Şikayetten Vazgeçme

Şikayetten Vazgeçme

Şikayetten Vazgeçme

Bilindiği gibi Kamu ihale hukukun idareye şikayet ve Kamu ihale Kuruluna İtirazen Şikayet yolları vardır. Bu hak arama yollarının her ikisi de idari niteliktedir. Ancak bu hak arama yollarına başvurmaksızın yargı yollarında hak arama imkânı yoktur. Kamu ihale hukukuna göre idari şikayet hakkını kullananların bu haklarını kullandıktan sonra geri alıp-alamayacakları uygulamada çok sorulan sorulardan birisidir.Konu  hakkında verilmiş yargı ve Kamu İhale Kurulu

kararları bulunmamaktadır. Yasalarda açık hükümde yoktur. Bu durumda konuyu düzenleyen yasaların lafzı ve ruhunu ön planda tutarak bir yorum yapmak gerekecektir.

“İnceleme talebinde bulunulması” başlığını taşıyan Kamu İhale Kanununun 54. maddesinde; “…… (Yasada sayılan) aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir” hükmü yer almıştır. Görüldüğü üzere yasa hükmünde emredici bir dil kullanılmamıştır. Başvuru hakkını kullanmak ilgililerin isteğine bırakılmıştır. Bir başka deyişle başvuru hakkını kullanmak zorunlu değildir. Bunun sonucunda ilgililer başvuru hakkını kullanıp kullanmamakta özgür oldukları gibi, bunun doğal sonucu olarak, hakkı kullandıktan sonra da bu haklarını kullanmaktan vazgeçebilirler.

Başvuru hakkı konusundaki gelişmeler kişisel olmaktan çıkıp kamusal nitelik kazandığında bireyin iradesi geri planda kalır. Bu nedenle şikayeti geri alma hakkının süresi, konunun kamusal nitelik kazanmasına bağlıdır. Bu arada başvuru hakkı kullanılırken usüle uymak zorunda olunduğunu da unutmamak gerekir. Bir başka deyişle konu şikayet mercilerince incelenirken kamusal nitelik kazandıktan sonra geri alınamaz. Bu nedenle konuyu her iki şikayet yolu açısından ayrı ayrı incelemekte yarar vardır.

Şikayet yolunda idare tarafından konu karara bağlanıncaya kadar kişiselliğini korur, karara bağlandıktan sonra kişiselliğini kaybedip kamusal bir nitelik kazanacağı için bu aşamadan sonra kanımızca geri alınması olanağı yoktur.

İlgililerin şikayeti sözleşmenin imzalanmamış olması ve yasada öngörülen sürelerin geçirilmemesi koşullarına bağlanmıştır. Konu özellikle şikayetin reddedilmesi dışındaki ihalenin iptali ve düzeltici işlem yapılmasına karar verilmesi hallerinde önem kazanır.

Yasada ve ihalelere karşı yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte, böyle bir vazgeçme süresi açık bir şekilde konulmamıştır. Ancak gerek idari şikayet gerek itirazen şikayet yolunda olsun bir karar alınmışsa artık kamuya mal olmuştur. Bu aşamadan sonra başvuru hakkında vazgeçmek imkânı olmaz.

İdari şikayet yolunu düzenleyen 55/2 madde hükmünde, “ Bu kararda şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar bütün aday ve isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir” denilmektedir. Kanımızca idari şikayet yolunda karar alındıktan sonra şikayetten dönmek imkanı kalmamıştır. Çünkü konu artık kamusal bir nitelik kazanmıştır.

Kamu İhale Kuruluna itirazen başvuru yolu için de benzer düzenlemeler vardır. Bu yolda da başvuru isteğe bağlıdır. Başvuru sonucunda konu artık kamuya ait olduğu zaman geri alınmaz. Şikayet,kamuya ait oluncaya kadar ,başvuran başvuru iradesine sahip olduğu gibi geri alma iradesine de sahiptir. Kamu İhale Kanununun 56/2. maddesine göre; Kurul,

a) İdare tarafından düzeltme yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi belirler,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmeyecek, bu kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerini iptal eder.

c) Bununla da kalmayarak kanuna açıkça aykırılık bulunması yada ilgililerin telafisi güç zararlarının doğma olasılığının bulunması halinde kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur.

Kanımızca,itirazen şikayet başvurularında, olayın kamu niteliği kazanması, kesin karar beklenilmeksizin eğer verilmişse,ihale sürecinin, durdurulması kararıyla başlar. Bir başka deyişle ilgililer Kamu İhale Kurulu ihale sürecinin durdurulması kararı verilinceye kadar şikayetlerinden dönebilirler.

İhale sürecini durdurmaya ilişkin bir karar alınmamışsa, kurul kesin karar verinceye kadar ilgililerin dönme hakkı vardır.bu arada itirazen şikayet başvurusu yapılırken uyulması gereken usule uyulması gerekliliği idari usül koşullarındandır. Bu durum özellikle itirazen şikayet başvurusunda başvuru harcı açısından önem arz etmektedir.

Özet olarak,gerek şikayet gerekse itirazen şikayet hakları isteğe bağlı olduğu için bu haklarını kulanlar onu geri alma hakkına da sahiptirler. Geri alma hakkının ne kadar sürede ve hangi aşamaya kadar kullanılacağı hakkında yasalarda bir hüküm yoktur.bunu ancak hukukun genel ilkelerine dayanarak yapacağımız yorumlarla belirleyebiliriz.

Kanımızca, şikayet yolunda geri alma hakkı karar verilinceye kadar mümkündür. Çünkü bu aşamada konu kamusal bir nitelik kazanır.

İtirazen şikayet yolunda geri alma hakkı, eğer ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmişse bu aşamaya kadar, verilmişse kesin karar verilinceye kadar devam eder. Bu aşamadan sonra konu kamuyu ilgilendirdiği için bireyin iradesi geri planda kalır.

Şikayeti geri almada uyulması gereken diğer bir ilkede, başvuruda uyulması gereken usül kurallarına geri alma işlemlerinde de aynen uyulmasıdır.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13