Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama Ve Sulama İşleri İhalesi

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama Ve Sulama İşleri İhalesi

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama Ve Sulama İşleri İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2725

Şikayetçi:
Has Çiçekçilik Çevre Ve Bahçe Düzenleme Fidancılık Tarım Ürünleri Sulama Sistemleri İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd.Şti. , ATATÜRK BULV. TOROSLAR MAH. NO : 13 YENİTAŞKENT MERSİN
İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü, Karayollari 5.Bölge Müdürlügü G.M.K Bulvarı 33220 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
08.06.2012 / 21108
Başvuruya Konu İhale:
2012/36047 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama Ve Sulama İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
27.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2210].(0226)./2012-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama ve Sulama İşleri” ihalesine ilişkin olarak Has Çiçekçilik Çevre ve Bahçe Düzenleme Fidancılık Tarım Ürünleri Sulama Sistemleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.06.2012 tarih ve 21108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) Tekliflerinin sundukları iş deneyim belgesinin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı iş deneyim belgesinin aynı idarenin daha önceki ihalesinde geçerli kabul edildiği, idarece belgedeki eksikliklerin tamamlatılması gerektiği, nitekim daha önce idarece belgenin ilgili kurumdan teyidinin yapıldığı,
2) İdarenin yaklaşık maliyeti çok yüksek belirlediği, son beş yılda aynı iş için hazırlanan yaklaşık maliyetlerin incelenmesi neticesinde bu durumun anlaşılabileceği,
3) İhale komisyonunca teklif zarfları açılıp belgeler incelenirken Altyapı Tem. Tekn. San. ve Tic. Ltd Şti.’nin eksik evrakı olduğu, alındı makbuzunun görülmediği ifade edilerek ellerinde mevcutsa verilmesinin istendiği, bu davranışın ihale komisyonuna güvenilirliği sarstığı, ayrıca ihalenin en düşük 4 teklif arasında en düşük 3 üncü teklifi veren Altyapı Tem. Tekn. San. ve Tic. Ltd Şti. üzerinde bırakılması ve diğer 3 teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının düşündürücü olduğu,
İddia edilmektedir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri ile Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama ve Sulama İşleri” hizmet alımı ihalesine ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 inci maddesinde;
“2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri ile Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama ve Sulama İşleri
b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.” düzenlemesi,
Anılan şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;
“7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Fidan dikimi veya Peyzaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.
Başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından düzenlenen 27.05.2009 tarih ve 13 sayılı yüklenici-iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede sadece aşağıdaki bilgilerin yer aldığı görülmüştür:
“1-İşin sahibi: T.C. Sağlık BakanlığıŞırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği
2- İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: 38 kalem peyzaj düzenleme işi – 2008/153598
3-İşin yapıldığı yer: Şırnak Devlet Hastanesi Mal Muayene Komisyonu
5-Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı: Has Çiçekçilik
8-Toplam sözleşme bedeli: 153.750,00
12- Belge Tutarı: 153.750,00”
09.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin sunduğu iş deneyim belgesinin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; ihalelerin ve Kamu İhale Kurumu kararlarının birbirinden bağımsız olduğu ve herhangi bir komisyon kararının diğerini bağlamayacağı, yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları gereğince ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikimi işlerinin hizmet tanımı kapsamında yer aldığı ve hizmet alımı şeklinde ihale edilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin yapım işine ait olduğu, taşıması zorunlu bilgileri içermediği, ekinde de ispatlayıcı bilgi sunulmadığı hususlarının ifade edildiği anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;
“… Hizmet: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,
ifade eder.”hükmü,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde;
“a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,
ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,
ifade eder.”hükmü,
Anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde;
“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
c) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,
istenilmesi zorunludur.”hükümleri,
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin niteliği” başlıklı 64 üncü maddesinde; “64.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hizmet alımı ve yapım işleri tanımlanırken işler sayma yöntemiyle belirlenmiş ve sayılan yapım işlerine nitelik itibarıyla benzer olan işler de yapım işi kapsamında kabul edilmiştir. Bu çerçevede, yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için, bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanması, yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olması, vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması ve istisnalar dışında fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi koşulunun aranması gerekmektedir. Bu nedenle, gerek hizmet alımı gerekse yapım işleri arasında ismen sayılmayan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin, bir işin yapım işi sayılabilmesi için gereken ve yukarıda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle “hizmet” tanımı kapsamında hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetlerinin ise danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.
Kamu Satın Alma Platformu üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu 2008/153598 İKN’li “38 kalem peyzaj düzenleme işi”nin Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapım işi olarak ihale edildiği tespit edilmiştir.
Başvuruya konu “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyollarında Yarma Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Dikimi, Çapalama, Budama ve Sulama İşleri”nin hizmet alımı olarak ihale edildiği anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanında belirlenen benzer iş tanımı içerisinde peyzaj işlerinin de bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu peyzaj düzenleme işinin yapım işi olarak ihale edilmiş olmasının, söz konusu işin benzer iş tanımına uygun olmadığının kabul edilmesinde tek ölçüt olamayacağı sonucuna varılmıştır. Söz konusu belgeye konu iş kapsamında peyzaj işleri dışında yapım işlerine özgü işlerin de bulunduğu konusunda bir tereddüt hâsıl olması durumunda, idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50 nci maddesinde yer alan; “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.
