Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-940

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-940

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-940

Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diya - Tek Ankara Diyaliz Tekstil Medikal Bilg. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2010 tarih ve 4221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 626, 629 ve 633 üncü kalemlerinin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/024
Gündem No  : 49
Karar Tarihi : 30.03.2010
Karar No  : 2010/UM.III-940

Şikayetçi:
 Diya - Tek Ankara Diyaliz Tekstil Medikal Bilg. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bosna Hersek Caddesi 90.Sokak F Blok 35 D.11 Emek Çankaya/Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Teyyardüzü Mah.Atatürk Bulvarı No:323 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2010 / 4221
Başvuruya konu ihale:
 2010/8190 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
25.03.2010 tarih ve III.M.06.11.G030/2010-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diya - Tek Ankara Diyaliz Tekstil Medikal Bilg. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2010 tarih ve 4221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 626, 629 ve 633 üncü kalemlerinin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 626 ıncı kaleme ilişkin 1,0 M2 şartnamesinin 5 inci maddesi, 629 uncu kaleme ait 1,7 veya 1,8 M2 teknik şartnamesinin 6 ncı ve  633 üncü kaleme ait 2,0 veya 2,1 M2 teknik şartnamesinin 6 ıncı maddelerinde yer alan: “Diyalizer en az TMP 600 mmHg basınca dayanıklı olmalıdır.” düzenlemesinin fırsat eşitliği ve katılımı engelleyici olduğu iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir; Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” “Şartnameler”  başlıklı 12 inci maddesinde ise; “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.                 Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.                 Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” Hükümleri yer almaktadır. 626 ıncı kaleme ilişkin 1,0 M2 şartnamesinin 5 inci maddesi, 629 uncu kaleme ait 1,7 veya 1,8 M2 teknik şartnamesinin 6 ıncı ve 633 üncü kaleme ait 2,0 veya 2,1 M2 teknik şartnamesinin 6 ıncı maddesinde: “Diyalizer en az TMP 600 mmHg basınca dayanıklı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibinin iddialarıyla ilgili olarak değerlendirme yapmak amacıyla,  teknik  şartname, şikayet dilekçeleri ve idarenin cevabıyla birlikte 11.03.2010 tarih ve 3272 sayılı yazı ekinde bir akademik kuruluşa gönderilerek  teknik  görüş  istenilmiş, akademik kuruluştan 22.03.2010 tarih ve 591 sayılı yazı ekinde istenilen hususa ilişkin olarak  teknik görüş bildirilmiştir. Başvuru sahibinin söz konusu ihaleye ait  626 ıncı kaleme ilişkin 1,0 M2 şartnamesinin 5 inci maddesi, 629 uncu kaleme ait 1,7 veya 1,8 M2 teknik şartnamesinin 6 ncı ve 633 üncü kaleme ait 2,0 veya 2,1 M2 teknik şartnamesinin 6 ncı maddesinde: “Diyalizer en az TMP 600 mmHg basınca dayanıklı olmalıdır.” düzenlemesinin hasta sağlığı ve güvenliği, fırsat eşitliği ve katılımı engelleyici olduğu, iddiasına ilişkin olarak akademik kuruluştan gelen  görüş  yazısında; “ TMP (trans membran pressure) diyaliz membranında kan tarafı ile diyalizat tarafındaki basınç arasındaki farkı tanımlar. Klinikte hastadan diyaliz sırasında çekilecek volümü belirlemede kullanılır. Formül şu şekildedir; Ultrafiltrasyon oranı (ml/saat)=KUFxTMP Örneğin; KUF değerinin 6 ml/s/mmHg olduğu zaman TMP 500 ise saatte 3 litre sıvı çekilecek demektir. Klinik pratikte bu miktarı hastadan çekmek zaten mümkün değildir.500’ün üstünde bir TMP değerine zaten gerek olmamaktadır. Ayrıca kullanımda olan birçok makine için de bu değer üst limit olarak belirlenmiştir. O nedenle maksimum TMP değeri için üst sınırın 600 olarak istenmesine gerek olmadığı düşünülmüştür.” hususlarına yer verilmiştir. Alınan  teknik görüş  çerçevesinde,  teknik  şartnamenin bu haliyle 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; fırsat eşitliği ve katılımı engelleyici” ilkelerine ve anılan Kanunun “Şartnameler”  başlıklı 12 inci maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin belirtilen konuya yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 626, 629 ve 633 üncü kalemlerinin iptaline, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13