Karaağaç Yolu Mezarlık Alanı Beton Kilit Parke Taşı Ve Beton Bordür Döşeme İhalesi

Karaağaç Yolu Mezarlık Alanı Beton Kilit Parke Taşı Ve Beton Bordür Döşeme İhalesi

Karaağaç Yolu Mezarlık Alanı Beton Kilit Parke Taşı Ve Beton Bordür Döşeme İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 77
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2875

Şikayetçi:
Ay-Tekinler İnş. Malz.Ve Beton Maml. Tic. Taah. Ltd. Şti., TURGUTLU MAH. KARAYOLU ÜZERİ YUKARIÇOBANHİSAR KÖYÜ MANİSA İhaleyi yapan idare:
Salihli Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Atatürk Mah. Kurudere Cad. No:1 45300 MANİSA Başvuru tarih ve sayısı
18.06.2012 / 22115 Başvuruya Konu İhale:
2012/56385 İhale Kayıt Numaralı "Karaağaç Yolu Mezarlık Alanı Beton Kilit Parke Taşı Ve Beton Bordür Döşeme" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Salihli Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)tarafından 25.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karaağaç Yolu Mezarlık Alanı Beton Kilit Parke Taşı ve Beton Bordür Döşeme” ihalesine ilişkin olarak Ay-Tekinler İnş. Malz. ve Beton Maml. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin 11.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2012tarih ve 22115sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2321sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Sistem Top. Mah. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı Yasin Ağcı/Sistem İnşaat’ın 31.12.2011-31.12.2012 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yasaklandığı, Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesi neticesinde Yasin Ağcı/Sistem İnşaat ile Sistem Top. Mah. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aynı kişi olduğunun açıkça görüleceği iddiasına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
01.06.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 25.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ekinde; ihale üzerinde bırakılan Yasin Ağcı/Sistem İnşaat ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi Ay-Tekinler İnş. Malz.ve Beton Maml. Tic. Taah. Ltd. Şti., Ay-Tekinler İnş. Malz.ve Beton Maml. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Asya Aytekin, şirket müdürleri Bayram Erduğan ve Nurettin Aytekin’in yasaklı olup olmadığına dair idarece Kamu İhale Kurumu’ndan alınan teyit belgelerinin bulunduğu, söz konusu belgelerde teyidi yapılan kişilerin, 25.05.2012 tarihi itibariyle Kurum tarafından oluşturulan yasaklılar listesinde herhangi bir kaydın bulunmadığı bilgisinin yer aldığı görülmüştür.
Şikâyet başvurusu üzerine idarece Yasin Ağcı’dan “Sistem Toprak Mahsulleri İnşaat Taahhüt Restaurant Kafeterya Düğün Salonu İnşaat Malzemeleri Mahrukat Nakliye Gıda Maddeleri Gazete Dergi Kırtasiye Kantar Unlu Mamuller Soğuk Hava Kum Ocağı Oto Park Oto Alım Satımı Konfeksiyon Beyaz Eşya Mobilya Hayvancılık Basın Yayın Fotoğrafçılık Video Çekimi İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi”ne ait 03.04.2008 tarih ve 664 sayılı ve 22.02.2006 tarih ve 6498 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri, imza sirküleri, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 06.01.2012 tarihinde düzenlenen ortaklık teyit belgesi ile sicil kayıt suretinin temin edildiği anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.”hükmü,
Anılan Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,
Anılan Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde; “(Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.”hükmü yer almaktadır.
İdare tarafından temin edilen belgelerin incelenmesi neticesinde; Yasin Ağcı’nın aynı zamanda “Sistem Toprak Mahsulleri İnşaat Taahhüt Restaurant Kafeterya Düğün Salonu İnşaat Malzemeleri Mahrukat Nakliye Gıda Maddeleri Gazete Dergi Kırtasiye Kantar Unlu Mamuller Soğuk Hava Kum Ocağı Oto Park Oto Alım Satımı Konfeksiyon Beyaz Eşya Mobilya Hayvancılık Basın Yayın Fotoğrafçılık Video Çekimi İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi”nin % 50 hissesine sahip olduğu anlaşılmıştır.
Kurumun yasaklılık ve kamu davasına ilişkin tutulan kayıtları üzerinde yapılan incelemede; “Sistem Toprak Mahsulleri İnşaat Taahhüt Restaurant Kafeterya Düğün Salonu İnşaat Malzemeleri Mahrukat Nakliye Gıda Maddeleri Gazete Dergi Kırtasiye Kantar Unlu Mamüller Soğuk Hava Kum Ocağı Oto Park Oto Alım Satımı Konfeksiyon Beyaz Eşya Mobilya Hayvancılık Basın Yayın Fotoğrafçılık Video Çekimi İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi”nin 31.12.2011-31.12.2012 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, başvuru konusu ihaleye katılan Yasin Ağcı hakkında ise herhangi bir yasaklılık kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda yapılan tespitler ve kamu ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli Yasin Ağcı’nın, gerçek kişi sıfatıyla ihaleye katıldığı, anılan isteklinin teklif mektubunda ticaret unvanının “Sistem İnşaat Yasin Ağcı” olarak belirtildiği, “Sistem Toprak Mahsulleri İnşaat Taahhüt Restaurant Kafeterya Düğün Salonu İnşaat Malzemeleri Mahrukat Nakliye Gıda Maddeleri Gazete Dergi Kırtasiye Kantar Unlu Mamuller Soğuk Hava Kum Ocağı Oto Park Oto Alım Satımı Konfeksiyon Beyaz Eşya Mobilya Hayvancılık Basın Yayın Fotoğrafçılık Video Çekimi İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi” tüzel kişisinden farklı kişiliğinin olduğu, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı, ayrıca 31.12.2011-31.12.2012 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu anlaşılan “Sistem Toprak Mahsulleri İnşaat Taahhüt Restaurant Kafeterya Düğün Salonu İnşaat Malzemeleri Mahrukat Nakliye Gıda Maddeleri Gazete Dergi Kırtasiye Kantar Unlu Mamuller Soğuk Hava Kum Ocağı Oto Park Oto Alım Satımı Konfeksiyon Beyaz Eşya Mobilya Hayvancılık Basın Yayın Fotoğrafçılık Video Çekimi İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi”nde % 50’den fazla hisseye sahip olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, Yasin Ağcı/Sistem İnşaat’ın ihaleye katılımına engel olacak bir durumun bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13