Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3157

Şikayetçi:
Oyrak İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti., AKTEKKE MAHALLESİ YALÇIN CADDESİ NO:16 KASTAMONU İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü (6. Bölge Müdürlüğü), Aydınlıkevler Mah. Fırat Cad. No:2 38060 KAYSERİ Başvuru tarih ve sayısı:
18.07.2012 / 25367 Başvuruya Konu İhale:
2012/49898 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğütarafından 23.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Oyrak İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.nin 03.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.07.2012 tarih ve 25367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2736 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Doğansu Harf. Dan. Müh. Nak. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Emin Hububat Pet. Ür. Nak. Harf. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. ve Mustafa Eskici tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79 uncu maddesinde“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

            79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması,

İdari Şartnamede “2.1. İhale konusu hizmetin

a) Adı: “Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü dâhili yollarında asfalt şantiyelerinde 4 adet arazöz ve 1 adet titreşimli silindir çalıştırılması” düzenlemesi,

            Aynı Şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde “7.5.2. Bu hizmet işinin yapılabilmesi için;

a-) 4 Adet Arazöz (Kamyon) : 2002 Model ve üzeri (İlgili K Yetki Belgeli) , üzerinde en az 12,5 Tonluk - en fazla 15 Tonluk su tankı ve 4'' (inç) lik motopomp araca monteli, b-) 1 Adet Silindir : en az 2008 Model ,110 HP ve üzeri olacak, En az 11-13 ton-13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir, kendi yürür olacaktır. gereklidir.”düzenlemesi,

Yine aynı Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1.Ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Araçların bütün giderleri yükleniciye aittir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

            Aynı Şartnamenin ek kısmında “…

Açıklama Birimi Miktarı
1 KGM/15.047 Arazöz ile Sulama Ton 78000,000
2 07.005/K Suyun Lort. : 7000 mt.ye taşınması F= ...................... TL./ton ( 1 Ton. Teklif Fiyatı)  Ton 78000,000
3 KGM/15.052/5A Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması (11-13 ton-13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir) Saat 2100,000

…”düzenlemesi,

            Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde “Bu işten dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, sigorta primi, harç ve giderler, araçlara ait trafik sigortası, araç muayenesi, egzoz muayenesi, her türlü bakım onarım giderleri ile şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi, tonaj ölçümü için kantariye, yakıt, lastik v.s. tüm giderler yüklenici’ ye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Başvuruya konu ihaleye 8 isteklinin katıldığı, anılan isteklilerden yalnızca Zirve İnş. Taah. Taş. Nak.’ın teklifinin iş hacmine ilişkin yeterlik kriterinin sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, idareye 4 isteklinin açıklama sunduğu, idarece 3 isteklinin açıklamasının uygun bulunduğu, ihalenin Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.-Doğansu Har. Dan. Müh. İnş. Mad. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı ve ihalenin bu şekilde neticelendirildiği tespit edilmiştir.

            İhalede sunmuş olduğu bedel aşırı düşük teklif olarak belirlenerek 12.06.2012 tarihli yazılar ile teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden, ihale konusu işi oluşturan KGM/15.047, 07.005/K ve KGM/15.052/5A poz numaralı iş kalemleri için öngörmüş oldukları birim fiyatları açıklamalarının istendiği görülmüştür.

İhale üzerinde kalan istekli olan Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Doğansu Harf. Dan. Müh. Nak. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 18.06.2012 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu, söz konusu açıklama incelendiğinde; isteklinin toplam teklif bedelinin 522.315,00 TL olduğu, yüklenici kârı ve sözleşme gideri olarak 64.566,00 TL öngörüldüğü,

İsteklinin akaryakıt gideri için KDV hariç 3,22 TL öngördüğü, bu bedelin EPDK tarafından 17.05.2012 tarihinde yayımlanan Kayseri ili için geçerli fiyat listesi ile açıklandığı, yine akaryakıt giderine ilişkin olarak bir akaryakıt firması ile yapılmış olan sözleşmenin sunulduğu,

Açıklama yazısında, isteklinin ihale konusu işte kullanılacak araçlara sahip olduğunu, bu araçların amortisman sürelerini tamamladığını, bu nedenle de anılan araçlara ilişkin olarak açıklama sunulmadığını belirterek, araçlara ait ruhsat örnekleri ve SMMM onaylı araç listesinin sunduğu tespit edilmiştir. Anılan istekli tarafından 38 RL 012, 38 SL 245, 38 PE 651, 38 PE 715, 38 SN 549 ve 38 AV 469 plakalı araçlara ait ruhsat örneklerinin sunulduğu, ruhsat örneklerine göre araçların sahibinin Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. olduğu, yine ruhsat örneklerine göre 38 SL 245 plakalı aracın kamyonet olduğu, diğer araçların ise damperli kamyon olduğu, SMMM onaylı araç listesinde ise belirtilen araçlardan yalnızca 38 RL 012 (254.07.14 hesap kodu), 38 SL 245 (254.06.10 hesap kodu) ve 38 SN 549 (254.07.16 hesap kodu) plakalı araçlara yer verildiği, bu durumda diğer araçların halen isteklinin mülkiyetinde olup olmadığının anlaşılamadığı, ihale konusu işte 4 arazözün kullanılacağı düşünüldüğünde istenilen diğer arazözlere ilişkin açıklama yapılamadığı ayrıca araç listesinde Hamm 2411 SD Yol Silindirine (253.10.35 hesap kodu) yer verildiği ancak belirtilen yol silindirinin amortisman süresini tamamladığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulmadığı,

