Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-1179

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-1179

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.I-1179

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 15.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cildiye Kliniği İhtiyacı; Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sanomed Medikal Teknoloji ve Sağlık Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 12.04.2010 tarih ve 8517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde;  başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/029
Gündem No  : 18
Karar Tarihi : 26.04.2010
Karar No  : 2010/UM.I-1179

Şikayetçi:
 Sanomed Medikal Teknoloji ve Sağlık Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti., Bağdat Caddesi Hasan Amir Sok. Dursoy İş Merkezi No:4 K:3 Kızıltoprak Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2010 / 8517
Başvuruya konu ihale:
 2010/30640 İhale Kayıt Numaralı "Cildiye Kliniği İhtiyacı; Tıbbi Cihaz" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
22.04.2010 tarih ve I.M.10.02.0255/2010-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 15.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cildiye Kliniği İhtiyacı; Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sanomed Medikal Teknoloji ve Sağlık Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 12.04.2010 tarih ve 8517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede alımı yapılacak cihazın özelliklerinin tek bir firmanın temsil ettiği cihazı işaret ettiği, ihaleye alternatif bir cihaz ile katılımın mümkün olmadığı ve bu durumun kamu zararına neden olacağı iddialarına yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde; “(1) Başvurular öncelikle; a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, b) Başvuru ehliyeti, c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, ...         (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir. ...” hükmü,   “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmadığı, söz konusu eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE             05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.     Adem KAMALI                Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13