Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-1210

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-1210

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-1210

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Özlük (Azizoğlu Medikal )’ün 13.04.2010 tarih ve 8692 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/030
Gündem No  : 21
Karar Tarihi : 29.04.2010
Karar No  : 2010/UM.I-1210

Şikayetçi:
 Ahmet Özlük (Azizoğlu Medikal), Seyitler Mah. Cumhuriyet Bul. Devlet Hastanesi Yanı No:153 Midyat/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Ensar Mah.Yeniyol Caddesi No:133 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2010 / 8692
Başvuruya konu ihale:
 2010/17380 İhale Kayıt Numaralı "Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
19.04.2010 tarih ve I.M.10.21.0255/2010-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Özlük (Azizoğlu Medikal )’ün 13.04.2010 tarih ve 8692 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; 1) İhale kapsamında alımı yapılacak cihazların saatteki test hızları hususunda yapılan düzenlemelerin ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgelerine aykırılıklar içerdiği, 2) Teknik şartnamede, istenilen bazı cihazların özellikleri bakımından belli bir marka cihazın tarif edildiği, bu durumun ihaleye katılımı kısıtladığı, 3) CD ortamında verilen dokümanda yer alan bilgiler ve CD’nin güvenliğine ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulmadığı, 4) Alınacak cihazların, ihale ilanında 18 kalem olarak belirtilmiş olmasına rağmen daha sonra zeyilname ile 131 kaleme çıkarıldığı, idarenin 02.04.2010 tarihli cevabını 05.04.2010 tarihinde tebliğ aldıkları, ancak ihalenin zeyilname ile ertelendiğini haricen öğrendikleri, yapılan zeyilnamenin mevzuata uygun olarak tebliğ edilmediği, İddialarına yer verilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin ihale dokümanını 10.03.2010 tarihinde satın aldığı, 16.03.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak 19.03.2010 tarihinde bir karar alındığı ve kararın şikayetçiye bildirildiği, şikayetçi tarafından söz konusu cevapta mevzuata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle 24.03.2010 tarihinde yeniden idareye başvuru yapıldığı, idarece bu başvuruya 02.04.2010 tarihinde yanıt verildiği ve başvurunun uygun bulunmadığı, bunun üzerine şikayetçi tarafından 02.04.2010 tarihinde yeniden idareye başvuruda bulunulduğu ve daha sonra 13.04.2010 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde;    idarenin, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, alınan kararın, üç gün içinde ilgililere bildirileceği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde ise; Kurumun itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği belirtilmiştir. İncelemeye konu ihalede, şikayetçi tarafından idareye yapılan ilk başvuruya ilişkin olarak idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, idare ile yazışmaya devam edilmesi ve itirazen şikayet başvuru süresi geçtikten sonra 13.04.2010 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulması nedeniyle başvurunun, ilk üç iddia bakımından, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince, süre yönünden reddi gerekmektedir. Başvuru sahibinin dördüncü iddiasında yer verilen hususlar hakkında yapılan incelemede ise, iddiada yer verilen hususlara idareye şikayet başvurularında yer verilmediği belirlenmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, şikayetçinin dördüncü iddiasına yönelik başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince, şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE            05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.     Adem KAMALI              Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13