Kayaş – Irmak – Kırıkkale – Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı İhalesi

Kayaş – Irmak – Kırıkkale – Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı İhalesi

Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2892

Şikayetçi:
Savronik Sistem Taah. San.Ve Tic.A.Ş., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10. CAD. NO : 10 ESKİŞEHİR İhaleyi yapan idare:
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) Genel Müdürlük, Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü 06280 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
11.06.2012 / 21420 Başvuruya Konu İhale:
2012/37411 İhale Kayıt Numaralı "Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğütarafından 13.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Savronik Sistem Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 01.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.06.2012 tarih ve 21420 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2241 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1)  İdari şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde; “1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve/veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak idarece son 2 yıl içerisinde gerçekleştiren benzer yapım işlerine ilişkin 9 ihalede araçların isteklilerin kendi malı olmasının talep edilmediği, söz konusu hususun rekabeti engellediği,

İdari şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde istenilen platformlu katener aracının “demiryolunda min. 60km/h hızla ileri - geri gidebilen, iki yönden de çekişli” olma özelliklerinin yalnızca Unimog markasının 1 modelinde bulunduğunun anlaşıldığı, söz konusu hususun rekabeti engellediği,

Ayrıca, anılan yeterlik kriterinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan 41 inci madde hükmüne aykırı olarak istenilen makine için “kendi malı olma” şartını içerdiği, idarenin yayımladığı istatistikler esas alındığında, ihale tarihinden yaklaşık 15 yıl önce ihale konusu işlerin % 90’lık bölümünün tamamlandığı, son 15 yıllık süre içerisinde ise ihale konusu işlerin % 9’luk kısmının gerçekleştiği, bir diğer ifadeyle ihale konusu işe benzer işler için, idarece son 15 yılda ihale edilen işlerin toplamı, gerçekleştirilmiş işlerin % 9’luk kısmını kapsadığından ve bu kesimlerin yapılması ve/veya tamir/bakım işleri için çok az sayıda yerli firma Türkiye’de faaliyet gösterdiğinden söz konusu ihaleye sadece bu firmaların teklif verebileceği, diğer firmaların ise muhtelif yabancı firmalar ile iş ortaklığı oluşturmak zorunda kaldığı, ancak bu durumda da idari şartnamenin 35.4.1 inci maddesi uyarınca yerli istekli lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağından rekabetin oluşmasının mümkün olmadığı, rekabetin oluşması için idari şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde talep edilen araçların isteklinin kendi malı olması şartının kaldırılması veya idari şartnamenin 35.4.1 inci maddesinde yer alan % 15 oranında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasının kaldırılması gerektiği,

2) İhaleye ait keşif listelerinde 1, 2, 3, 4 ve 5 inci kısımların 126 ncı kalemlerinde “katener bakım otosu” kaleminin yer aldığı, bu durumda söz konusu yapım işinde 5 adet mal alımının yapılacağı, ancak 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “ … Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü uyarınca başvuruya konu yapım işiyle doğal bir bağlantısı olamayan “katener bakım otosu” mal alımına bu ihale kapsamında yer verilmesinin mümkün olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 
İdari şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde; “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Yüklenici çalışmalarda kullanmak için asgari aşağıdakileri de içeren yeterli teknik donanım, makine ve ekipmanı bulunduracaktır. Kısım I için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı ( Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.   Kısım II için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır. Kısım III için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır. Kısım IV için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır. Kısım V için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır. Kısım VI için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır. Kısım VII için: 1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesi,

Anılan şartnamenin 35.4.1 inci maddesinde; “Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 15 (rakam ve yazıyla) Onbeş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında idari şartnamenin 7.5.4 ve 35.4.1 inci maddelerinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği iddia edilmektedir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde; “Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,” hükmü bulunmaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde şik?yet süresinin ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini izleyen günden itibaren başladığı, 6 ncı maddesinde bu sürenin ihale sürecindeki şik?yete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesinde; “Makine,teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Yüklenici çalışmalarda kullanmak için asgari aşağıdakileri de içeren yeterli teknik donanım, makine ve ekipmanı bulunduracaktır.

Kısım I için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı ( Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım II için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım III için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım IV için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım V için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım VI için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım VII için:

1 Adet Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 60km/h hızla ileri- geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 Adet Karada da gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve /veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgeler ve teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklif kapsamında sunulacaktır.”düzenlemesinin,

Ayrıca, ihale ilanının 6 ncı maddesinde; “İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmış olup,  başvuruya konu ihalenin ilanının Kamu İhale Bülteninde 09.04.2012 tarihinde yayımlandığı, idareye şikâyet başvurusunun 01.06.2012 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

İlana yansıyan düzenlemelere ilişkin şikâyet başvurularının ilanının yayımlandığı günü takip eden 10 gün içerisinde yapılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra idareye şikâyet başvurusunun yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasına ilişkin olarak başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının; “Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı” olduğu, söz konusu şartnamenin 19 uncu maddesinde ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı ve anılan şartnamenin 20 nci maddesinde isteklilerin projenin tamamına teklif verebilecekleri gibi Kısım I, Kısım II, Kısım III, Kısım IV, Kısım V, Kısım VI, Kısım VII veya Kısım VIII de yer alan işler için teklif verebilecekleri, düzenlemesine yer verilmiştir.

İdari şartnamenin diğer hususlar başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.7. Kısım I, Kısım II, Kısım III, Kısım IV ve Kısım V için istekliler tekliflerinde yer alan katener bakım otosunun, otoya ait donanımların katalog ve fotoğrafları ile teknik gereksinimlerine ait dokümanları Türkçe veya İngilizce olarak teklifle birlikte sunulması zorunludur. Bu dokümanların teklifle birlikte verilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. Anılan düzenleme ihale ilanının 13 üncü maddesinde de yer almaktadır.

