Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması İhalesi

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması İhalesi

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması İhalesi

Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 20
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3152

Şikayetçi:
Oyrak İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., AKTEKKE MAHALLESİ YALÇIN CADDESİ NO:16 KASTAMONU İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü (6. Bölge Müdürlüğü), Aydınlıkevler Mah. Fırat Cad. No:2 38060 KAYSERİ Başvuru tarih ve sayısı:
18.07.2012 / 25368 Başvuruya Konu İhale:
2012/49847 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz Ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
 

Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğütarafından 23.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Asfalt Şantiyelerinde 4 Adet Arazöz ve 1 Adet Titreşimli Silindir Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Oyrak İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.07.2012 tarih ve 25368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2737 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mustafa Eskici'nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü dahili yollarında asfalt şantiyelerinde 4 adet arazöz ve 1 adet titreşimli silindir çalıştırılması”şeklinde belirtildiği,

Anılan Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:25.3.1. Araçların bütün giderleri.” düzenlemesinin yer aldığı,

            Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) gündür.” düzenlemesine yer verildiği,

            Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde “Bu işten dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, sigorta primi, harç ve giderler, araçlara ait trafik sigortası, araç muayenesi, egzoz muayenesi, her türlü bakım onarım giderleri ile şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi, tonaj ölçümü için kantariye, yakıt, lastik v.s. tüm giderler yüklenici’ ye aittir.” düzenlemesinin,

            Aynı Şartnamenin 12 nci maddesinde “Yüklenici ilgili K yetki belgesi almak zorundadır. Arazözler (Kamyon) 2002 Model ve üzeri olacaktır. Ayrıca arazözün tankında seviye göstergesi olacaktır. Silindir en az 2008 Model, 110 HP ve üzeri olacak, En az 11-13 ton-13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir, kendi yürür olacaktır. Sürücü ve mazot masrafları yüklenici tarafından karşılanacak, idare tarafından ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.” düzenlemesinin,

            Söz konusu Şartnamenin 23 üncü maddesinde ise “Arazözlerin çalıştırılması işinde su tankı (en az 12,5 tonluk en fazla 15 tonluk) ve motopomp ( 4”) inç araca monteli olarak yüklenici tarafından temin edilecektir. Su tankı içindeki bölmeler alt kısımlardan açılarak su sirkülasyonu sağlanacaktır. Ödemeler araçların tonajları üzerinden yapılacaktır. 15 Ton üzeri tonajlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Su temini KGM/15.047 Arazöz ile Sulama pozunun içinde olduğu için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda: başvuru konusu ihaleye 8 teklif verildiği, Zirve İnş. Taah. Taş. Nakliyat’ın teklifinin “gelir tablosunun uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece kârsız yaklaşık maliyet tutarı olarak belirlenen 755.798,00 TL’nin altında teklif veren 5 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

            İdarenin 12.06.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “…Teklifinizin değerlendirilebilmesi için teklifinizi oluşturan bileşenlerinizin, işçilik, malzeme ve amortisman maliyet hesaplarının (yakıt sarfiyatı, tamir, bakım, onarım, işçilik, sigorta, vergi, yüklenici kârı ve her türlü gider ile sözleşme giderleri, damga vergisi, KİK katkı payı vs.) belgeleriyle birlikte, ayrıntılı olarak 18.06.2012 günü mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze bildirmeniz gerekmektedir.” ifadesine yer verildiği,

            Yerginler Harf. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Doğansu Har. Dan. Müh. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Emin Hubuat Pet. Ürn. İnş. Taah. Harf. Oto. Tic. San. Ltd. Şti.nin idarece verilen süre içerisinde açıklama sunmadığı, İMS İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının “titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması analizinde mazot rayiç fiyatı 3,32 TL alınması gerekirken 0,5 TL olarak alındığı, araçların kendisine ait olduğunu belirttiği ancak buna ilişkin bilgi ve belge sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Mustafa Eskici’nin açıklamasının yeterli görülerek ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı, İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79 uncu maddesinde“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

            79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.”açıklamaları bulunmaktadır.

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            a) Mustafa Eskici’nin açıklaması incelendiğinde araçların amortisman, trafik sigortası, kasko, bandrol, akaryakıt, bakım-onarım, lastik gideri ve işçilik gideri için fiyat öngördüğü belirlenmiştir.

            Anılan isteklinin akaryakıt giderini EPDK tarafından 14.06.2012 tarihinde yayımlanan fiyatları kullanarak açıkladığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.8 inci maddesi gereğince, ilan ile ihale tarihi arasında (20.04.2012-23.05.2012) geçerli olan fiyatların kullanılması gerektiği anlaşıldığından, açıklama bu yönüyle mevzuata uygun bulunmamıştır.

            Diğer yandan söz konusu isteklinin açıklamasında “araç akaryakıt giderleri toplamı 100 km’de 33 litre akaryakıt tüketimi öngörülmüştür.”, “1333 saatte 80.000 ton suyu basan motorlar saatte 4 litre yakıt tüketmektedir.”“2200 saat çalışacak olan araç saatte 22,73 litre yakıt tüketmektedir.” değerlendirmesinde bulunulmuş, buna karşın teklif açıklaması kapsamında araçların saatlik akaryakıt sarfiyatı miktarını tevsik eder nitelikte somut bir bilgi ve belge sunulmadığı görülmüştür. Bu nedenle, bahse konu isteklinin Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde öngörülen akaryakıt giderini mevzuata uygun açıklamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Bununla birlikte bahse konu isteklinin açıklamasında “araçların 50 km’de bir lastiklerinin yenileceği”nin belirtildiği görülmüş, ancak Esma Taah. İnş. Hafr. Oto. Pet. ve Gıda Ürn. Tic. San. Ltd. Şti.nden alınmış proforma faturada lastiklerin kaç km’de bir yenileneceğine dair bir ibarenin yer almadığı belirlenmiştir. Bu çerçevede lastik değişim giderine ilişkin açıklama yeterli görülmemiştir.

            Ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında “araçlara 10.000 km’de bir bakım yapılacağı” belirtilmiş, buna karşın bakım onarım giderini tevsik eder nitelikte herhangi bir belge ve bilgi sunulmadığı tespit edilmiştir.

            Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

            b) İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklaması incelendiğinde, arazözün 1 günlük ücreti için öngörülen bedelin Bülent Dikici İnş. Nakl. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.den alınmış alış faturası ile tevsik edildiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16 ncı maddesinde yer alan “İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması çerçevesinde, yalnızca fatura ile açıklama yapılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

            Ayrıca Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde “araçların bakım-onarım, lastik gideri”nin yükleniciye ait olduğunun belirtilmesine ve silindire ilişkin sunulan kira sözleşmesinde “kiralanan silindirin aylık bakım giderleri taşerona aittir.” ifadesine yer verilmesine karşın, açıklama kapsamında bu giderleri tevsik eder nitelikte herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı tespit edilmiştir.

            Bu itibarla İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mustafa Eskici ve İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle: 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

     

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13