Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-588

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-588

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-588

Çelikhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Spesifik IGE Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fe-ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2010 tarih ve 1215 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

Toplantı No  : 2010/014
Gündem No  : 42
Karar Tarihi : 16.02.2010
Karar No  : 2010/UM.I-588

Şikayetçi:
 Fe-Ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti., | |kurtuluş Mh. |kazancı Bedih Sk. Zafer Apt. |3|||merkez|şanlıurfa
 İhaleyi yapan idare:
 Çelikhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mah. Hastane Cad. Çelikhan/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2010 / 1215
Başvuruya konu ihale:
 2009/174300 İhale Kayıt Numaralı "Kit Karşılığı Spesifik Ige Cihazı Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
12.02.2010 tarih ve I.M.02.34.0262/2010-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Çelikhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Spesifik IGE Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fe-ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2010 tarih ve 1215 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından, teknik şartnameye uygunluk beyanında bilgi eksikliği olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ancak bahsi geçen teknik şartnameyi bire bir cevapladıkları, sadece  “Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı bölümün 5 inci maddesinde yer alan hususa cevap verilmemesinin, söz konusu ihalede TSE hizmet yeterlilik belgesi ve taahhüdü istenmemesi dikkate alındığında tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Yapılan incelemede, idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinin; “Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler” başlıklı 7.5.2 inci alt maddesinde;   “Cihazların bakımından sorumlu olacak en az 3 teknik elemanın adı, soyadı, sertifikası, eğitim durumu SGK belgesi ve kaç yıldır çalıştıklarını gösterir belgeyi ihale dosyalarında ihale komisyonuna vereceklerdir.”, “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 7.5.3 üncü maddesinde; “2- Teklif edilen cihazın idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap veren, cihaz ve kitlerin marka model ve menşeinin belirtildiği teknik şartnameye uygunluk belgesi. Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilmeyecektir.” , “Diğer hususlar” başlıklı 53 üncü maddesinde; “Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir.” , Teknik şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması” bölümünün 1 inci maddesinde; “Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ‘… marka … model … cihazı ve kiti teklifimizin şartname uygunluk belgesi ’ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.” Düzenlemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibi firma olan Fe-Ka MedikalLtd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında; Teknik şartnamenin; 13 maddelik ilk bölümünün cevaplandırıldığı teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaları içeren doküman, “Garanti ve Teknik Servis” başlıklı bölümünde düzenlenen kriterlerin ve istenilen belgelerin karşılanacağına ilişkin taahhütnameler, “Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı bölümünde istekliler tarafından sunulması öngörülen referans listesi ve kontrol belgesi, Sunulduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir…”,             Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmetlerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak aday veya istekli tarafından sunulacak belgeler ve kriterler, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.”    Hükümleri mevcuttur.   Söz konusu ihalede, idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin 13 maddelik ilk bölümünde ihale konusu cihaza ilişkin kriterlerin düzenlendiği, “tekliflerin hazırlanması” ve “garanti ve teknik servis” başlıklı bölümlerin idari hükümlerden oluşup, esasen idari şartnamenin ilgili maddelerinin tekrarı niteliğinde olduğu, teknik şartnameye cevap ve açıklamaları içeren dokümana; teklif edilen malın teknik şartnamede öngörülen kriterleri karşılayıp karşılamadığı, karşılıyorsa hangi ölçüde ve nasıl karşıladığı hususlarının konu edilebilecektir. İdari nitelikteki hükümlerin ise anılan dokümanda yer almasının bir anlam ifade etmeyeceği zira söz konusu idari hükümlerin açıklanabilir ya da cevaplanabilir bir nitelik arz etmediği açıktır. 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ihale konusu mal alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği,  anılan Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (e) bendinde, isteklilerde aranılacak şartlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine ihale dokümanında yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun her iki maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yeterlik kriterlerinin idari şartnamede, alıma konu malın teknik özelliklerine ise ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilecektir. Bu çerçevede, söz konusu ihalede “satış sonrası teknik servis hizmetleri” hususunun idari şartnamede yer alması gereken yeterliğe ilişkin bir kriter olduğu, buna rağmen teknik şartnamede yer verilmiş ise de bu hususa cevap verilmesine gerek bulunmadığı, bu sebeple başvuru sahibinin, sunmuş olduğu teknik şartnameye uygunluk beyanında anılan hususa yer verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca başvuru sahibi Fe-Ka Medikalİnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13