kabul ve tesellüm işlemleri ile çıkışları yapmak, gerektiğinde idareye ibraz etmek üzere tüm giriş çıkışları miktarları ile birlikte kayıt altına almak.
6-Erzak, eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasını, bozulan-zarara uğrayan sağlığı tehdit edici hale gelenlerin bertaraf edilmesini sağlamak.
7-Farklı tür ve özellikte beslenmesi gereken hastaların, hastane diyetisyeninin talimatı doğrultusunda gerekli besinlerin hazırlanmasını planlamak, hazırlatmak ve ilgili kişilere ulaşmasını sağlamak.
7-Yemekhane ve mutfakta meydana gelebilecek kazalara karşı hastane sivil savunma uzmanı ile birlikte gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak.
8-Çalışan işçilerin çalışma programlarını, çalışma saatlerini ve yerlerini düzenlemek, imza föylerini kayıt altına almak ve hastane diyetisyeninin kontrolüne sunmak.
9-Personele, yataklı tedavi kurumlarına yönelik, kalite yönetim sisteminin gerektirdiği eğitimleri vermek ve bu konuda hastanemizin Kalite yönetim birimi ve eğitim birimi ile koordineli çalışmak.
10-Pişirilen yemeklerden yemek dağıtımı başlamadan önce numuneleri almak. Her kap yemek tek kullanımlık steril numune kaplarında ağzı kapalı olarak soğuk hava deposu veya buzdolabında 72 saat bekletilecektir. Numuneler hastane diyetisyeni gözetiminde alınacaktır. Numune kaplarının üzerinde tarih ve yemeğin adı yazılacaktır.
11-Depoların uygun sıcaklıkta olup olmadığını her gün kontrol etmek.
Aşçıbaşı: Hastane mutfağında ve mutfağa bağlı tüm birimlerde, yemek hazırlama, pişirme, dağıtım, temizlik ile görevli personelin faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonundan ve hijyen kurallarına uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.
Aşçı: Aşçıbaşının denetimi altında çalışır ve kendisinden beklenen görevleri hijyen kurallarına uygun olarak yerine getirir.
Aşçı yardımcısı: Aşçıbaşının ve aşçının denetimi altında çalışır ve kendisinden beklenen görevleri hijyen kurallarına uygun olarak yerine getirir.
Garson: Görevlendirildiği yerlerde hasta, refakatçi ve personele, hijyenik bir şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yiyecek ve içecek servisini sunar.
Bulaşıkçı: Bulaşıkların yıkanmasından, bulaşıkhanenin temizlik ve düzeninden sorumludur.
Meydancı: Aşçıbaşının talimatları doğrultusunda verilen işleri ( taşıma, alan temizliği, çöp v.s.) yapmakla yükümlüdür.”
Aynı şartnamenin 2 nci maddesinin “Mutfak ve yemekhane temizlik hizmetleri” başlıklı bölümünde,
"C-Aylık Temizlik: Davlumbazların ağır kir ve yağ sökücü maddelerle temizliği, havalandırma sisteminin temizliği, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacaktır. Mutfakta, 15 günde bir kez genel ilaçlama yapılacaktır. ilaçlama Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından yapılacak bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır."?düzenlemeleri bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 29 Eylül 2008 tarih ve 27012 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre, ihale konusu malzemeli yemek hizmetinin girdiği “dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri” ile ilgili iş kolunun tehlike sınıfına göre prim oranının 1 olduğu bilinmektedir.
Bu durumda, teknik şartnamenin yukarıda yer verilen düzenlemeleri ile idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinden ihale konusu hizmet işi kapsamında, çalıştırılacak personelin görevleri arasında ilaçlama yapılması bulunduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı gibi, hastanenin ek birimlerine yemeklerin taşınması için kullanılacak araçta şoför olarak çalışacak personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamında idarede çalışmayacağı anlaşıldığından, idari şartnamede kısa vadeli sigorta kolları prim oranının % 1 olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
3) Başvuru sahibinin 3 ncü iddiasına ilişkin olarak:
Teknik şartnamenin "Hizmetin İfa Şekli" başlıklı 1 inci maddesinin, ?"Hizmetin İfa Yeri" başlıklı A bölümünde;
"a) Mutfak
b) Personel yemekhaneleri ...
c) Klinikler (Ana bina: zemin-1.kat-2.kat-3.kat-4.kat-5.kat-6.kat-7.kat-8.kat, Ek bina: 3.kat-4.kat ve psikiyatri servisi) Ameliyathaneler ve Mersin Devlet hastanesine bağlı birimlerdir (Toros Semt Polikliniği, Diyaliz Merkezi, Toplum Destekli Ruh Sağlığı Merkezi). Mersin Devlet Hastanesine bağlı birimler için, hastanede pişirilen yemekler tam kapaklı Termobox yemek kabı (ısı yalıtımlı taşıma kapları) ile hizmete hazır halde personel yemekhanelerinde sunulacaktır."
“Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı B bölümünde;
Hizmetin yürütülmesi için gerekli personelin nitelikleri ve sayıları:
8- Şoför: 1 kişi (Hastaneye bağlı birimlere, uygun araçla yemeklerin ulaşımı için
"İstenilen Araç Gereç ve Sayısı" başlıklı D bölümünde;
7- Hastanenin ek birimlerine, yemeklerin taşınması için şirkete ait veya kiralanmış uygun araç.
..." düzenlemeleri yapılmıştır.
Yukarıda yer verilen düzenlemelerin, araç sayısı, taşıma mesafesi ve taşınacak yemek miktarına ilişkin hususları içerdiği dikkate alındığında, isteklilerin temin edecekleri uygun araçlara göre hastanenin ek birimlerine hazırlanan yemeğin taşınmasına ilişkin giderlerini tespit edebilmelerini engelleyecek bir belirsizlik bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:
Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı B bölümünde;
Kuşluk ara öğünü (diyet kahvaltıya dahildir) 9.00’da, ikindi ara öğünü (diyet öğle yemeğine dahildir) saat 15.00’da, gece ara öğünü (diyet akşam yemeğine dahildir) saat 21.00’de dağıtılacaktır. (Yemek saatleri idarenin uygun gördüğü durumlarda değiştirilebilir).”
Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin "Yemek Çeşitleri" başlıklı A bölümünde;
Ara öğün servis saatleri:
Kuşluk: 09.00 ; İkindi: 15.00; Gece21.00
Diyet yemek:
Diyet yemeklerinin hastane diyetisyeni tarafından verilen genel diyet talimatlarına uygun olması zorunludur. Diyet yemekleri 2 ana ve 2 ara öğünden oluşacaktır. Örnek diyet yemek menüsü şartnamede mevcuttur.
Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun aşağıdaki besinlerden 8 çeşit sunulacaktır. İkindi ara öğünü diyet öğle yemeğine ve gece ara öğünü diyet akşam yemeğine dahildir.
Diyet Ara Öğünü: Diyet yemek alan hastalara aşağıda belirtilen yiyeceklerden 2 çeşit servis edilecektir. Diyet yemekleri diyetisyenlerin talimatına göre tuzsuz veya tuzlu olarak pişirilecektir.
Diyet yemekleri Et (haşlama et, ızgara köfte, ızgara tavuk, balık buğulama, tavuk köfte veya fırın tavuk vb.) Diyet çorbalar, Pilav veya Makarnalar, Diyet sebze yemekleri, Zeytinyağlılar, Meyveler, Salatalar, İçecekler, Yoğurt (kutu), Ayran (kutu), Süt (kutu), Komposto, Muhallebi, Sütlaç, Patates püresi, Patates haşlama, Özel çorbalar, Tatlılar (normal ve tatlandırıcılı), Ekmek (Tuzsuz-tuzlu, Kepekli, Glütensiz v.s.), Bisküvi (tatlı ve tuzlu), Domates-Salatalık, Pelte vb. gibi yiyeceklerden oluşur.
Diyet tatlandırıcı olarak aspartam kullanılacaktır.
Diyetisyenin istediği bütün yiyecekler diyetisyenin bildirdiği hasta sayısına göre hazırlanacaktır.
Diyet kahvaltı:
Diyet kahvaltının hastane diyetisyeni tarafından verilen genel diyet talimatlarına uygun olması zorunludur. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun aşağıdaki besinlerden 8 çeşit sunulacaktır. Kuşluk ara öğünü diyet kahvaltıya dahildir.
Peynir (Tuzsuz-Tuzlu), Yumurta, Zeytin, Yağ, Bal, Reçel, Tahin-pekmez, Poşet Çay / Ihlamur, Süt (kutu-uht), Bitki çayları, Meyve suyu, Ekmek (tuzsuz-tuzlu, Kepekli, Glütensiz v.s.), Poğaça, Bisküvi (tatlı ve tuzlu), Meyve, Ayran (200ml), Muhallebi (200gr), Domates-Salatalık (100 gr), Şeker, Tatlandırıcı ve tatlandırıcılı yiyecekler v.b.
Kahvaltı menüsü, hastanın diyetinin özelliğine göre düzenlenir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.
Yine teknik şartnamede normal ve diyet kahvaltı ve yemeklerde kullanılacak malzeme ile çeşitler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
İhale dokümanında, ara öğünlerin teknik şartnamede sayılan normal kahvaltı ve yemek malzemelerinden daha fazla ve farklı malzemeler içerdiğine ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığı anlaşıldığından, birim fiyat teklif alınan ihalede ara öğünlerin, servis saatlerine göre diğer iş kalemleri kapsamında değerlendirilmesinde ve söz konusu kalemlerin miktarlarının da buna göre tespit edilmesinde isteklilerin teklif fiyatlarını hazırlamaları bakımından belirsizlik yaratan bir husus görülmemiştir.
Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13