Ayrıca, ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde, Kısım I, Kısım II, Kısım III, Kısım IV ve Kısım V’e ilişkin hazırlanan kalemlerde 126 ncı kalemin katener bakım otosu olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen alımların, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri ihaleleri mevzuatından hangisine göre gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek için, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapım tanımları dikkate alınarak, alımın hangisinin kapsamına girdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alımı veya sadece hizmet alımı veya sadece yapım işinden ibaret olmadığı, ihale konusu işin çeşitli kısımları için tek başına ihale yapılması halinde bu kısımların ayrı ayrı mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri kapsamında olduğu durumların ortaya çıkması da söz konusudur.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü ile, ihale konusu işin kapsamının sadece mal alımı, sadece hizmet alımı veya sadece yapım işlerinden ibaret olmadığı istisnai haller öngörülmüş ve ihalenin konusu kapsamında yer alan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin  “aralarında doğal bir bağlantı olması” şartıyla bir arada ihale edilebilmesine imkan tanınmıştır.

İdare tarafından verilen şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında kısaca belirtilmekle birlikte, 29.06.2012 tarih ve 2241-1821 sayılı yazımız ile “İhale kapsamında alınan “katener bakım otosu” ile elektrifikasyon tesisi yapımı arasındaki doğal bağlantıyı açıklayıcı bilgi ve belgeler” idareden talep edilmiştir.

İdarenin 03.07.2012 tarihli yazısı ile; “İhale içinde yer alan TCDD KCEP TK 501 Katener Bakım Otosu teknik şartnamesinin amaç kısmında; “Bu şartname demiryolu elektrifikasyon sabit tesislerinin teknoloji kurallarına uygun olarak kurulması ve işletilmesinde (ölçme, bakım, onarım ve ayar) kullanılacak inşa otosunun teknik özellikleri ile satın alınmasında aranacak koşulların belirlenmesi için hazırlanmıştır.” ibaresi yer alır. Buradan da görüleceği üzere katener bakım otoları demiryolu elektrifikasyon tesislerinin kurulumu ve işletilmesi için elzem olan ekipmanlardır. Özellikle demiryoluna paralel özel bir servis yolu olmayan konvansiyonel hatlarda ulaşım genelde demiryolu ile sağlanabilmekte ve inşa çalışmaları da ağırlıklı olarak demiryolundan yapılmaktadır. Dolayısıyla demiryolunda belirli hızlarda ( işletmeye açık hatların minimum sürede ana hattı boşaltıp barınma yollarına girebilecek hızda) gitmekte olan katener bakım otosu kullanılmadan elektrifikasyon tesislerinin yapılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Kataner bakım otoları kendinden tahrikli olan ve demiryolu hattı üzerinde bağımsız olarak her iki yönde de hareket edebilen parçalardır. Katener bakım otoları üzerinde seyir teli seviyesine kadar yükselebilen hareketli bir platforma sahiptirler. İnşa edilmekte olan tesisin teknik kalitesini kontrol edebilecek şekilde bir pantografa da sahiptirler. Montajı yapılacak  donanımların yerleştirilebilmesi için de üzerlerinde vinç donanımı vardır. Ayrıca inşa sırasında ve sonrasında tüm kontrolleri sağlayabilmek için kamera sistemleri mevcuttur. Tüm bu donanımlar elektrifikasyon tesislerinin yapılması sırasında, kontrolleri sırasında ve bakımının yapılmasında kullanılmaktadır.” şeklinde cevap verilmiştir.

İdare tarafından yapılan açıklama, yaklaşık maliyet ve katener bakım otosu teknik şartnamesinin incelenmesi sonucunda, ihale konusu işin yapımı sırasında ve sonrasında bakımının gerçekleştirilmesinde gerekli olan katener bakım otosunun yapım işine dâhil şekilde ihtiyaç olarak belirlenmesinde ve aralarında doğal bağlantı olduğu anlaşılan demiryolu elektrifikasyon tesisleri yapım işi ile katener bakım otosunun ediniminin aynı ihale kapsamında gerçekleştirilmesinde, Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi uyarınca, mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan ihalenin konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yönteminin belirlenmesinde genel olarak yaklaşım ihale konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde bedel yönünden büyük paya sahip olup işin esasını teşkil eden kısmı hangi yönteme göre ihale edilecekse aralarında doğal bağlantı olan işin diğer kısımlarının bir arada bu yöntemle ihale edilmesidir. Yaklaşık maliyetin incelenmesinden, I. Kısım için toplam maliyetin 44.063.670,00 TL belirlendiği, katener bakım otosunun bu maliyetin 1.600.000,00 TL’sini oluşturduğu, II. Kısım için yaklaşık maliyetin 43.007.527,00 TL belirlendiği, katener bakım otosunun bu maliyetin 1.600.000,00 TL’sini oluşturduğu, IIII. Kısım için toplam maliyetin 36.122.297,00 TL belirlendiği, katener bakım otosunun bu maliyetin 1.600.000,00 TL’sini oluşturduğu, IV. Kısım için toplam maliyetin 36.194.475,50 TL belirlendiği, katener bakım otosunun bu maliyetin 1.600.000,00 TL’sini oluşturduğu, V. Kısım için toplam maliyetin 25.328.908,00 TL belirlendiği, katener bakım otosunun bu maliyetin 1.600.000,00 TL’sini oluşturduğu, toplam yaklaşık maliyetin 380.555.243,50 TL olduğu ve katener bakım otosunun toplam maliyetinin 8.000.000,00 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, idare tarafından işin tamamının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 
Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13