Kayseri İli 12.38.09 Ve 12.38.10 Grup Nolu İki Grup Ag-Yg(Og) Elektrik Tesisleri İhalesi

Kayseri İli 12.38.09 Ve 12.38.10 Grup Nolu İki Grup Ag-Yg(Og) Elektrik Tesisleri İhalesi

Kayseri İli 12.38.09 Ve 12.38.10 Grup Nolu İki Grup Ag-Yg(Og) Elektrik Tesisleri İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 3
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2889

Şikayetçi:
Çetinkaya Elektrik İnş. Oto. Mad. Petr. Ür. Taah. Yat. San. Tic. A.Ş., HACISEKİ MAH. ALPAY SK. LİFOS TOWER İŞ MRK. B/BLOK K:14 NO:27 KAYSERİ İhaleyi yapan idare:
Kayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Seyitgazi Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. 32 38030 KAYSERİ Başvuru tarih ve sayısı:
29.06.2012 / 23388 Başvuruya Konu İhale:
2012/24954 İhale Kayıt Numaralı "Kayseri İli 12.38.09 Ve 12.38.10 Grup Nolu İki Grup Ag-Yg(Og) Elektrik Tesisleri" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
  Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.tarafından 23.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kayseri İli 12.38.09 ve 12.38.10 Grup Nolu İki Grup AG-YG (OG) Elektrik Tesisleri” ihalesine ilişkin olarak Çetinkaya Elektrik İnş. Oto. Mad. Petr. Ür. Taah. Yat. San. Tic. A.Ş.’nce, ihalenin idarece iptal edilmesi üzerine 29.06.2012 tarih ve 23388 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2012 tarihli dilekçe ile ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2012/2494 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
  Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:   İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;  

1 ) İhalenin 12.38.09 Gurup No'lu kısmına yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurulunun 11.06.2012 tarih ve 2012/UY.II-2409 sayılı kararı ile düzeltici işlem belirlenmesi kararı gereği, tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede tek geçerli teklifin kendi teklifleri olduğu, ihalenin şikâyete konu 12.38.09 Grup No'lu kısmının idarece ihaleye verilen beş tekliften dördünün değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tek teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği, anılan Kurul kararında geçerli teklifin ekonomik açıdan uygun olup olmadığına, yaklaşık maliyet hesabında hata olup olmadığı, ödenek durumunun uygun olup olmadığı yönüyle değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğine karar verildiği halde idarece bu yönde herhangi bir işlem yapılmadığı, ihalenin iptaline sadece tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasının gösterildiği, ihale ilanının 26.02.2012 tarihinde, ihalenin ise 23.03.2012 tarihinde yapıldığı, ilanın ve ihalenin yapıldığı tarihte idarenin ve diğer kamu idarelerinin birim fiyatlarının yayımlanmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin 2011 yılı birim fiyatlarına göre belirlendiği ihale tarihi itibarıyla güncel olmadığı, tekliflerinin ise piyasa fiyatları esas alınarak hazırlandığı ve güncel rayiçleri yansıttığı ve buna rağmen tekliflerinin yaklaşık maliyetin %2,5 gibi cüzi bir oranda yüksek olduğu, yaklaşık maliyetin de kesin olmayıp bundan %5 gibi kabul edilebilir orandaki teklifin ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak belirlenmesine engel bir hususun bulunmadığı, teklifleri düşük olan isteklilerin tekliflerinin geçerli olan tekliflerinin değerlendirilmesinde kıyas unsuru olamayacağı ve tekliflerinin reddedilmesine gerekçe gösterilemeyeceği, esasen tekliflerinin 2012 yılı birim fiyatlarına göre %20-25 oranında düşük olduğu,

2 ) İhale komisyonu kararında isteklilerin tekliflerinin geçerlilik süresinin dolması ile işin süresinin çalışılmayacak günlerin başlangıç tarihi olan 15 Aralık tarihini geçtiği hususuna da yer verildiği, bu iki hususun ihalenin iptal gerekçesi olarak bildirilmediği, mevzuat gereği tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılabileceği, ancak idarece bu konuda herhangi bir talepte bulunulmadığı,  

3 ) İhale dokümanında işin süresi 150 gün olarak belirlenmişse de doğru bir planlama ile işin 50-60 günde bitirilebileceği, kaldı ki işin süresinde bitmemesi halinde tarafların yükümlülüklerinin 4735 sayılı kanunda kurala bağlandığı, ancak bu hususlara iptal gerekçesinde yer verilmeyerek ihalenin sadece teklif bedellerinin yaklaşık maliyetten yüksek olmasının ihalenin iptaline gerekçe gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:  
  1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
  İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin belgeler incelendiğinde, ihalenin şikâyete konu “12.38.09 Grup No’lu AG-YG(OG) Elektrik Tesisleri” kaleminin yaklaşık maliyetinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi gereği TEDAŞ’ın 2011 yılı birim fiyatları dikkate alınarak 3.416.109,81 TL olarak tespit edildiği anlaşılmaktadır.  

İhale komisyonu 06.04.2012 tarihli kararı ile ihaleyi geçerli en düşük teklifi veren Tokat Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakmıştır. Işıl Elk. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Çetinkaya Elektrik İnş. Oto. Mad. Petr. Ür. Taah. Yat. San. Tic. A.Ş. ve Met Enerji Üretim İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifini ise geçerli teklif olarak belirlemiştir. Işıl Elk. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Kuruma yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurulun 11.06.2012 tarih ve 2012/UY.II-2409 sayılı karar ile ihale üzerinde bırakılan Tokat Elk.İnş.San. ve Tic. Ltd Şti. ile Met Enerji Üretim İnş.Turz. San. ve Tic. A.Ş. ve Işıl Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin başvuruya konu 12.38.09 Grup Nolu kısmına ilişkin olarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin şikâyete konu kalem için geçerli ve yaklaşık maliyet üzerindeki tek teklif olan Çetinkaya İnş. Oto. Mad. Pet. Ürn. Taah. Yat. San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3.1 inci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde idarece tekrar değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuca göre ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Kurulun 11.06.2012 tarih ve 2012/UY.II-2409 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmesi kapsamında, 25.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tokat Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Işıl Elk. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., ve Met Enerji Üretim İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Çetinkaya Elektrik İnş. Oto. Mad. Petr. Ür. Taah. Yat. San. Tic. A.Ş.’nin teklifi ise geçerli teklif olarak belirlemiştir. Ancak;

“a) Firmaların teklif geçerlilik süresinin dolması, b) Sözleşmenin tamamlanma süresinin, sözleşme tasarısı madde 9.4 ”Bu işyerinde havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günler” de belirtilen 15 aralık tarihini geçmesi sonucunda sözleşmenin uygulanması için yeterli sürenin kalmaması, c) Çetinkaya Elektrik İnş. Oto. Mad. Petr. Ür. Taah. Yat. San. Tic. A.Ş. firmasının teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasından dolayı Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3.1 inci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde komisyonumuzca teklifin yaklaşık maliyete göre mukayese edilmesi sonucunda teklif fiyatının uygun bulunmaması, nedenlerinden ihalenin iptal edilmesine…”karar verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri düzenleyen 16.3 üncü maddesinde;

“16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.”açıklaması yer almaktadır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali 25.06.2012 tarihli yazı ile ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmiştir. Yazıda “İhaleye teklif veren beş firmadan dördünün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kalan bir firmanın teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olmasından dolayı bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir.” ifadesine yer verilmiş, ihalenin iptaline ilişkin firmaların teklif geçerlilik süresinin dolması ve sözleşmenin tamamlanma süresi için yeterli sürenin kalmaması gerekçelerine ise yer verilmemiştir. Buradan ihale yetkilisinin ihalenin iptal edilmesine gerekçe olarak, sadece geçerli tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasını gösterdiği anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesi konusu düzenleyen 16.3 üncü maddesinde, kararın önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere, gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmak koşuluyla yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek tamamen idarenin takdirindedir. Bu tekliflerin uygun bulunması halinde ise bütün sorumluluk idareye aittir.

Başvuru sahibi her ne kadar şikâyetinde, idarenin Kurulun 11.06.2012 tarih ve 2012/UY.II-2409 sayılı kararı doğrultusunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3 üncü maddesinde yer alan açıklamalara göre gerekli tespit ve değerlendirmeleri yapmadan ihaleyi iptal ederek kararın eksik uygulandığını iddia etmekte ise de, ihale komisyonu kararında ve kararın bildirimine ilişkin yazıda iptal gerekçesini, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3 üncü maddesine dayandırmıştır. İdare anılan tebliğde yer alan açıklamada idareye verilen takdir yetkisini kullanarak başvuru sahibinin teklifini uygun bulunmayarak geçerli tek teklifi de reddederek ihaleyi iptal etmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci şikâyeti uygun bulunmamıştır.

  1. Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde; “…İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesinde aynı düzenlemelere yer verilmiştir.

Kararın önceki bölümünde de açıklandığı üzere, ihale yetkilisi ihalenin iptal edilmesine gerekçe olarak, sadece ihaleye teklif veren beş firmadan dördünün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, kalan bir firmanın teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması hususunu göstermiştir ve ihaleyi Kamu İhale Genel Tebliği’nin yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesi konusu düzenleyen 16.3 üncü maddesi gereği iptal etmiştir. Yukarıda anılan mevzuat hükmü gereği, idare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları sadece idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddiaları ile ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13