            Teklife konu iş kalemlerinden KGM/15.047 Arazöz ile sulama işi ve KGM/15.052/5A Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması işleri için analizler yapıldığı ve bu analizlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatların ve rayiçlerin poz numaralarına yer verildiği ancak ihale ilan tarihinin 20.04.2012, ihale tarihinin 23.05.2012 olmasına ve aşırı düşük teklifin 18.06.2012 tarihinde açıklanmasına bu durumda da 2012 yılı birim fiyat ve rayiçlerinin kullanılması gerekmesine rağmen açıklama içeriğinde 2011 yılı birim fiyatlarına yer verildiği ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış 03.538 poz numaralı arazözün 1 saatlik ücretine ilişkin alt analizinde 1.44 saat şoför girdisi öngörülmesine rağmen, anılan istekli tarafından sunulan alt analizde yalnızca 0,006 saat şoför girdisi öngörüldüğü, şoför girdisindeki söz konusu düşüklüğe ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı, aynı durumun 03.542/5 poz numaralı Titreşimli Silindirle Sıkıştırma iş kalemindeki operatör makinist girdisi için de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla ihale üzerinde kalan istekli olan Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Doğansu Harf. Dan. Müh. Nak. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Emin Hububat Pet. Ür. Nak. Harf. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde: istekli tarafından iş kalemleri için yapılmış olan hesaplamalar, akaryakıt alım satım sözleşmesi, akaryakıt alış faturaları, belirtilen akaryakıt firmasının internet sayfasının çıktısı, ilgili birim fiyat çıktıları, 03.542/5 poz numaralı iş kaleminin analizi ve işçilik hesaplama modülü çıktılarının sunulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teklif açıklamasında yapılan hesaplamalarda yer alan yakıt sarfiyatı tutarının herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan bir kabul ile belirlendiği, suyun nakline ilişkin iş kalemine yönelik hesaplamada arazözün kapasitesinin 15 ton olarak belirtildiği ancak söz konusu arazözlere ve bu arazözlerin kapasitelerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği görülmüştür.  Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Emin Hububat Pet. Ür. Nak. Harf. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            İhalede sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan İMS San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklama incelendiğinde: tek sayfadan oluşan bir analiz ile motorine ilişkin proforma fatura sunulduğu, sunulan analizde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış birim fiyatların altında yer alan, 08.533, 03.038 ve 03.042/5 poz numaralı rayiçlere için belirlenmiş birim fiyatlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı, 15.052/5A iş kaleminin analizinde üstübü karşılığı, proforma fatura ile 3,32 TL’ye temin edileceği belirtilen mazot giderinin tutarının 0,50 TL olarak belirtildiği, 15.047 poz numaralı iş kalemine ilişkin analizde 03.538 poz numaralı arazözün bir saatlik ücretine ilişkin tutarın alt analizde toplam 29,60 TL olarak hesaplandığı ancak analizin içerisinde bu tutarın 12,50 TL olarak dikkate alındığı ayrıca isteklinin bünyesinde olduğunu belirttiği araçlara ilişkin olarak ispatlayıcı bir bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan İMS San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhalede yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklaması idarece kabul edilen bir diğer istekli olan Mustafa Eskici tarafından sunulan açıklamada: fiyat analizi, geçerlilik tarihi 14.06.2012 olan EPDK bayi satış fiyatı bülteni, akaryakıt giderinin tevsiki amacıyla sunulmuş sözleşme tasarısı, trafik sigortası poliçe bedeli ve kasko bedellerine ilişkin proforma fatura ve lastik bedeline ilişkin bir başka proforma fatura, işçilik hesaplama modülü çıktısı ve anılan istekliye ait SMMM onaylı genel mizan örneğinin sunulduğu görülmüştür.

Fiyat analizinde, araçların akaryakıt tüketimi, bakım ve lastik giderlerine ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan varsayımsal bazı öngörülere yer verildiği, akaryakıt giderinin tevsiki amacıyla EPDK tarafından 14.06.2012 tarihinde yayımlanan fiyat listesinin sunulduğu ancak ilgili mevzuat hükmü gereğince, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında (20.04.2012-23.05.2012) geçerli olan fiyatların kullanılması gerekmesine rağmen ilgili belgede dikkate alınan fiyatların, belirtilen tarihlerin dışında yer alan 14.06.2012 tarihine ait olduğu,

            Açıklama içeriğindeki proforma faturaların üzerinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince yer alması gereken beyan ifadelerinden hiçbirine yer verilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklaması idarece kabul edilen bir diğer istekli olan Mustafa Eskici tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde: ihalede sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamaları idarece kabul edilmiş bulunan, ihale üzerinde bırakılan Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Doğansu Harf. Dan. Müh. Nak. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Emin Hububat Pet. Ür. Nak. Harf. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. ve Mustafa Eskici tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

            Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Doğansu Harf. Dan. Müh. Nak. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Emin Hububat Pet. Ür. Nak. Harf. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. ve Mustafa Eskici’ye ait teklifler değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

                                                                     Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13