Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-777

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-777

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-777

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi tarafından 11.12.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Kalem İneou Balon Katateri” ihalesine ilişkin olarak Meta Medikal Elektronik Sist. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2010 tarih ve 3005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen

bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/022
Gündem No  : 52
Karar Tarihi : 16.03.2010
Karar No  : 2010/UM.I-777

Şikayetçi:
 Meta Medikal Elektronik Sist. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Üsküp Caddesi No:24/14 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi, Kızılay Sokak No: 4 06100 - Sıhhiye Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2010 / 3005
Başvuruya konu ihale:
 2009/163626 İhale Kayıt Numaralı "4 Kalem İneou Balon Katateri İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.03.2010 tarih ve I.M.05.08.0182/2010-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi tarafından 11.12.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Kalem İneou Balon Katateri” ihalesine ilişkin olarak Meta Medikal Elektronik Sist. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2010 tarih ve 3005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin yeterli olmasına rağmen sunmuş oldukları numunenin yeterli bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İdari ve teknik şartnamede teklifin değerlendirmesi için numune istenmiştir. Başvuru sahibinin teklifinin “kıvrık guidewire’ın back-up ının iyi olmadığı, balonun torqunun iyi olmadığı, balonun şişmesi için özel hazırlanmış şırıngada balonun şişme miktarını gösteren sayı ile balonun şişme çapının uyumlu olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. İhale işlem dosyasında numunenin değerlendirmesine ilişkin tutanağın tutulduğu görülmektedir. İhale komisyonunda işin uzmanı kişilerin yer aldığı, sunulan numunenin test edildikten sonra teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ve buna ilişkin tutanağın olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
KARŞI OY   Başvuru sahibi, teklifleri kapsamında sundukları numunelerin sübjektif gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasında bulunmuştur. 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendinde; “İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları”  istenilmek suretiyle yeterlik değerlendirmesinde kullanılabileceği, hükmü yer almaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; idarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenilebileceği düzenlenmiştir. Mal alımı ihalelerinde; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi mümkün bulunmaktadır. İhale komisyonlarınca tesis edilen ihale işlemlerinin, ihalelerde şeffaflık ilkesi gereğince, objektif kriterlere uygun ve idari denetime imkan verecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İncelemeye konu ihalede; ihale komisyonu üyeleri tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere teslim edilen numunelere ilişkin düzenlenecek raporun hangi özellikleri sebebiyle teknik şartnamede istenilen şartları sağlayıp sağlamadığı (teknik) ihaleye teklif veren isteklileri tatmin edecek bir açıklıkta ve gerekçeli olması bir zorunluluktur. Nitekim incelenen ihalede, numune değerlendirilmesine ilişkin olarak başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından; "-Kıvrık guidevvire'ın back upm iyi olmadığı, -Balonun torque'un iyi olmadığı,  -Balonun şişmesi için özel hazırlanmış şırıngada balonun şişme miktarını gösteren sayı ile balonun şişme çapının uyumlu olmadığı," gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Kurumu, idarenin yapmış olduğu ihale işlemlerinin usul ve yasaya uygun olup olmadığını inceleyen ve idari denetimi sağlayan kuruluştur. Hak ve menfaat ihlaline uğradığını iddia eden isteklilerin hakkını arama konusunda başvuracağı ilk derece idari inceleme mercii olarak Kamu İhale Kurumu yetkili ve görevlidir.  Bu sebeple, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun orijinal katalogları, teknik şartname ve idareye sunulan numunelerin uzman bilirkişiye gönderilip, uzman bilirkişiden teknik görüş geldikten sonra karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle Kurul kararına katılmıyorum. Hakan GÜNAL   Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13