Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-781

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-781

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-781

Alaplı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2010 tarih ve 2353 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin

incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/022
Gündem No  : 12
Karar Tarihi : 16.03.2010
Karar No  : 2010/UM.I-781

Şikayetçi:
 Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti., -|||sületman Sırrı Sokak|20/5|06410|sıhhiye - Yenişehir|ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Alaplı Devlet Hastanesi Baştabipliği, 1050 Evler Üstü Çamlık Sokak 67850 Alaplı/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2010 / 2353
Başvuruya konu ihale:
 2009/138111 İhale Kayıt Numaralı "Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
11.03.2010 tarih ve I.M.04.12.0183/2010-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Alaplı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2010 tarih ve 2353 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İhale dokümanında teknik şartnameye uygunluk cevabı istenmediği halde teklifleri kapsamında bu belgeyi sundukları, söz konusu belgeyi bilgisayarlarında kayıtlı benzer teknik şartnameli başka bir ihale olan Bergama Devlet Hastanesi teknik şartname maddelerine verilen cevaplar üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hazırlarken işin konusu kısmında “Bergama” yerine “Alaplı” yazmayı ve saf su tankı hacmini de 1000 lt şeklinde değiştirmeyi sehven unuttukları, söz konusu hususların bir yazım hatası olduğu, kendilerinden bu konuda herhangi bir açıklama da istenmediği, muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun mal getirmek zorunda oldukları, dolayısıyla tekliflerinin belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, 2) İdarenin 07.12.2009 tarihinde e-mail yoluyla ihale dokümanını taraflarına gönderdiği, ihale kararıyla birlikte ihale dokümanını tekrar incelerken işe ait teknik şartname dosyasının yazarının Fresenius Medikal Hizmetler olduğunu fark ettikleri, söz konusu firmanın ihaleye katıldığı ve ihale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlendiği, teknik şartname hazırlanmasında danışmanlık yapan bir firmanın ihaleye katılmasının yasak olduğu, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: Yapılan incelemede, işe ait teknik şartnamenin “İstenilen dokümanlar” başlıklı bölümünde; “3.1.3. Bu şartnamenin çeşitli bölümlerinde yer alan kalite kontrol garanti montaj şartnameye uygunluk belgesi standartlar ile ilgili belgeler ve diğer tüm belgeler teklif mektubunda yer almalıdır” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulması gerektiğine ilişkin olarak idari şartnamede herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar” başlıklı ikinci bölümünde  “55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.” açıklaması yapılmıştır. Teknik şartnameye uygunluk belgesine idari şartnamenin ilgili maddesinde yer verilmeyip, bu belgenin sunulmasının sadece teknik şartname ile öngörülmesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, başvuru sahibi dahil ihaleye katılan tüm isteklilerin söz konusu belgeyi teklifleri kapsamında sunduğu tespit edilmiş olup, bu aykırılık tekliflerin eşit şartlarda ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir. İşe at teknik şartnamenin 2.1.3 üncü maddesinde “Sistemde 1 tonluk PE ham su ve       1 tonluk 316L paslanmaz saf su tankı yer almalı ve saf suda……..tanklar bulunacaktır” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan şartnameye uygunluk belgesinin “Konu” başlıklı birinci bölümünde “Bergama Devlet Hastanesi” ifadesi geçmekte olup, “Ham su ve saf su tankları” başlıklı 2.1.3 üncü maddesinde ise “……….Sistemimizde 800 litrelik 316L paslanmaz çelik ve 2 mm saç kalınlığında temiz saf su deposu su tankımızda Avrupa Birliği Farmakopedansındaki su kalitesini bozmayacak özelliktedir.” beyanında bulunulduğu anlaşılmıştır. Teknik şartnamede söz konusu cihazın saf su tankının asgari 1 (bir) tonluk olmasının öngörüldüğü, isteklilerin teklif belgelerini teknik şartnameye uygun olarak hazırlamaları gerektiği, başvuru sahibi tarafından cihaza ilişkin teklif kapsamında sunulan diğer belgelerden saf su tankının asgari 1 (bir) ton olacağına ilişkin herhangi bir bilgi de sunulmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmamıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: 02.03.2010 tarih ve 463 sayılı yazı ile ihaleyi yapan idareden “teknik şartnamenin hazırlanmasına ilişkin herhangi bir hizmet satın alınıp alınmadığı, alındı ise bu sürece ilişkin açıklama” istenilmiş olup, 08.03.2010 tarih ve 628 sayılı cevabi yazıda; işe ait teknik şartnamenin hazırlanışında idarelerince herhangi bir hizmet satın alınmadığı, şartnamenin hastane idaresince oluşturulan komisyon tarafından hazırlandığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan, itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddialar dikkate alınarak Kamu İhale Kurumu Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan 03.03.2010 tarih ve 473 sayılı yazıyla tarafımıza itirazen şikayet başvuru dilekçesi ekinde taşınabilir disk ile gönderilen ihale dokümanı kapsamında yer alan “word” formatındaki teknik şartnamenin yazarının Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş. olduğu iddiasının doğru olup olmadığı ve bu bilginin değiştirilebilir, başka bir ifadeyle üzerinde değişiklik yapılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş, 09.03.2010 tarih ve 99 sayılı cevabi yazıda “…taşınabilir disk ile gönderilen ihale dokümanı kapsamında yer alan “word” formatındaki teknik şartnamenin yazarının “FMC” olduğu ve bilginin değiştirilebilir bir bilgi olduğu”  tespiti yapılmıştır. Anılan görüş yazısındaki “FMC” ifadesinin Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş.’yi belirtmek üzere kullanılmış olması mümkün olmakla birlikte, ihaleyi yapan idarenin teknik şartnamenin hazırlanışında idarelerince herhangi bir hizmet satın alınmadığını ifade ettiği ile görüş yazısında teknik şartnamenin yazarı bilgisinin değiştirilebilir olduğunun ifade edildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği  ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13