Kırşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi İhalesi

Kırşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi İhalesi

Kırşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 76
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2873

Şikayetçi:
Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği, AKCAMİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO : 3/1 ESKİŞEHİR İhaleyi yapan idare:
Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kırsehır Beledıye Baskanlıgı 40100 KIRŞEHİR Başvuru tarih ve sayısı
18.06.2012 / 22138 Başvuruya Konu İhale:
2012/44523 İhale Kayıt Numaralı "Kırşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 04.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kırşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği’nin 05.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince18.06.2012tarih ve 22138sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2326sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 1 ) 2011 yılına ait bilançonun teklif ekinde sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bilançoya eşdeğer belgeler olarak faturaların sunulduğu, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu, 2 ) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş bitirme belgeleri, iş hacmi ve diğer hususları incelendiğinde belgelerinin yeterli ve uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerekçeleştirilen başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Kırşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi” olarak belirtilmiş, aynı şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde;“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri” nin teklif ekinde sunulması istenmiş, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca sağlanması zorunlu olan oranlar; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması şeklinde sayılmıştır.

Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi 25.05.2012 tarihli ihale komisyon kararında; “2011 yılı bilanço belgesinin olmadığı” şeklinde ifade edilmiştir.

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi şeklinde düzenlenen SMMM onaylı 2010, 2009 ve 2008 yıllarına ait bilançoların, 2010, 2009 ve 2008 yılı bilanço bilgilerine göre hesaplanan ilgili oranların gösterildiği SMMM onaylı belgenin, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait faturaların sunulduğu görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin iki, dört ve beş ve yedinci fıkralarında;

“(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. ” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca bilanço veya eşdeğer belgelerin teklif ekinde sunulmasının istendiği ihalelerde, yıl sonu bilançosu, yıl sonu bilançosunun kriterleri sağladığını gösteren bölümleri ya da ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin bu kriterlerin sağladığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin teklif ekinde sunulması zorunludur. Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmaları mümkün olup, bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılması gerekmektedir. İhale tarihinden bir önceki yıla ait bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulmasının zorunlu olmasına getirilen tek istisna ise“ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması”dır. İnceleme konusu ihalenin 04.05.2012 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında isteklilerce 2011 yılına ait bilançonun sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde bilançoya eşdeğer belge olarak faturaların sunulduğu iddia edilmektedir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında bilançoya eşdeğer kabul edilebilecek belgeler olarak;bilançonun kriterleri sağladığını gösteren bölümleri, kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeler sayılmıştır. Bu çerçevede faturaların bilançoya eşdeğer belge olarak kabul edilmesi imkanı bulunmadığından, 2011 yılına ait yıl sonu bilançosunu sunmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu haliyle, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunması gerekmektedir. Somut durumda başvuru sahibinin teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış, yapılan incelemede de değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yerinde görülmüştür. Bu nedenle “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri, iş hacmi ve diğer hususları incelendiğinde belgelerinin yeterli ve uygun olmadığı” yönündeki iddia incelense dahi, ihalenin, başvuru sahibi isteklinin üzerinde kalma ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve 2 inci iddiaya ilişkin olarak başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

KISMEN KARŞI OY

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri; 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı; 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında da, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği; ikinci fıkrasında ise, Kurumun itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği; 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde inceleneceği; 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde ön inceleme konuları bakımından (başvuru ehliyeti dahil) bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler karşısında, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapan bir isteklinin, iddia konuları yönünden başvuru tarihi itibariyle ehliyetli bulunması gerekli ve yeterlidir. Başvuru ehliyetine sahip olduğu anlaşılan ve bu nedenle iddialarının esas yönünden incelenmesine geçilen bir isteklinin, bu incelemede ihaleye katılımda yeterliğe ilişkin iddialarının bazılarıyla ilgili olarak ortaya çıkan duruma göre, yeterliğe ilişkin diğer iddiaları açısından ehliyetinin bulunmadığı sonucuna ulaşmak hukuken mümkün değildir. Böyle bir uygulama, Kanun ile güvence altına alınan itirazen şikayet hakkının kısıtlanması anlamına geldiğinden, açık bir kanun hükmünün varlığını gerektirir ki, böyle bir hüküm de yoktur.

Bu itibarla, itirazen şikayet başvurusu yapan ilgilinin yeterliğe ilişkin iki iddiasının da esastan incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir.

Kurul kararının, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmediğine ilişkin kısmına katılmakla beraber, ikinci iddia konusu yönünden ehliyetinin bulunmadığına ilişkin kısmına katılmıyorum.

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

KISMEN KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede;

Başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş bitirme belgeleri, iş hacmi ve diğer hususları incelendiğinde, belgelerinin yeterli ve uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde; başvuruların sırasıyla, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, başvuru sahibinin ehliyeti; başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği, başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı yönünden inceleneceği düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında; “…Sonuç itibariyle, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunması gerekmektedir. Somut durumda başvuru sahibinin teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış, yapılan incelemede de değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yerinde görülmüştür. Bu nedenle “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri, iş hacmi ve diğer hususları incelendiğinde belgelerinin yeterli ve uygun olmadığı” yönündeki iddia incelense dahi, ihalenin, başvuru sahibi isteklinin üzerinde kalma ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve 2 inci iddiaya ilişkin olarak başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. …” ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı ve (bu nedenle ihalenin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden) “teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ya da ihale üzerinde kalmayacak” olsa dahi, itirazen şikâyet başvurusunun, geçerli tekliflerin sıralanmasındaki yerinden ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış ya da ihale üzerinde kalmayacak olmasından bağımsız olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak işinb,“esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul kararının başvuru sahibinin 2. iddiasına yönelik kısmına katılmıyorum.

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13