Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-941

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-941

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-941

Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Biyokimya Laboratuvarı Sonuç Karşılığı Test Alımı İşi” ihalesinin 4 üncü grubundaki kalemlerine ilişkin olarak Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 28.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2010 tarih ve 2526 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlerin iptaline, Fazla ödendiği anlaşılan 2.118,00 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/024
Gündem No  : 50
Karar Tarihi : 30.03.2010
Karar No  : 2010/UM.III-941

Şikayetçi:
 Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Binevler Mahallesi Üniversite Bulvarı Derviş Dal Apt. No:228/B GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Caddesi Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2010 / 2526
Başvuruya konu ihale:
 2009/170206 İhale Kayıt Numaralı "Biyokimya Laboratuvarı Sonuç Karşılığı Test Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
22.03.2010 tarih ve III.M.04.42.0219/2010-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Biyokimya Laboratuvarı Sonuç Karşılığı Test Alımı İşi” ihalesinin 4 üncü grubundaki kalemlerine ilişkin olarak Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 28.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2010 tarih ve 2526 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlerin iptaline, Fazla ödendiği anlaşılan 2.118,00 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Okan Medplus Ltd. Şti.’nin Olympus marka ürünlerin distribütörü veya yetkili satıcısı olduğuna dair belgeleri teklif dosyası içinde sunmadığı, 2) Okan Medplus Ltd. Şti.’nin sunduğu ürünün Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri Teknik Şartnamesinin 6 ncı, 11 inci, 17 nci maddelerine uymadığı, 3) İsteklilerce teknik şartnameye uygunluk belgelerinin sunulması ve ihaleye teklif verilen cihaz ve/veya solüsyonlara ilişkin teknik özelliklerin belirtilmesi gerektiği halde, Okan Medplus Ltd. Şti. tarafından bu hususa uyulmadığı, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “2.1. İhale konusu malın;               a) Adı: Biyokimya Laboratuvarı Sonuç Karşılığı Test Alımı İşi               …               c) Miktarı ve türü: 77 kalem Biyokimya Laboratuarı Sonuç Karşılığı Test Alımı (Malzeme Listesi ektedir.)               ç) Teslim edileceği yer: Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Laboratuvar Kit Deposu               …” düzenlemesi, İhalenin 4 üncü grubundaki kalemlere ait “Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı Biyokimyası Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi Şartnamesi” başlıklı şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı bölümün 2 nci maddesinde; “Firma, ilgili tetkikin yapılması için gerekli olan her türlü cihaz (Tetkikin çalışacağı cihazlar, bilgisayarlar, kesintisiz güç kaynakları, yazıcı), her türlü sarf malzemeleri (Kartuş, toner, kağıt, barkot kontrol serumları, kalibratörler, vakumlu tüpler 75.000 adet, iğne uçları 40.000 adet, holder 500 adet) tetkikin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli her türlü malzeme ihaleyi alan firma tarafından karşılanacaktır. Hastanemiz yukarıda belirtilen cihaz ve sarf malzemeleri için hiçbir ödeme yapmayacaktır.” düzenlemesi, Aynı şartnamenin “Teklif Sırasında Verilmesi Gereken Zorunlu Teknik Belgeler” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; “İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması, UBB kayıt belgesi vermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. “Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı Biyokimyası Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi Şartnamesi” başlıklı şartnamenin “Satın Alınacak Sonuçların Cins ve Sayıları” başlıklı listesinde ihalenin 4 üncü grubundaki sonuç testlerinin isim ve miktarlarının belirtildiği ve idari şartnamenin ve “Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı Biyokimyası Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi Şartnamesi” başlıklı şartnamenin yukarıda anılan düzenlemeleri doğrultusunda sonuç testlerine ilişkin cihazın yüklenici firma tarafından sağlanması gerektiği anlaşılmıştır. İdari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,               - Kataloglar ve Numuneler Teklifle Beraber Verilecektir.               - Teknik Şartnameye Uygunluk Yazısı Sunulacaktır.               -Teklif Edilecek Ürüne Ait Numune ve Kataloglar İhale Esnasında Tutanakla Teslim Edilecektir. Numuneler Denenerek Değerlendirilecektir.” düzenlemesi, İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde; “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler               a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,               b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,               c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. Verilmesi isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.               İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.               1- Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,               2- Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu,               3- Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,               4- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,               5- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğini ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,               İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.” düzenlemesi, İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ı) bendinde; “T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığından onaylı olması gerekir. Barkod Numaraları tekliflerle beraber sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhalenin 4 üncü grubundaki kalemler üzerinde bırakılan Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun ekindeki cetvelde yalnızca ihalenin 4 grubundaki sonuç testlerine ait fiyat tutarlarının yer aldığı ve Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında 4 üncü gruptaki sonuç testi kalemlerine ilişkin Olympus marka AU2700 otoanalizör modeli ile AU600 serisi otoanalizör modeli cihazların teklif edildiği, ayrıca Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında Olympus marka AU2700 otoanalizör modeli ile AU600 serisi otoanalizör modeli cihazlardan yalnızca Olympus marka AU600 serisine ait AU640 otoanalizör modeline ilişkin TİTUBB kayıtlarının internet sayfası çıktılarının yer aldığı anlaşılmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde; “(1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki  bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:                           a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,                           b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,                           c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.                           (2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü, Anılan yönetmeliğin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinin son fıkrasında; “… İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.” hükmü yer almaktadır. Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Olympus marka AU640 otoanalizör modeline ilişkin TİTUBB kayıtlarının internet sayfası çıktıları üzerinden yapılan inceleme neticesinde; Olympus marka AU640 otoanalizör modelinin tedarikçi firmasının İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve yetkili bayisinin ise Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti. olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında Olympus marka AU2700 otoanalizör modeli ile AU640 otoanalizör modelinin üreticisinin Alman Olympus Life Science GmbH firması ve bu üretici firmanın Türkiye distribütörünün ise İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin olduğunu tevsik eden belgelerin yer aldığı, bu nedenle söz konusu belgeler üzerinden Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin Olympus marka AU640 otoanalizör modelinin yetkili satıcısı olduğu anlaşılmakla birlikte, Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin Olympus marka AU2700 otoanalizör modeli ürününün yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden herhangi bir belgenin yer almadığı tespit edildiğinden, Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif vermeye yetkili olduğuna dair belgeleri tam olarak ihaleye sunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,               - Kataloglar ve Numuneler Teklifle Beraber Verilecektir.               - Teknik Şartnameye Uygunluk Yazısı Sunulacaktır.               -Teklif Edilecek Ürüne Ait Numune ve Kataloglar İhale Esnasında Tutanakla Teslim Edilecektir. Numuneler Denenerek Değerlendirilecektir.” düzenlemesi, İhalenin 4 üncü grubundaki kalemlere ait “Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı Biyokimyası Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi Şartnamesi” başlıklı şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; “Reaktif ve numune propları ayrı ayrı olacaktır.” düzenlemesi, 11 inci maddesinde; “Reaktif bitimine karşı kullanıcı, yazılı, ışıklı ve sesli olarak uyarılacaktır. Yine de reaktifi biten teste haiz hastanın diğer sonuçlarını da print edilmeyecek ve bekletebilecektir” düzenlemesi, 17 nci maddesinde; “Reaktif bitiminde yeni reaktif konulduğunda eski kalibrasyonla devam edebilmeli ve otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin Kurumumuza gönderdiği 19.02.2010 tarih ve 638 sayılı yazıda ihaledeki isteklilerden sundukları cihazlara ilişkin numune yerine katalog alındığının belirtildiği anlaşıldığından, ihalenin 4 üncü grubundaki kalemler üzerinde bırakılan Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu Olympus marka AU2700 otoanalizör modeli ile AU600 serisi otoanalizör modellerine ait katalogların yukarıda anılan şartnamenin 6 ncı, 11 inci ve 17 nci maddelerine uygun olup olmadığı hususunda Kurumumuzca teknik görüş talebinde bulunulmuştur. Kurumumuza ulaşan teknik görüş yazısında; “               1. Bahsi geçen “Merkez Biyokimya Laboratuvarı Biyokimya Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi” şartnamesinin “Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı  kısmının 6. Maddesinde belirtilen; “Reaktif ve numune probları ayrı ayrı olacaktır.” koşulu değerlendirildiğinde Olympus AU2700 ve AU640 modelleri, Roche marka Cobas 6000 c501 modeli, Beckman Coulter marka LX20 ve CX5 modelleri, Abbott marka Architect c8000 modeli otoanalizörlerin reaktif ve numune problarının ayrı olduğu, tüm cihazlarının ilgili koşulu karşıladığı tesbit edilmiştir.               2. İlgili şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının 11. maddesinde belirtilen; “Reaktif bitimine karşı kullanıcı yazılı, ışıklı ve sesli olarak uyarılacaktır. Yine de reaktifi biten teste haiz hastanın diğer sonuçlarını da print edilmeyecek ve bekletebilecektir.” koşulu söz konusu cihazlar için değerlendirilmiştir. İlgili tüm analizörlerin reaktif bitiminden önce ve bitiminde uyarı verdikleri saptanmıştır.               Reaktifi biten teste haiz hastaların diğer sonuçlarının yazdırılmadan beklemeye alınması koşulunu Olympus AU2700 ve AU640 modelleri ve Abbott marka Architect c8000 modeli otoanalizörlerin karşıladığı, Roche marka Cobas 6000 c501 modeli, Beckman Coulter marka LX20 ve CX5 model analizörlerin karşılamadığı tesbit edilmiştir.               