Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.II-906

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.II-906

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.II-906

150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Diyaliz Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 2 nci kalemi “Diyalizör Alımına” ilişkin olarak Doğumed Medikal Tıb. Malz. Tem. Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.02.2010 tarih ve 3327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu
fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 2 nci kaleminin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Toplantı No  : 2010/024
Gündem No  : 20
Karar Tarihi : 30.03.2010
Karar No  : 2010/UM.II-906

Şikayetçi:
 Doğumed Medikal Tıbbi Malz. Temizlik Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Ziyagökalp Mah. K:3 Diyarbakır Cd. Günaydın İş Mrk. 11 Merkez/Batman
 İhaleyi yapan idare:
 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sur Mahallesi Banecırf Mevkii No.1 Cizre / ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2010 / 3327
Başvuruya konu ihale:
 2010/3439 İhale Kayıt Numaralı "Diyaliz Sarf Malzeme Alımı (2010 Yılı)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
23.03.2010 tarih ve II.M.05.49.0220/2010-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda; 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Diyaliz Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 2 nci kalemi “Diyalizör Alımına” ilişkin olarak Doğumed Medikal Tıb. Malz. Tem. Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.02.2010 tarih ve 3327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 2 nci kaleminin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1)   Teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 10 uncu maddesini karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamenin 10 uncu maddesine diyalizörlerin KUF değerinin yüzey alanı 1,4 m2’ye 10-12 olmasının istenildiği, firmaları tarafından teklif edilen cihazın ise yüzey alanı 1,5 m2’ye 9,8 KUF değerine sahip olduğu, 1,4 m2 dışında diğer yüzey alanları için KUF değeri belirlenmediğinden bu gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, 2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 7 nci maddesini karşılamadığı, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: 22.01.2010 tarihinde yapılan ihalenin şikayete konu 2 nci kalemine 5 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunda görevli hemodiyaliz hemşiresi tarafından hazırlanan tutanakla, Diya-Tek Diyaliz Teks. Med. Bil. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Novaren Sağ. Hiz. Tıb. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. ile Yağmur Özalp - Süheyl "medikal"’in teklif ettikleri cihazlara ilişkin sundukları numunelerin teknik şartnamenin 10 ve 11 inci maddelerini sağlamadıklarının tespit edildiği, bunun üzerine alınan 26.01.2010 tarihli komisyon kararıyla başvuru sahibi üzerinde ihalenin bırakıldığı, Daymed Med. İnş. Elek. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak değerlendirildiği, ancak 01.02.2010 tarihli tutanakla başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 10 ve 11 inci maddelerini karşılamadığının tespit edilmesi üzerine başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Daymed Med. İnş. Elek. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra başvuru sahibince yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta, başvuru sahibinin teklifinin, teklif ettiği cihazın numunesinde, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde belirlenen kritere aykırı olarak, KUF değerinin yüzey alanı 1,5 m2’ye 9,8 olduğu için değerlendirme dışı bırakıldığını, teknik şartnamenin 11 inci maddesini karşılamadığı hususunun ise sehven yazıldığını belirtmiştir. Teknik şartnamenin 10 uncu maddesindeki düzenleme; “KUF değeri (1,4 metrekare:10-12) olacaktır.” şeklindedir. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune değerlendirmesi yoluyla veya teklif edilen ürünü tanıtıcı doküman üzerinden yapabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebilir. Şikayete konu ihalede idarece hazırlanan idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 7.5.1 inci maddesinde; “Tedarik edilecek mallara ait numuneleri yeterlilik dosyası ile birlikte sunulacaktır. Ürünlere ait UBB Kodları İhale dosyasında veya teklif cetvelinde bulundurulacaktır. Numunesi ve UBB kodu olmayan kalemler ihale değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilerek idarece değerlendirmenin isteklilerce teslim edilecek numuneler üzerinden yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, ihale dokümanındaki mevcut düzenlemeye rağmen, ikinci komisyon kararına dayanak olan tutanak incelendiğinde,  başvuru sahibinin teknik şartnameye cevap yazısındaki bilgilerden teknik şartnameyi karşılamadığının tespit edildiği görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin ihale dokümanında değerlendirme kriteri olarak belirlenmemiş teknik şartnameye uygunluk cevabı üzerinden değerlendirilmesinde idari şartnameye aykırılık bulunduğu, değerlendirmenin numune üzerinden yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır. Diğer yandan, başvuru sahibinin teklifi, teklif ettiği cihazın yüzey alanı 1,5 m2’ye 9,8 KUF değerine sahip olduğu, bu değerle teknik şartnamenin 10 uncu maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu kapsamda, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, diyalizörlerin yüzey alanlarının asgari, 1,3 m2 ile azami 1,5 m2 arasında bir değerde olabileceği belirtilmişken 10 uncu maddesinde, sadece, yüzey alanı 1,4 m2 olan diyalizörler için KUF değerinin belirlendiği, 1,3 ve 1,5 m2 yüzey alanına sahip cihazlar için KUF değerinin belirlenmediği, bu itibarla isteklilerce 1,4 m2 haricinde 1,3 veya 1,5 m2 yüzey alanına sahip diyalizör teklif edilmesi durumunda bu cihazlar için KUF değerleri belirlenmediğinden hangi durumda teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadıkları hususunun tespit edilemeyeceği, bunun doğal sonucu olarak mevcut ihale dokümanıyla değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır. Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen ikinci iddiasının idareye şikayet başvurusunda yer almadığı tespit edildiğinden anılan iddiaya ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 2 nci kaleminin iptaline, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13