(2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.”hükmü doğrultusunda, belgeyi düzenleyen idareden hak edişler istenilerek, belgeye konu işin benzer işe uygun olan kısımları ayrıştırılmak suretiyle belgenin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Ayrıca başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinde, sözleşme tarihi, ilk sözleşme bedeli, kabul tarihi bilgilerinin bulunmadığı görülmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6 ncı maddesinde;
“16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.
Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinden belgeye konu işin sözleşmeye dayalı olup olmadığı, kabulünün yapılıp yapılmadığı hususları anlaşılamamakla ve belge tutarının bu haliyle güncellenmesi imkanı bulunmamakla birlikte, belgedeki söz konusu eksikliklerin belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, belgedeki tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idarece belgeyi düzenleyen idare ile yazışma yapılarak belgeye dair tereddütler giderildikten ve belgedeki eksiklikler tamamlandıktan sonra, başvuru sahibinin teklifi değerlendirilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kanunun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez .” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.
Başvuru sahibinin 2 nci iddiasının idareye şikâyet başvurusunda ve idare kararında yer almadığı tespit edildiğinden, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, anılan iddiaya ilişkin olarak başvurunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Dokümanın satın alınması ve EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi” başlıklı 15.2 nci maddesinde; “15.2.4. (Ek: 20/4/2011-27911 R.G./ 7. md.) Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı maddeleri uyarınca ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. Bu çerçevede ön yeterlik dokümanını ve teknik şartnamenin EKAP ’a yüklenmesi halinde ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren gerçek veya tüzel kişiler dokümanı satın almış kabul edileceğinden, bu kişiler herhangi bir doküman bedeli ödemeyecekleri gibi dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasını idareden satın almalarına da gerek bulunmamaktadır.”  açıklamaları yer almaktadır.
Yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden ihale dokümanının indirildiği, teklif dosyası kapsamında ihale dokümanının satın alındığına dair bir belge sunulmadığı, ihale komisyonunca düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında da doküman alındı belgesi için açılan sütunda “var” ya da “yok” şeklinde bir işaretlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları uyarınca ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınabileceği gibi EKAP üzerinden e-imza kullanılarak da indirilebileceği, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren gerçek veya tüzel kişilerin dokümanı satın almış kabul edileceği, bu kişilerin herhangi bir doküman bedeli ödemeyecekleri ve dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasını idareden satın almalarına da gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında doküman alındı belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca başvuru sahibinin ihalenin en düşük 4 teklif arasında en düşük 3 üncü teklifi veren Altyapı Tem. Tekn. San. ve Tic. Ltd Şti. üzerinde bırakılması ve diğer 3 teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının düşündürücü olduğu yönündeki iddiasının somut, gerekçeye veya delillere dayalı bir hukuka aykırılık iddiası içermediği anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kurumun görev ve yetkileri arasında; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi sayılmış, anılan Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekleri, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.
Yukarıda aktarılan Kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, Kurumun ihale sürecindeki kamu ihale mevzuatına aykırı işlemleri inceleme ve sonuçlandırma görevinin bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iddialarının, somut bir hukuka aykırılık iddiası içermemesi sebebiyle, söz konusu iddialara ilişkin olarak başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Altyapı Tem. Tekn. San. ve Tic. Ltd Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27.12.2010 tarih ve 6953 sayılı alt yüklenici-iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede; esas işin adının; “İstanbul geneli mezarlıklarının bitkilendirilmesi ve rehabilitasyonu yapım işi (2006/111652)”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının; “İstanbul geneli mezarlıklarının bitkilendirilmesi ve rehabilitasyonu yapım işi İstanbul A bölgesi mezarlıkları”, uygulanan yapı tekniğinin; “çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin 1.971.652,45 TL, esas işin geçici kabul/tasfiye tarihinin 21.07.2008, belge tutarının 1.965.158,93 TL olarak belirtildiği görülmüştür.
Kamu Satın Alma Platformu üzerinde yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu 2006/111652 İKN’li “İstanbul geneli mezarlıklarının bitkilendirilmesi ve rehabilitasyonu” işinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapım işi olarak ihale edildiği tespit edilmiştir.
Anılan belgeye konu iş kapsamında yapılan bitkilendirme işinin ihale konusu işe benzer nitelikte olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, belge konusu işin yapım işi olarak ihale edildiği dikkate alındığında, işin bütün olarak ihale konusu işe veya benzer işe uygun olup olmadığının ve iş kapsamında yapım işlerine özgü işlerin de bulunup bulunmadığının tespit edilmesini teminen, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50 nci maddesinde yer alan; “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.
(2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.”hükmü doğrultusunda, belgeyi düzenleyen idareden hak edişler istenilerek, belgeye konu işin benzer işe uygun olan kısımları ayrıştırılmak suretiyle belgenin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden;
1- Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından Has Çiçekçilik Çevre ve Bahçe Düzenleme Fidancılık Tarım Ürünleri Sulama Sistemleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 27.05.2009 tarih ve 13 sayılı yüklenici-iş bitirme belgesinin; sözleşme tarihi, ilk sözleşme bedeli, kabul tarihine ilişkin bilgiler tamamlandıktan ve benzer işe uygun olan kısımları ayrıştırıldıktan sonra değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi,
2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Altyapı Tem. Tekn. San. ve Tic. Ltd Şti. adına düzenlenen 27.12.2010 tarih ve 6953 sayılı alt yüklenici-iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olan kısımları ayrıştırıldıktan sonra değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13