“Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt Ve Üst Yapı İnşaatı” İhalesi

“Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt Ve Üst Yapı İnşaatı” İhalesi

"Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt Ve Üst Yapı İnşaatı" İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 132
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.I-3236

Şikayetçi:
Çelikler Taahhüt İnşaat Ve Sanayi A.Ş. - Yse Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş., NENEHATUN CADDESİ NO:104 GAZİOSMANPAŞA / ANKARA İhaleyi yapan idare:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Emek Hakkı Turaylıç No:5 06338 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
19.07.2012 / 25539 Başvuruya Konu İhale:
2012/24156 İhale Kayıt Numaralı "Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt Ve Üst Yapı İnşaatı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğütarafından 21.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt ve Üst Yapı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 19.07.2012tarih ve 25539sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2759sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle: anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişinin uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin mevzuata aykırı şekilde değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasında ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İtirazen şikayet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan "Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz." hükmü gereğince, “Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibinin iki ortaktan oluşan bir Ortak Girişim olduğu, başvuru dilekçesinin her iki ortağın temsilcileri tarafından da imzalandığı, başvuru dilekçesi ekinde ortak girişim beyannamesine veya sözleşmesine yer verilmediği, dolayısıyla başvuru dilekçesi ekinde ortaklardan hangisinin pilot hangisinin özel ortak olduğunu tevsik eden herhangi bir belge ya da bilgi bulunmadığı görülmüştür.

Diğer taraftan başvuru dilekçesini ortaklar adına imzalayan temsilcilerden birinin avukat olduğu, bununla birlikte başvuru dilekçesi ekinde yer alan avukat vekaletnamesine “baro pulu” yapıştırılmadığı, söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tradresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

     

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13