Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-1115

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-1115

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.III-1115

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kalp Damar Cerrahi ABD. ve Göz Hastalıkları Ad. İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (129. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin 03.03.2010 tarih ve 3983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

reddine, 2) Fazla ödendiği anlaşılan 1059 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/028
Gündem No  : 3
Karar Tarihi : 20.04.2010
Karar No  : 2010/UM.III-1115

Şikayetçi:
 Medican Medikal Ürünler İth. İhr. Tic. ve Turizm Ltd. Şti., Vekili: Av. Pınar Çelikten Değirmenyolu Cad. Çetinkaya Sok. No:22 İçerenköy Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Talas Yolu/Kayseri
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2010 / 3983
Başvuruya konu ihale:
 2009/182425 İhale Kayıt Numaralı "Kalp Damar Cerrahi Abd. ve Göz Hastalıkları Ad. İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (129. Kalem)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
19.04.2010 tarih ve III.M.05.95.0232/2010-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kalp Damar Cerrahi ABD. ve Göz Hastalıkları Ad. İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (129. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin 03.03.2010 tarih ve 3983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Fazla ödendiği anlaşılan 1059 TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri ihalenin 129 uncu kaleminin; Boyut Medikal Optik Sağlık koz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine, firmalarının teklif ettikleri malın teknik şartnamenin birinci maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile gerekli inceleme yapılmaksızın idarece iptal edildiği, Teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olduğu, şikayette Acriva-UD 613 lensinin hidrofilik ve hidrofobik katlama lens olduğundan bahsedildiği, ancak bunun doğru olmadığı, ihale öncesinde sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında, ürün katalogunda ve numune gerekli açıklamaların yer aldığı, Acriva marka göz içi lensinin optik yapısı ile ilgili Gazi Üniversitesi’nde yapılan çalışmada ürünün hidrofobik yapıda olduğunun belirtildiği, ürünün teknik şartnameye uygunluğunun yerli üretici olan VSY Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş.’den temin edilen verilerle kanıtlandığı, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Yapılan incelemede, 4 isteklinin katıldığı şikayete konu ihalenin 129 uncu kaleminin 12.02.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi Medican Medikal Ürünleri İth. İhr. Tic. Tur. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Boyut Medikal Optik Sağlık Kozmetik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.02.2010 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikayet başvurusu üzerine 26.02.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği, şikayet üzerine idarece alınan kararın, şikayetçiye bildirilmesinden sonra itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir. İdare tarafından şikayetçiye gönderilen 26.02.2010 tarihli ve 156 sayılı yazının ekinde yer alan kararda ve 26.02.2010 tarihli ihale komisyon kararında, “… şikayet başvurusunun gereği tarafımızca yapılan inceleme sonucu; firmanın haklı olduğu ve seçilen ürünün “Optiğin tamamı hidrofobik yapıda olmalıdır.” şeklindeki 1. Maddeye uymadığı saptanmıştır. Teklif edilen 2 ve 3. Sıradaki ürünlerin de şartnamenin 6. maddesindeki kenar özelliğini tam olarak karşılamadığı görülmektedir. Bu durumda sadece 4. Sırada bulunan AMO-Sensar markalı ürün şartnameye tam olarak uymaktadır. Bu ürünün fiyatının da oldukça yüksek olması nedeniyle kamu yararı da göz önünde bulundurularak bu kalemin iptal edilmesine …” gerekçeleri ile ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir. İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.5.5 inci maddesinde; “İstekliler ihale günü,ihale (son teklif verme) saatine kadar teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune,teknik bilgilerin yer aldığı katalog,teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte verebilirler.İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır.Bu tutanağın bir sureti de istekliye verilir.   İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri,birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak;numune,teknik bilgilerin yer aldığı katalog,teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur.   Tedarik edilecek malların numuneleri ve/veya katalogları ve/veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanı,teklifleri ile birlikte sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi, “Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Sarf Malzeme Teknik Şartnameleri” başlıklı dokümanın; “129) Hidrofobik katlanabilir göz içi lensi” bölümünde,   “1. Optiğin tamamı hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır. 6. PCO gelişimi engelleyecek ve glare oluşturmayacak şekilde lensin kenar yapısı üç kenarlı olacaktır. Lensin anterior yüzey kenarı yuvarlak, pasterior yüzey kenarı keskin olacaktır. …” düzenlemesi, Yer almaktadır. Yapılan inceleme kapsamında idareden, isteklilerce sunulmuş ise teklif edilen mallara ilişkin katalog ve fotoğrafların birer örneğinin istenilmesi ve isteklilerce teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından ve şikayete ilişkin yapılan inceleme kapsamında ilgili komisyon tarafından ne şekilde incelendiğinin sorulması üzerine; idarece Kuruma gönderilen 18.03.2010 tarih ve 265 sayılı cevabi yazıda, isteklilerin idari şartnamenin 7.5.5 inci maddesi gereği ürüne ait numune verdikleri, isteklilerce teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin incelemenin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune üzerinden, şikayete ilişkin inceleme kapsamında ise ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından internet üzerinden yapıldığı  belirtilmiş, yazının ekinde numune teslim tutanakları ile teknik dokümana yer verilmiştir. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teknik şartnameye uygunluğun ihale komisyonu tarafından numuneler üzerinden belirlendiği, ancak şikayete ilişkin incelemenin internet üzerinden yapıldığı dikkate alındığında; internet üzerinden erişilen ve idarenin cevabi yazısı ile Kuruma gönderilen teknik dokümanların isteklilerce teklif edilen ürünlere ait olup olmadığı hususu şikayete ilişkin incelemeyi yapan üyelerin sorumluluğundadır. Yapılan incelemede isteklilerce teklif edilen malların ve teklif bedellerinin;
İsteklinin Adı Teklif Edilen Mal Teklif Bedeli (TL)
A Medican Medikal Ürünleri İth. İhr. Tic. Tur. Ltd. Şti. Acriva marka, UD 613 8.937,50
B Er&Se Tıbbi Malz. ve Sağ. Gereç. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Katlanabilir Akrilik Lensler Marka: Alcon 12.375,00
C Boyut Medikal Optik Sağlık Kozmetik Tic. ve San. Ltd. Şti. Zaraccom Lenses Model UF60125 13.625,00
D Pınar Medikal Sağlık Temizlik Gıda ve Tur. İşl. Tic. Ltd. Şti. Hidrofobik Katlanabilir Akrilik Lensler AMO Marka Sensar (14.50D) 15.250,00
şeklinde olduğu görülmüştür. İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerinin yerinde olup olmadığının tespitini teminen, Kuruma verilen itirazen şikayet dilekçesi, idareye verilen şikayet dilekçesi, şikayete ilişkin idarece alınan karar, idarece hazırlanan teknik şartname ve idarece gönderilen yukarıda bahsedilen teknik dokümanın ilgili bölümleri gönderilmek suretiyle, 1- İstekli A tarafından teklif edilen malın teknik şartnamenin 1. maddesine uygun olup olmadığı, 2- İstekli B tarafından teklif edilen malın teknik şartnamenin 6. maddesine uygun olup olmadığı, 3- İstekli C tarafından teklif edilen malın teknik şartnamenin 6. maddesine uygun olup olmadığı, 4- İstekli D tarafından teklif edilen malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı, hususlarında bir akademik kuruluştan görüş sorulması üzerine akademik kuruluştan alınan görüşte; “1. İstekli A tarafından teklif edilen Acriva UD serisi lensler hidrofobik olup teklif edilen mal teknik şartnamenin birinci maddesine uygundur.  2. İstekli B tarafından teklif edilen mal teknik şartnamenin altıncı maddesine kısmen uymaktadır. Şartnamede bu maddede “lensin anterior yüzeyi yuvarlak” olmalıdır noktasına sadece Sensar marka lens uymaktadır.  