Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-828

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-828

karar

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “451 Kalem Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri Tıbbi Malzeme Alımı (78, 80, 81, 83, 84, 85 ve 87 inci Kısımlar)” ihalesine ilişkin olarak Maştıp BiyoMedikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2010 tarih ve 3335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

26.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1- 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 2- Fazla ödendiği anlaşılan 2.118 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/023
Gündem No  : 9
Karar Tarihi : 23.03.2010
Karar No  : 2010/UM.III-828

Şikayetçi:
 Maştıp Biyomedikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti., Muhittin Üstündağ Caddesi No:11Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şemsi Denizer Cad. E-5 Üzeri Cevizli Mevkii Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2010 / 3335
Başvuruya konu ihale:
 2009/157635 İhale Kayıt Numaralı "451 Kalem Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri Tıbbi Malzeme Alımı (74, 76, 84 ve 85 İnci Kısımlar)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
19.03.2010 tarih ve III.M.05.50.0260/2010-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “451 Kalem Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri Tıbbi Malzeme Alımı (78, 80, 81, 83, 84, 85 ve 87 inci Kısımlar)” ihalesine ilişkin olarak Maştıp BiyoMedikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2010 tarih ve 3335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1- 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 2- Fazla ödendiği anlaşılan 2.118 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak muhtemel fiyatların üstünde bulunduğu gerekçesiyle 78, 80, 81, 83, 84, 85 ve 87 inci kısımların alımının idarece  iptal edildiği, ancak aynı durumdaki bazı kalemlerin ise iptal edilmediği, bu hususun alınan iptal kararındaki çelişkiyi ortaya koyduğu, 2) İhale üzerinde bırakılan Kayamed Medikal Ürn. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından idari ve teknik şartnameye aykırı olarak 84 ve 85 inci kısımlardaki bütün kalemlere teklif verilmediği, iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: 4734  sayılı Kamu İhale Kanununun Kuruma itirazen şikayet başvurusu başlıklı 56  ncı maddesinde; İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikayet başvurusu” başlıklı sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:   a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları. b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.” açıklaması yer almaktadır. Bu çerçevede, idare tarafından 78, 80, 81, 83 ve 87 nci kısımlar için alınan iptal kararlarına karşı, iptal kararının bildirildiği tarihi izleyen 5 gün içerisinde doğrudan Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İdare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 26.11.2009, 02.12.2009, 03.12.2009 tarihlerinde üç farklı firma tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, ihalenin şikayet konusu 78, 80, 81, 83 ve 87 nci kısımlarının iptal edilmesine ilişkin kararın 15.02.2010 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayetçinin 18.02.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 22.02.2010 tarihinde bildirildiği; şikayetçinin idarenin almış olduğu iptal kararına  karşı, bu kararın bildiriminden sonraki beş gün içerisinde doğrudan  Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.02.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası süre yönünden reddedilmiştir. 2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak: İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde İhale konusu işin adı; “451 kalem ortopedi ve travmatoloji klinikleri tıbbi malzeme alımı” olarak belirtilmiş, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir  iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen  birim fiyatların çarpımı sonucu  bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine, “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde ise; “19.1 Bu ihalede kısmi teklif verilebilir…   19.2. İstekliler aşağıda belirtilen kısımlar için kısmi  teklif vereceklerdir. İstekliler bir kısma teklif verebileceği gibi isterlerse kısımların tamamına da teklif verebilirler. İstekliler tekliflerinin geçerli olabilmesi için kısımda belirtilen kalemlerin tamamına teklif vermek zorunludur ” düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca; ihale dokümanında 09.12.2009 tarihinde düzenlenen zeyilname  ile yapılan değişiklikler sonucunda, inceleme konusu ihalenin şikayet konusu 84 üncü kısmının 398-401 arasındaki  kalemlerden, 85 inci kısmının ise 402-405 arası kalemlerden oluştuğu anlaşılmıştır. İhale konusu alımın 404-423 Kalemler arasına  ilişkin olarak hazırlanan Diz Artoplasti  Malzemeleri Teknik Şartnamesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bölümünün 11 inci maddesinde; “Hastanın klinik durumuna ve uygulayıcı hekimin kararına göre ameliyat sırasında kalça protezini oluşturan komponentlerin  tamamı ya da bir kısmı kullanılabilir. Bu sebeple iştirakçi firma protezin  her komponenti için ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunmalı ve ameliyat sırasında sadece kullanılan protez komponentlerinin tutarı fatura edilmelidir (İhalede değerlendirme total fiyat üzerinden yapılacaktır).” düzenlemesi yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan Kayamed Medikal Ürn. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ; şikayet konusu 84 üncü Kısım için toplam 60.900 TL teklif ettiği, 398 inci kalem “Artroplasti, diz, patellar comp, çimentolu, UHMWPE” için UBB Kodu 0880304005174 olan ürünü teklif ettiği, birim fiyat kısmına  “bedelsiz” yazdığı görülmektedir. Aynı şekilde, 85 inci Kısımda yer alan 405 inci kalem “Artroplasti, diz, patellar comp çimentolu, UHMWPE” için  UBB Kodu 0880304005174 olan ürünü teklif ettiği ama birim fiyat kısmına “bedelsiz” yazdığı görülmektedir. Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan  isteklinin söz konusu kalemler için bir ürün taahhüt etmekle birlikte bedel öngörmediği anlaşılmaktadır. Esasen 84 üncü kısımda yer alan 398 inci kalem ürün ile 85 inci kısımda yer alan 405 inci kalem ürünlerin aynı olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da bu iki kalem için aynı ürünü taahhüt ettiği de görülmektedir. 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri… ifade eder”  hükmü yer almaktadır. Anılan kanun hükmünden, usulüne göre yapılmış bir  tekliften söz edilebilmesi için bu teklifin “değerlendirmeye esas bilgi  ve belgeler”  ile “fiyat teklifi” unsurlarını birlikte taşıması gerektiği  anlaşılmaktadır. Bu durumda, 398 ve 405 inci kalemler için 0880304005174 UBB kodlu ürünü taahhüt etmekle birlikte bu ürünler için bir fiyat belirtmeyen Kayamed Medikal Ürn. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, bahse konu kalemler için  fiyat öngörülmemesi nedeniyle usulüne uygun olarak yapılmış bir  teklif  niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır. Teklif birim fiyat üzerinden teklif alınması gereken inceleme konusu ihalede, idari şartnamenin 19 uncu maddesi gereği, isteklilerin tekliflerini kısım bazında her bir mal  kaleminin miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermesi gerekmekte iken, birim fiyat teklif cetvelinde şikayet konusu 84 ve 85 inci kısımlarda bir mal kalemi için birim fiyat öngörmeyerek toplam teklif bedelini oluşturduğu anlaşılan Kayamed Medikal Ürn. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 84 ve 85 inci kısımlar için teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 84 ve 85 inci kısımları için Kayamed Medikal Ürn. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılarak, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1- Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 84 ve 85 inci kısımları için düzeltici işlem belirlenmesine, 2- Fazla ödendiği anlaşılan başvuru bedelinin,  başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oybirliği  ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13