Kardiyoloji Sarf Mazlemeleri İhalesi

Kardiyoloji Sarf Mazlemeleri İhalesi

Kardiyoloji Sarf Mazlemeleri İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2821

Şikayetçi:
Mds Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş., TOPHANELİOĞLU CAD. NO : 70/1A K: 1 D : 3 ALTUNİZADE İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Adana Numune Hastanesi, Serinevler Mh.Ege Bagatur Bulvarı Üzeri ADANA Başvuru tarih ve sayısı:
27.06.2012 / 23095 Başvuruya Konu İhale:
2012/11855 İhale Kayıt Numaralı "Kardiyoloji Sarf Mazlemeleri" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 20.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kardiyoloji Sarf Malzemeleri” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.06.2012 tarih ve 23095 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2464 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 40 ıncı kaleminde Truva Medikal Ürünler Paz. San. Tic. Ltd. Şti firmasının teklif ettiği SYM marka PBMV Balon Kateteri adlı ürünün en avantajlı teklif olarak görüldüğü, SYM marka PBMV Balon Kateterinin 40. Kaleme ait teknik şartnamenin 6 ncı ve 10 uncu maddelerine uygun olmadığı, ilgili üründe güvenlik amaçlı yapılmış iki kontras madde çıkış deliği bulunmadığı, SYM kataloğundan yararlanarak ve Adana Numune Hastanesi tarafından gönderilen yazısı göz önüne alınarak adı geçen ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı için ihale dışı bırakılması gerektiğinin idareye bildirildiği, daha önce de idarenin aynı kalem için aynı şartname ile ihaleye çıktığı, adı geçen ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı yine Doç. Dr. Murat Çaylı tarafından tespit edildiği iddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Kurumca idareye 27.06.2012 ve 28.06.2012 tarihlerinde “başvuru sahibi tarafından sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen kararın tarihine” ilişkin olarak belge ve bilgilerin istendiği, idarenin 29.06.2012 ve 03.07.2012 tarihli yazıları ve yazı eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden MDS Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş.’nin şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın tarihi 14.06.2012 olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 01.06.2012 tarihli dilekçeyle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği (14.06.2012 tarihinde karar verdiği), şikâyetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 27.06.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.
Başvuru sahibinin 2012/11855 IKN'li “Kardiyoloji Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesinin 40 ıncı kısımda yer alan “Inoue balon katateri 26-30 size arasına” ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu söz konusu kısma ilişkin başvuru bedelinin 1.305,00 TL olmasına karşın, söz konusu bedelin 3.918,00 TL olarak yatırıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından 2.613,00 TL fazla ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
  1. Başvurunun reddine,
  1. Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13