Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.842

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.842

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No:2010/UM.842

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 13.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı İçin 8 (sekiz) Kalem Medikal Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azmi Kaptanoğlu - Oknal Oksijen Karbondioksit Dolum Tesisleri’nin 01.03.2010 tarih ve 3607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/023
Gündem No  : 4
Karar Tarihi : 23.03.2010
Karar No  : 2010/UM.842

Şikayetçi:
 Azmi Kaptanoğlu - Oknal Oksijen Karbondioksit Dolum Tesisleri, Kanuni Mahallesi 38088.Sokak No:2 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İrfan Baştuğ Cad. No:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2010 / 3607
Başvuruya konu ihale:
 2009/183663 İhale Kayıt Numaralı "2010 Yılı İçin 8 (Sekiz) Kalem Medikal Gaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
15.03.2010 tarih ve II.M.05.71.0188/2010-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 13.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Yılı İçin 8 (sekiz) Kalem Medikal Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azmi Kaptanoğlu - Oknal Oksijen Karbondioksit Dolum Tesisleri’nin 01.03.2010 tarih ve 3607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:Başvuru dilekçesinde özetle; birim fiyatlarının virgülden sonra iki haneden fazla olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, kuruş mertebesinde de olsa düşük teklif sunarak geçmek ve birim fiyat tekliflerin değerlendirilmesinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için bu şekilde düzenlendiği, bu durumda ihale üzerine bırakılan isteklinin birim fiyatla kuruş hanesinden yuvarlatma yapıp yapmamasının teklif sıralamasına etkili olmadığı, dolayısıyla mevzuatta öngörülen kuruş hanesinde iki basamağa yuvarlatılmış teklif verilmemesinin ihale sonucuna ve esasa etkili olmayan bir şekli aykırılık olduğu iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde, “…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur… …Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;             a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,             b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,             c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,             b) Başvuru ehliyeti,             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,             d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,             e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,             g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,             ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,             h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,             ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,             yönlerinden sırasıyla incelenir.             (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.             (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.” hükmü yer almaktadır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenen durumun farkına varıldığı tarihin belirtilmediği, idareye şikayet başvurusuna idarece verilen cevabın dosya içerisinde bulunmadığı, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Başvurunun reddine, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
EK GEREKÇE            05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar  ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler”  hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır. Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise, “Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli  sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum. Adem KAMALI                                                                 Kurul Üyesi                                     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13