Mal Alımı İhalesine İlişkin İhale Dokümanında Yapım İşleri İhalelerine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Sunulabileceğine İlişkin Düzenleme Yapılması

Malı Alımı İhalesine İlişkin İhale Dokümanında Yapım İşleri İhalelerine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Sunulabileceğine İlişkin Düzenleme Yapılması

Mal Alımı İhalesine İlişkin İhale Dokümanında Yapım İşleri İhalelerine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Sunulabileceğine İlişkin Düzenleme Yapılması

Mal Alımı İhalesine İlişkin İhale Dokümanında Yapım İşleri İhalelerine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Sunulabileceğine İlişkin Düzenleme Yapılması

Geçici kabul tarihinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması şartı,

Sunulan iş deneyim belgesi yapım işleri ihalelerine ilişkin olsa da, iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde yapım işleri ihalelerine ilişkin uygulama yönetmeliğinde yer verilen 15 yıllık sürenin dikkate alınamayacağı hakkında.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 20.12.2022 tarihli E:2022/2**3, K: 2022/2**2 sayılı kararı ile :

“…Bu nedenle, her ne kadar davalı idarece, şikâyete konu ihale, bir mal alımı ihalesi olsa da İdari Şartname'de yapım işleri ihalelerine ilişkin yapım iş deneyim belgelerinin de sunulabileceği yönünde yapılan özel düzenleme bulunduğundan ve ihale dokümanı bu haliyle kesinleşmiş olduğundan, söz konusu ihalede yapım işine ilişkin bir deneyim belgesinin sunulması durumunda, ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak geçici kabul tarihinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması şartının aranması gerektiği, pilot ortak Eylül tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin geçici kabul tarihinin 19.12.2016 olduğu ve şikâyete konu ihalenin ilan tarihi olan 05.07.2022 tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde bulunduğundan bahisle davacının bu husustaki iddiası yerinde görülmemiş ise de, İdari Şartname'nin 7.6 maddesi uyarınca yapım iş deneyim belgesi verilmesi halinde iş deneyim belgesi ekinde işle ilgili son hakediş örneğinin sunulacağı ve iş deneyimi ile ilgili hakediş içindeki malzeme miktarlarının değerlendirileceğinin düzenlendiği, yapılan incelemede, dava konusu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu, mevzuatta mal alımı ihalesinde, yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması halinde yapım işine ilişkin sürenin uygulanması gerektiğine ve ihale dokümanında yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması halinde 5 yıllık süre yerine 15 yıllık sürenin dikkate alınacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında, davalı idarece, mevzuatta ve ihale dokümanında yer almamasına rağmen, bu hususun, yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması durumunda 15 yıllık sürenin uygulanacağı şeklinde geniş yorumlanmasının 4734 sayılı Kanun'un 5.maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olduğu sonucuna varıldığından, davacının bu yöndeki iddia reddedilmesine ilişkin Kurul Kararının bu kısmında oyçokluğuyla hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır... ...

Bu durumda; sonuç olarak, davacının Eylül-Alansan İş Ortaklığında pilot ortak olan Eylül şirketinin iş deneyim tutarını sağlamadığına yönelik iddiasının reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında oyçokluğuyla hukuka uygunluk, bunun dışındaki diğer iddialarının reddine ilişkin Kurul kararında da oybirliğiyle hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." şeklinde gerekçe belirtilerek "dava konusu Kurul Kararının; Eylül-Alansan İş Ortaklığında pilot ortak olan Eylül şirketinin iş deneyim tutarını sağlamadığına yönelik iddiasının reddine ilişkin kısmının oyçokluğuyla iptaline, bu iddia dışındaki diğer iddialarının reddine ilişkin kısımlarının ise oybirliğiyle reddine” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13