Kültür Evi Restorasyonu İhalesi

Kültür Evi Restorasyonu İhalesi

Kültür Evi Restorasyonu İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 84
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2960

Şikayetçi:
Özlem Başgör / Agora Mimarlık dekorasyon, MELTEM MAHALLESİ MELTEM BULVARI ONUR SİTESİ B2 BLOK KAT:1 NO:1 ANTALYA İhaleyi yapan idare:
Akseki Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi 39 07630 ANTALYA Başvuru tarih ve sayısı:
05.06.2012 / 20662 Başvuruya Konu İhale:
2012/36648 İhale Kayıt Numaralı "Kültür Evi Restorasyonu İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Akseki Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 16.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kültür Evi Restorasyonu” ihalesine ilişkin olarak Özlem Başgör/Agora Mimarlık Dekorasyon’un 18.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.06.2012tarih ve 20662sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.  

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2162sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale komisyonunun eksik üye ile toplandığı, uzman üye Tuncay Turan’ın komisyon kararını sonradan imzaladığı, anılan hususun Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan proforma faturaların üzerinde meslek mensubu beyanının bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu eksikliğin bilgi tamamlatma yoluyla ortadan kaldırılabileceği, diğer yandan, kendilerine gönderilen sıralı analiz girdi tablosunda 2010 yılına ait rayiç ve birim fiyatların yer aldığı, ancak değerlendirmenin 2011 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre yapıldığı, ayrıca, idarenin daha önceki ihalelerde de bazı usulsüzlükler yaptığı, ihale komisyonunun eksik üye ile toplandığı, isteklilerin ihaleye alınmayarak oturumların kapalı olarak yapıldığı, anılan ihalelerin de başvuruya konu ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin üzerinde bırakıldığı, söz konusu hususların Kurum tarafından resen araştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.”hükmü yer almaktadır.

İdari işlemlerin tesis edilmesi sürecinde takip edilecek yöntemler ve işlemlerin icrai nitelik kazanması için tamamlanması gereken hususlar, idari işlemlerin şekil unsurunu oluşturmakta olup, bu süreçte ortaya çıkabilecek açık hukuka aykırılıklar, idari işlemi yok hükmünde kılabilmektedir. Örneğin Danıştay bir kararında;“... Kurullarca karara bağlanması gereken hususlarda yetki, münferiden kişiler değil bunların usulüne göre teşkil edecekleri heyete verilmiştir. Kurul üyeleri usulü dairesinde bir araya gelmedikçe ve müzakere açılmadıkça ferdi irade beyanına yetkili değildirler ve (toplantı dışı) beyan edilen bu iradeler bir karar mahiyeti iktisap edemez. Kurula izafesi mümkün olmayan böyle bir karar da yoklukla maluldür.” şeklinde hüküm tesis etmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale komisyonunun 10.05.2012 tarihinde toplandığı ve aynı tarihte komisyon kararının alındığı, kararın ihale yetkilisi tarafından 11.05.2012 tarihinde onaylandığı, ihale komisyonunda uzman üye olarak görev alan Tuncay Turan’ın ihale komisyonu kararı üzerine; “İşlerimin yoğunluğu nedeniyle kararın imzalandığı tarihte toplantıya katılamadım. Ancak komisyon üyeleri ile mail ortamında yazışmalarım sonucu kararın içeriği düzenlenmiştir. Komisyonumuzun almış olduğu karara katılıyorum.” şerhini düşerek, komisyon kararını 11.05.2012 tarihinde imzaladığı, diğer bir deyişle, adı geçen komisyon üyesinin, ihale komisyonunun toplandığı ve karar aldığı tarihte komisyon toplantısında yer almamış olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında, ihale kararının 10.05.2012 tarihinde onaylandığı ve kesinleşen ihale kararının 10.05.2012 tarihinde başvuru sahibine elden teslim edildiği bilgilerinin yer aldığı, ancak yukarıda belirtildiği üzere, komisyon kararının 11.05.2012 tarihinde onaylandığı, bu durumda, istekliye gönderilen kesinleşen ihale kararında yer alan; komisyon kararının 10.05.2012 tarihinde onaylandığı ve aynı tarihte istekliye elden teslim edildiği yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

İhale komisyonunun eksiksiz olarak toplanması gerektiği hususu, 4734 sayılı Kanunun emredici bir hükmü olup, anılan hükme riayet edilmemesinin açık bir hukuka aykırılık niteliği taşıdığı ve söz konusu aykırılığın ihale komisyonu kararının yok hükmünde olmasına yol açtığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ihale komisyonu kararının alınması, onaylanması ve bildirilmesi sürecinde tesis edilen işlemler nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin zedelenmiş olduğu (bilhassa güvenirlik ilkesi) ve ihale sürecinin düzeltici işlemle ihya edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle, incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen; idarenin daha önceki ihalelerde de bazı usulsüzlükler yaptığı, ihale komisyonunun eksik üye ile toplandığı, isteklilerin ihaleye alınmayarak oturumların kapalı olarak yapıldığı vb. iddialar açısından, dilekçenin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

2) İlgisi nedeniyle itirazen şikâyet dilekçesi ve eklerinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 
Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13