Kgm Sitesi Özürlü Asansörleri, Yangın İhbar Sistemleri Ve Çeşitli Yapım Onarım İhalesi

Kgm Sitesi Özürlü Asansörleri, Yangın İhbar Sistemleri Ve Çeşitli Yapım Onarım İhalesi

Kgm Sitesi Özürlü Asansörleri, Yangın İhbar Sistemleri Ve Çeşitli Yapım Onarım İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2827

Şikayetçi:
Oba Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., TURANGÜNEŞ BULVARI GALİP ERDEM CD. NO : 45 ANKARA İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı), Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe 06100 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
22.06.2012 / 22696 Başvuruya Konu İhale:
2012/37434 İhale Kayıt Numaralı "Kgm Sitesi Özürlü Asansörleri, Yangın İhbar Sistemleri Ve Çeşitli Yapım Onarım" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 30.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “KGM Sitesi Özürlü Asansörleri, Yangın İhbar Sistemleri ve Çeşitli Yapım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 22.06.2012 tarih ve 22696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2404 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, anılan maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde de başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin sonunda yer alan “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 nolu ekte, tüzel kişiler tarafından bizzat yapılan başvurularda, dilekçelere, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsünün ekleneceği belirtilmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde; itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait temsil belgelerinin fotokopi olduğu, söz konusu eksikliğin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliğin, itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13