3. İstekli C tarafından teklif edilen mal teknik şartnamenin altıncı maddesine kısmen uymaktadır. Şartnamede bu maddede “lensin anterior yüzeyi yuvarlak” olmalıdır noktasına sadece Sensar marka lens uymaktadır.  4. İstekli D tarafından teklif edilen mal teknik şartnameye uygundur.  5. Maddenin istekli D tarafından teklif edilen malı tariflediği, bu lense spesifik olduğu düşünülmüştür. Ekteki broşürlere göre 6. maddede istenen üç kenarlı lens yapısı - ön yüzey yuvarlak, arka yüzey keskin- yalnızca istekli D tarafından teklif edilen AMO Sensar marka lenste mevcuttur. Diğer üç lenste (A, B ve C tarafından teklif edilen lensler) arka yüzey kenarı keskindir ancak ön yüzey kenarı yuvarlak değildir. Literatüre bakıldığında arka kapsül opasifikasyonu ile arka yüzey keskin olduğunda daha az karşılaşıldığı bildirilmektedir (J Cataract Refractive Surg 2008;34:1976-85). Bu özelliği ise teklif edilen tüm lensler karşılamaktadır. Ancak sadece istekli D tarafından karşılanan ön tarafı yuvarlak kenar yapısının, teklif edilen diğer üç lenste de (A, B ve C) olduğu gibi arka kenar yanı sıra ön kenarı da keskin lens yapısına göre olası komplikasyonlar açısından klinik anlamlı fark yaratabileceğine dair detaylı çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.” şeklinde görüş bildirilmiştir. Akademik kuruluştan alınan görüşün birinci maddesinden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen malın teknik şartnamenin birinci maddesine uygun olduğu dolayısı ile idarece şikayetçinin malına ilişkin yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan anılan görüşten yalnız istekli D tarafından teklif edilen AMO Sensar marka lensin teknik şartnameye uygun olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda incelenen ihalede tek geçerli teklifin bulunduğu, bunun fiyatına ilişkin yapılan değerlendirmenin ise idarenin takdirinde olduğu dikkate alındığında, idarece ihalenin iptaline ilişkin alınan kararın sonuç itibarı ile uygun olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2) Fazla ödendiği anlaşılan başvuru bedelinin, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
KARŞI  OY İncelemeye konu açık ihale usulüyle yapılan ihalede; Tıbbi Sarf Malzeme Alımı  için yaklaşık maliyetin 19.218,75 TL. olarak belirlendiği, kısmi teklife açık olan bu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, idarece ihalenin Medican Medikal Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Boyut Medikal Ltd.Şti. yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunca  yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan firma ile birlikte 2 inci ve 3 üncü sıradaki firmaların tekliflerinin de teknik şartnameye aykırı olduğunun belirlendiği, bu durumda geçerli tek teklif olarak 4 üncü sırada bulunan Pınar Medikal Ltd.Şti. nin 15.250.TL.lik teklifinin kaldığı, komisyonca bu firmanın  teklif ettiği ürünün fiyatının diğer tekliflere göre oldukça yüksek olması nedeniyle kamu yararı da göz önünde bulundurularak ihalenin bu kısmının  iptaline karar verildiği,anlaşılmaktadır. İdarenin  ihale komisyonu tarafından  itirazen şikayet öncesi verdiği ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Medican Medikal Ltd.Şti.nin idarenin ihaleyi iptal kararına karşı yapmış olduğu itirazen başvurusu üzerine, Kurul  ihalenin iptal kararını uygun bularak “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar vermiştir. Açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede, geçerli tek teklif olan Pınar Medikal Ltd. Şti. nin  teklifinin  idarece belirlenen yaklaşık maliyetin  altında olduğu, yaklaşık maliyetin piyasa koşullarına göre gerçekçi bir biçimde hazırlanmış olması gerektiği de  dikkate alındığında, idarece geçersiz tekliflerin fiyatı ile geçerli bir teklif fiyatının mukayese edilerek ihalenin kamu yararı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesinde,  mevzuata uyarlık bulunmadığı kanaatindeyiz. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince “düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşümüz ile Kurul Çoğunluğu’nun  “ihalenin iptaline,” kararına katılmıyoruz.                    Ali Kemal AKKOÇ                                   Abdullah DÜNDAR                      Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13