Malatya Loko Bakım Atölyesi İdari Binada Pvc’Si Yapılmayan Pencerelerle Puantörlük Binasının Pencerelerinin Pvc Yapılması İhalesi

Malatya Loko Bakım Atölyesi İdari Binada Pvc’Si Yapılmayan Pencerelerle Puantörlük Binasının Pencerelerinin Pvc Yapılması İhalesi

Malatya Loko Bakım Atölyesi İdari Binada Pvc’Si Yapılmayan Pencerelerle Puantörlük Binasının Pencerelerinin Pvc Yapılması İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2829

Şikayetçi:
Ali Haydar Saygılı, NASUHİ CADDESİ BÜYÜK ÇARŞI İŞHANI KAT:2 NO:75 MALATYA
İhaleyi yapan idare:
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (5. Bölge Müdürlüğü), Inönü Istasyon 44070 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
04.07.2012 / 23823
Başvuruya Konu İhale:
2011/188617 İhale Kayıt Numaralı "Malatya Loko Bakım Atölyesi İdari Binada Pvc’Si Yapılmayan Pencerelerle Puantörlük Binasının Pencerelerinin Pvc Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Devlet Demiryolları İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malatya Loko Bakım Atölyesi İdari Binada PVC’si Yapılmayan Pencerelerle Puantörlük Binasının Pencerelerinin PVC Yapılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.07.2012 tarih ve 23823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2548 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; yapılan şikâyet ile itirazen şikâyet başvurusu nedeniyle sürecin uzadığı ve neticede ekonomik açıdan en avantajlı birinci istekli konumunda oldukları ihalede, idarenin kendileri ile sözleşme imzalaması gerekirken, ihalenin 2012 yılı yatırım programında değerlendirmeye alınmaması ve yatırım ödeneğinin verilmemesi nedeniyle ihaleyi iptal ettiği; ancak, ileri sürülen söz konusu iptal gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8 inci maddesinde de; “…(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:
a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.
b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.
(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Anılan Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin, idarenin kendileri bakımından tesis ettiği işlemin yerinde olmadığı yönünde yapacakları başvuruların ihalenin iptaline karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiş ve öncelikle idareye daha sonra da Kuruma başvuruda bulunmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği açıklanmıştır.
Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde, ihalenin iptaline ilişkin şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih 19.06.2012 şeklinde beyan edilmiştir. İhalede, iptal kararı öncesinde idareye yapılmış bir şikâyet başvurusunun olduğu ve yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine de, Kamu İhale Kurulu tarafından, ihaleye ilişkin olarak, 05.03.2012 tarih ve 2012/UY.I-1183 sayılı kararın alındığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında, ihalenin iptaline yönelik idare işleminin yerinde olup olmadığının incelenebilmesinin Kurumun görev alanında bulunduğu; ancak, teklifi geçerli olan istekli tarafından, 19.06.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, 19.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduktan ve şikâyete ilişkin idare cevabının 03.07.2012 tarihinde tebellüğ edilmesinden sonra, 04.07.2012 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13