3. İlgili şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının 17. maddesinde belirtilen; “Reaktif bitiminde yeni reaktif konulduğunda eski kalibrasyonla devam edilebilmeli ve otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.” koşulunun ilk kısmında tarif edilen yeni reaktif konulduğunda eski kalibrasyon ile devam edebilmelidir koşulunun reaktifler aynı üretim numarasından olduğu sürece, bahsi geçen tüm analizörlerde karşılandığı tesbit edilmiştir.                İlgili maddenin devamında yer alan otomatik kalibrasyon yapabilme koşulu değerlendirildiğinde, Beckman Coulter marka LX20 ve CX5 modelleri ve Abbott marka Architect c8000 modeli analizörlerin otomatik kalibrasyon seçeneği bulunmadığı tesbit edilmiştir. Olympus AU2700 ve AU640 modelleri ve Roche marka Cobas 6000 c501 modeli analizörün otomatik kalibrasyonla seçeneğinin bulunduğu, bu analizörlerin ilgili koşulu karşıladıkları tesbit edilmiştir.               …” hususları belirtilmektedir. Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu Olympus marka AU2700 ve AU640 modellerinin yukarıda anılan teknik görüş yazısı doğrultusunda ilgili şartnamenin 6 ncı, 11 inci ve 17 nci maddelerine uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak: Başvuru sahibinin şikayetine yönelik olarak idarenin 03.02.2010 tarih ve 434 sayılı cevap yazısında; “Acil için kurulacak biyokimya cihazının şikayet başvuru yazısında “Çin malı AB Minilyser marka olduğu” bilgisine yer verilmiştir. Ancak ihale dosyasında Okan Medplas firmasının şartnameye cevap yazısında böyle bir marka cihaz verileceği bahis konusu değildir. Söz konusu acil laboratuvarı için teklif edilen cihaz için şartnameye cevap olarak şartnameye tamamen uygun olduğu ve şartların kabul edildiği taahhüt edilmiştir.” hususu yer almakla birlikte, ihalenin 4 üncü grubundaki kalemler üzerinde bırakılan Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesi uyarınca ihaleye teknik şartnameye uygunluk beyanının sunulduğu ve bu beyanda ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere ilişkin teknik özelliklere yer verildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Güney Tıp Tıbbi Cihazlar Kimyevi Maddeler Laboratuar Kit ve Cihazları Ltd. Şti.’nin başvuru sahibiyle beraber ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere teklif veren diğer istekliler olduğu, Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere yönelik olarak Abbottt marka C8000 model Biyokimya cihazının, Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere yönelik olarak Beckman Coulter marka LX20 model Biyokimya cihazının, Güney Tıp Tıbbi Cihazlar Kimyevi Maddeler Laboratuar Kit ve Cihazları Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere yönelik olarak Roche marka Cobas 6000 c501 model, Cobas 4000 c311 model Biyokimya cihazının sunulduğu tespit edilmiştir. Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Güney Tıp Tıbbi Cihazlar Kimyevi Maddeler Laboratuar Kit ve Cihazları Ltd. Şti.’nin ihaleye sundukları kataloglar üzerinden “Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı Biyokimyası Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi Şartnamesi” başlıklı şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünün 6 ncı, 11 inci ve 17 nci maddelerine uygunluğu açısından değerlendirilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından teknik görüş talebinde bulunulmuştur. Teknik görüş yazısında Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Abbottt marka C8000 model Biyokimya cihazının söz konusu şartnamenin 17 nci maddesine, Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Beckman Coulter marka LX20 model Biyokimya cihazının söz konusu şartnamenin 11 inci maddesine ve Güney Tıp Tıbbi Cihazlar Kimyevi Maddeler Laboratuar Kit ve Cihazları Ltd. Şti. tarafından sunulan Roche marka Cobas 6000 c501 model Biyokimya cihazının söz konusu şartnamenin 11 inci maddesine uygun olmadığı belirtildiği anlaşıldığından, Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Güney Tıp Tıbbi Cihazlar Kimyevi Maddeler Laboratuar Kit ve Cihazları Ltd. Şti.’nin ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere ilişkin tekliflerinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda, Okan Medplas Medikal – Plastik – Tekstil Ürün San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere ilişkin sunduğu Olympus marka AU2700 otoanalizör modelinin yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgelerin teklif dosyasında yer almadığı, Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu Abbottt marka C8000 model Biyokimya cihazının “Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuarı Biyokimyası Otoanalizörü Rapor Edilebilir Sonuç Alım İhalesi Şartnamesi” başlıklı şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Biyokimya Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünün 17 nci maddesine, Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu Beckman Coulter marka LX20 model Biyokimya cihazının söz konusu şartnamenin 11 inci maddesine, Güney Tıp Tıbbi Cihazlar Kimyevi Maddeler Laboratuar Kit ve Cihazları Ltd. Şti.’nin sunduğu Roche marka Cobas 6000 c501 model Biyokimya cihazının söz konusu şartnamenin 11 inci maddesine uygun olmadığı anlaşıldığından, ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlere ilişkin olarak geçerli teklif kalmadığı ve ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlerin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 4 üncü grubundaki kalemlerin iptaline, Fazla ödendiği anlaşılan 2.118,00 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13