loader image
Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kurumu’ndan : Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

Kamu İhale Kurumu’ndan : Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün…kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır." hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 26/07/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla iptal edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153'üncü maddesinin ilk fıkrasında, Anayasa Mahkemesinin kararlarının kesin olduğu, üçüncü fıkrasında, kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümlerinin, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı, beşinci fıkrasında, iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, altıncı fıkrasında ise Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmî Gazetede hemen yayımlanacağı ve yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi'nin Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine yönelik söz konusu iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle iadeli taahhütlü mektup yöntemiyle yapılan/yapılacak tebligatlarda Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tebliğ edilmiş sayılma kuralına başvurulabilme imkanı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, idareler tarafından;
  1. 26/07/2013 tarihinden önce iadeli taahhütlü mektupla tebligata çıkarılmış ancak tebliğ edilmiş sayılma koşulu anılan tarih itibariyle henüz gerçekleşmemiş olan tebligatlar ile
  2. 26/07/2013 tarihi ve sonrasında idareler tarafından iadeli taahhütlü mektup yöntemiyle yapılacak tebligatlarda,
bildirim tarihlerinin, “teslim tarihi” esas alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. İdarelere önemle duyurulur.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz