Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.II-729

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.II-729

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.II-729

Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Mali Yılı 4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Or-Med Medikal ve Pazarlama firmasının 02.03.2010 tarih ve 3723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/020
Gündem No  : 20
Karar Tarihi : 09.03.2010
Karar No  : 2010/UM.II-729

Şikayetçi:
 Or-Med Medikal ve Pazarlanma, Üniversite Mah. Çınar Sk. No:15/A ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Moğultay Mahallesi Dr. Mehmet Kahraman Caddesi / TUNCELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.03.2010 / 3723
Başvuruya konu ihale:
 2009/182012 İhale Kayıt Numaralı "2010 Mali Yılı 4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
05.03.2010 tarih ve II.M.0579.0160/2010-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Mali Yılı 4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Or-Med Medikal ve Pazarlama firmasının 02.03.2010 tarih ve 3723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
  Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede, 1. Grup Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı alımında Kardelen Medikal Bil. İnş. Telek. Bil. Hiz. İth. İhr. Sün. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Konelab 60i Model Cihazın teknik şartnamenin 6 ncı maddesindeki şartı karşılamadığı, bu nedenle ihale kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.            4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,   Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;           "İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.             Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü, Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır. Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin 11.02.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 17.02.2010 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.03.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta  Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE            05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık  Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.     Âdem KAMALI                                                                                  Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13